Dokumentindsendelse

Med virkning for fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver med fusionsdato, spaltningsdato eller tilførselsdato den 1. juli 2008 eller senere, ophævedes kravet om, at de selskabsretlige dokumenter skulle indsendes til  told- og skatteforvaltningen. (Der skal dog stadig gives meddelelse om ændring af sambeskatning.) De selskabsretlige dokumenter skal -som hidtil- fortsat indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. SKAT vil selv rekvirere dokumenterne herfra, hvis der efter gennemførelsen af en skattefri omstrukturering ønskes foretaget en kontrol af, om den pågældende fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver opfylder betingelserne i fusionsskatteloven. Der er dog fortsat mulighed for, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for hvilke oplysninger der skal meddeles til SKAT. Reglerne herom fremgår af FUL § 6, stk. 1 -5.

Ifølge FUL § 6, stk. 1, fastsætter skatteministeren i tilfælde, hvor fusionen sker ved et moderselskabs overtagelse af et datterselskabs aktiver og gæld som helhed, nærmere regler for, hvilke oplysninger der skal meddeles om fusionen. Skatteministeren har ikke fastsat regler i henhold til stk. 1.

Ifølge FUL § 6, stk. 2, er skatteministeren i øvrigt bemyndiget til efter indstilling fra Skatterådet at fastsætte regler om, hvilke yderligere oplysninger, der i tilfælde af fusion skal tilvejebringes af det modtagende selskab til brug for de lignende myndigheder. Skatteministeren har ikke fastsat regler i henhold til stk. 2.

Ifølge FUL § 6, stk. 3 er det en betingelse for anvendelse af fusionsskattelovens regler, at de nævnte dokumenter og oplysninger indsendes senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Som beskrevet ovenfor, er der pt. ikke fastsat regler om dokumentindsendelse,hvorfor der selvfølgelig heller ikke gælder nogen indsendelsesfrist.

Ifølge FUL § 6, stk. 4,  skal de i FUL § 6, stk. 1 og 2 nævnte dokumenter og oplysninger ved fusion af banker, sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om finansiel virksomhed, indsendes til told-og skatteforvaltningen senest 1 måned efter datoen for økonomiministerens godkendelse af fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Ifølge FUL § 6, stk. 5, kan der ses bort fra fristerne i FUL § 6, stk. 3 og 4. Kompetencen hertil ligger hos told- og skatteforvaltningen.

Om de dokumenter kooperative virksomheder m.v. skal indsende, se FUL § 13 samt nedenfor afsnit S.D.1.11.1.

Meddelelse til SKAT om ændring af sambeskatning

►Hvis der i forbindelse med en skattefri omstrukturering sker etablering eller ophør af koncernforbindelse, skal der hurtigst muligt gives besked til administrationsselskabets lokale skattecenter, jf. § 2, stk. 5 og § 5 i bekendtgørelse nr. 996 af 26. sep. 2006 om sambeskatning af selskaber m.v. Administrationsselskabet skal endvidere give meddelelse om indkomstperioder for henholdsvis et indtrædende/udtrædende selskab m.v., der skal medregnes i sambeskatningsindkomsten, senest i forbindelse med rettidig selvangivelse, jf. § 2, stk. 1 og 2 og § 5 i samme bekendtgørelse. Se til foranstående bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v. nr. 996 af 26. september 2006, samt blanket nr. 05.031.◄

Selskabsretlige dokumenter

►Ifølge Lov 2009-06-12 nr. 470 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)  §§ 237 - 244 skal der i forbindelse med en fusion udarbejdes følgende dokumenter. Nedenstående er kun vejledende. Se mere fyldestgørende på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmeside  http://www.eogs.dk/sw25710.asp

  1. Fusions/spaltningsplan. Hvis fusionen kun omfatter anpartsselskaber, kan anpartshaverne i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en fusionsredegørelse.
  2. Fusionsredegørelse. I bestående selskaber udarbejdes der en skriftlig redegørelse i hvilken fusionsplanen forklares og begrundes. Redegørelsen skal omtale fastsættelsen af vederlaget for aktierne, herunder særlige vanskeligheder forbundet med fastsættelsen. I anpartsselskaber kan anpartshaverne i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en fusionsredegørelse.
  3. Mellembalance. Hvis fusionsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabernes seneste årsrapport vedrører, skal der for det pågældende fusionerende selskab udarbejdes en mellembalance. Mellembalancen må ikke have en opgørelsesdato, der ligger mere end 3 måneder forud for underskrivelsen af planen. Der skal kun udarbejdes mellembalance for det eller de selskaber, der overskrider 6 måneders fristen. I anpartsselskaber kan anpartshaverne i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en mellembalance.
  4. Vurderingsmandsudtalelse. Skriftlig udtalelse udarbejdet af en eller flere uvildige sagkyndige vurderingsmænd. Udtalelsen skal bl.a. indeholde erklæring om, hvorvidt vederlaget for aktierne i det ophørende selskab (det indskydende selskab) er rimeligt og sagligt begrundet.
  5. Kreditorerklæring. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling. Kapitalejerne kan dog i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en sådan erklæring. Udarbejdes der ikke vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling, får kreditorerne mulighed for at anmelde deres krav inden for 4 uger. Samme gør de hvis der er udarbejdet erklæring om kreditorernes stilling, såfremt denne udtaler at kreditorerne ikke vil være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. § 243. Kreditorerklæring skyldes reglerne om universalsuccession der gør, at kreditorerne er nødt til at følge med over i de modtagende selskaber. (Der er endnu ikke fastsat en ikrafttrædelsesdato vedr. Selskabslovens § 242.)

     

►Det er muligt at fusionere og spalte såvel selskabsretligt, regnskabsmæssigt og skatteretligt med tilbagevirkende kraft til seneste regnskabsaflæggelse. Fusionsplanen skal imidlertid være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår. Har begge selskaber kalenderåret som regnskabsår, og tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning er d. 1. januar, skal fusionsplanen i begge selskaber være underskrevet d. 31. dec. Hvis de deltagende selskaber har forskelligt regnskabsår, er det afgørende regnskabsår i forhold til underskrivelsen det regnskabsår der slutter først. Fusionsplanen skal inden 4 uger efter underskrivelsen indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Endvidere skal vurderingsmændenes erklæring indsendes. Hvis planen er underskrevet af ledelsen for blot et af selskaberne efter udløbet af det pågældende selskabs regnskabsår, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsens modtagelse af planen ikke offentliggøres. ◄

Den endelige vedtagelse af fusionen

►Den endelige beslutning om fusion træffes i det indskydende selskab af generalforsamlingen jf. selskabslovens § 246, og i det modtagende selskab af bestyrelsen (eventuelt af generalforsamlingen) jf. selskabslovens § 247. Generalforsamlingen kan tidligst afholdes 4 uger efter bekendtgørelsen af den ovenfor nævnte fusionsplan og vurderingsmændenes erklæring. Vedtages fusionen, skal vedtagelsen anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 2 uger efter at fusionen er besluttet i alle de fusionerende selskaber jf. selskabslovens § 251. Den endelige vedtagelse af fusionen skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest ved udløbet af indsendelsesfristen for det enkelte selskabsårsrapport for den periode, hvori fusionen indgår,  dog senest 1 år efter styrelsens bekendtgørelse af modtagelse af planen. Har de fusionerede selskaber kalenderårsregnskab, og ønskes fusionen gennemført med virkning fra d. 1 januar 2010, skal fusionsplanen altså underskrives senest d. 31. dec. 2010, og fusionen skal være vedtaget, således at en anmeldelse heraf er modtaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest d. 31. maj 2011. Fusionen kan altså gennemføres med en tilbagevirkende kraft på op til 17 måneder, såvel selskabsretligt som skatteretligt. Bemærk, at hvis et ophørende selskab har afsluttet et regnskabsår og generalforsamlingen endnu ikke har godkendt årsrapporten, skal generalforsamlingen godkende årsrapporten for denne periode senest samtidig med beslutningen om gennemførelsen af fusionen. Se selskabslovens § 245. Såfremt en fusion ikke vedtages af generalforsamlingen eller bestyrelsen i det modtagende selskab i overensstemmelse med den bekendtgjorte fusionsplan, anses forslaget som bortfaldet.◄