åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.D.1.2 Skattefri fusion" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Fusionsskat-
teloven
Fusionsskatteloven giver visse selskaber mulighed for at vælge at blive beskattet efter lovens regler, når de foretager overdragelser, der falder ind under lovens definition af fusion, dvs. at vælge at foretage en såkaldt "skattefri" fusion.

Fusionsskatteloven hviler på et successionsprincip. Det vil sige, at der ikke sker beskatning i det indskydende selskab af den ved fusionen konstaterede fortjeneste eller tab på de aktiver og passiver, der overføres til det modtagende selskab. Beskatningen udskydes indtil det modtagende selskab afstår de overtagne aktiver og passiver. Til gengæld anses de overtagne aktiver og passiver ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse, som om de var anskaffet på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af det indskydende selskab, og for de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af det indskydende selskab, ligesom eventuelle skattemæssige afskrivninger m.v., som det indskydende selskab har foretaget anses for foretaget af det modtagende selskab (succession på selskabssiden). Reglerne om succession på selskabssiden gælder dog kun for aktiver og passiver, der ved fusionen forbliver under dansk beskatningsret.

Der sker heller ikke beskatning af selskabsdeltagerne i det indskydende selskab, i det omfang deres aktier eller anparter i det indskydende selskab ombyttes med aktier eller anparter i det modtagende selskab. Beskatningen udskydes indtil aktierne eller anparterne i det modtagende selskab afstås. Til gengæld behandles  aktierne eller anparterne i det modtagende selskab, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som aktierne eller anparterne i det indskydende selskab.

Loven finder anvendelse ved fusion af danske aktieselskaber, anpartsselskaber og aktieselskabslignende selskaber som omhandlet i SEL § 1, stk. 1, nr. 2. (FUL kap. 1, §§ 1-11). Sidstnævnte aktieselskabslignende selskaber anses jf. SEL. § 1, stk. 6 for hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet. Dette uanset hvor selskabet er registreret. Se dog SEL. § 1, stk. 6 om undtagelser til foranstående.

I relation til grænseoverskridende fusioner med selskaber omfattet af dansk sambeskatning, se afgørelsen SKM 2004.340 TS.  I afgørelsen blev udenlandske sambeskattede selskaber betragtet som danske selskaber i fusionsskattelovens forstand. Det bemærkes, at de fusionerede selskaber var beliggende i EU lande.

Loven finder også anvendelse ved fusion og omdannelse af andelsforeninger, fusion af brugsforeninger, fusion mellem andelsforeninger og brugsforeninger, fusion mellem brugsforeninger og aktieselskaber, fusion af sparekasser, fusioner mellem sparekasser og banker, fusion, omdannelse og sammenslutning af andelskasser, fusion og omdannelse af gensidige forsikringsforeninger, fusion af investeringsforeninger, fusion af elselskaber, omdannelse af sparekasser til aktieselskaber, fusion of fonde og foreninger, omdannelse af Københavns Fondsbørs samt omdannelse af elselskaber.  (FUL kap. 2, §§ 12-14 j). Fusioner og omdannelser der ikke falder ind under §§ 1, 12, 14 eller 14a-14 j, omfattes ikke af reglerne. Dette gælder eksempelvis fusion af de i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, omhandlede foreninger mv.

Loven finder ligeledes anvendelse ved grænseoverskridende fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver mellem selskaber inden for EU. (FUL kap. 3, § 15-15d).

Hvilke sel-
skabstyper
kan fusio-
nere hhv.
omdannes
til A/S

 

 

Aktie-selskaber
(1,1,1)

Andre selskaber
(1,1,2)
Andels-foreninger
(1,1,3)
Brugsfor.
m.v.
(1,1,3a/4)
Spare-kasser
(1,1,2a)
Andels-kasser m.v.
(1,1,2a)
Gensidige forsikr. for.
(1,1,5)
Aktieselskaber
(1,1,1)
1,1,1 1,1,1 eller 1,1,2 A/S jf. 14e

1,1,3a/4
(100%D)A/S jf. 14f

1,1,2a
(100%D) A/S jf. 14a
A/S jf. 14g A/S jf. 14d

Andre selskaber
(1,1,2)

1,1,1 eller 1,1,2 1,1,2       -

1,1,3a/4(100%D)

-

     -

 -

Andelsfore-
ninger (1,1,3)
A/S jf. 14e

-

1,1,3 1,1,3a/4

-

-

-

Brugsfor-
eninger m.v.(1,1,3a/4)

1,1,3a/4 (100% D) A/S jf. 14f 1,1,3a/4 (100% D) 1,1,3a/4 1,1,3a/4

-

-

-

Sparekasser (1,1,2a)

1,1,2a(100%D)A/S jf. 14a

-

-

-

1,1,2a

-

-

Andelskasser m.v.
(1,1,2a)
A/S jf. 14g

-

-

       -

-

1,1,2a

-

Gensidig forsikr. for. (1,1,5) A/S jf. 14d

-

-

-

-

-

1,1,5
Gensidig forsikr. for. (1,1,6) A/S jf. 14d

-

-

-

-

-

-

Investerings-
forening(1,1,5a)

-

-

-

-

-

-

Investerings-
forening (1,1,6)

-

-

-

       -

-

-

-

El-selskaber 1,1,2e) A/S jf. 14i

-

-

      -

-

-

-

Realkredit-
institutter

      -

-

-

-

-

-

-

Fonde (FBL) fond(100%D)

-

-

-

-

-

-

Foreninger FBL

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Gensidige forsikr. for.
(1,1,6)
Investe-
ringsfor.
(1,1,5a)
Investe-ringsfor.
(1,1,6)
Elsel-skaber
(1,1,2e)

Realkre-ditinsti-

tutter

Fonde       
(FBL)

Ferie-
fonde

SEL.
3.1.19

Fore-
ninger
(FBL)

Aktiesel-skaber

(1,1,1,)

A/S jf. 14d

-

        -

A/S jf. 14i

     -

Fond (100%D)          -          -

-

Andre selskaber (1,1,2)

-

-

-

-

-

-

         -          -

-

Andelsfor-
eninger  (1,1,3)

-

-

-

-

-

      -

         -          -

-

Brugsfor. m.v. (1,1,3a/4)

-

-

-

-

-

-

         -          -

-

Spare-
kasser (1,1,2a)

-

-

-

-

-

-

         -          -

-

Andelskasser m.v.  (1,1,2a)

-

     -

-

-

-

-

         -          -

-

Gensidig forsikr. for.  (1,1,5)

-

-

-

-

       -

  -

         -          -

-

Gensidig forsikr. for.  (1,1,6) 1,1,6

-

-

-

-

-

         -          -

-

Investe-
ringsfor-
ening (1,1,5a)

-

1,1,5a

-

-

-

-

         -          - 

-

Investe-
ringsfor-
ening(1,1,6)

-

-

1,1,6

      -

-

-

         -          -

-

El-selskaber 1,1,2e)

-

-

-

1,1,2e

-

-

         -          -

-

Realkre-
ditinsti-
tutter

-

-

-

-

-

-

         -          -   

-

Fonde (FBL)

-

-

-

-

-

Fond omf. FBL          -            - 

-

 Feriefonde  

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 Fer.
lov.

36
stk.3

          -  

-

 SEL. 3.1.19         -        -        -       -            -      -          -  SEL.
3.1.19
 

Foreninger FBL

-

-

-

-

-

-

         -          - Fore-
ning omf. FBL

Blandt de skattesubjekter (sammenslutninger), der er omfattet af loven, begrænses kombinationsmulighederne for skattefri fusion, således som det fremgår af den skematiske oversigt. Skemaet omhandler alene fusioner og omdannelser mellem selskaber m.v., der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. Fusioner mellem f.eks. et udenlandsk og et dansk selskab er således ikke nævnt i skemaet, se herom afsnit S.D.1.12.

En fusion anses at finde sted på det tidspunkt, hvor den er endeligt vedtaget i samtlige fusionerende sammenslutninger.

Ved fusion af aktieselskaber eller selskaber som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 2, har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i fusionsskattelovens kap. 1, jf. FUL § 1, stk. 1.

Begrebet "fusion" er defineret i FUL § 1, stk. 3, se afsnit S.D.1.3.

Med aktieselskaber sidestilles anpartsselskaber. Bestemmelsen omfatter alene registrerede aktie- og anpartsselskaber, der er hjemmehørende her i landet. Registrerede aktie- og anpartsselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, er omfattet af bestemmelserne i FUL § 15. Der henvises til afsnit S.D.1.12.

SEL § 1, stk. 1, nr. 2, omhandler andre her i landet hjemmehørende selskaber (end registrerede aktie- eller anpartsselskaber), i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital. I medfør af SEL § 1, stk. 6, anses selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, for hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet. Det gælder, uanset hvor selskabet eventuelt er indregistreret. Der gælder dog en undtagelse for så vidt angår selskaber, som er fuldt skattepligtige i et andet land, hvis dette lands dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark bestemmer, at Danmark skal lempe dobbeltbeskatning af indkomst fra et fast driftssted i det pågældende land efter eksemptionsmetoden eller ved at give matching credit. Om bestemmelsen i SEL § 1, stk. 6, henvises til afsnit S.A.1.

Med vedtagelsen af Lov nr. 343 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) skal der ikke længere opnås tilladelse til skattefri fusioner, der har en fusionsdato den 1. januar 2007 eller senere.