åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Hvis ejerkredsen kontrollerer flere koncernforbundne danske datterselskaber, herunder udenlandske datterselskaber undergivet sambeskatning, skal regelsættet i SEL § 11, stk. 1-3, anvendes samlet på alle koncernforbundne danske datterselskaber (konsolidering), jf. SEL § 11, stk. 4, 1. pkt. Dette finder kun anvendelse på danske selskaber, der også uden at inddrage de udenlandske aktionærer eller et eventuelt dansk ultimativt moderselskab kan anses for at være koncernforbundne, jf. SEL § 11, stk. 4, 2. pkt.

I SKM2010.270.LSR fandt Landsskatteretten, at ved indkomstopgørelsen for et hollandsk datterselskabs danske filial, som var sambeskattet med datterselskabets danske moderselskab, skulle der i relation til konsolideringsreglen i SEL § 11, stk. 4, foretages en samlet opgørelse af aktiver og passiver for selskaberne. Vedrørende det hollandske datterselskab skulle der dog alene medtages aktiver og passiver vedrørende det faste driftssted i Danmark.

I SKM2010.8.SR fandt Skatterådet, at et dansk ultimativt moderselskab skulle holdes ude af konsolideringen med 6 koncernselskaber, jf. SEL § 11, stk. 4. Skatterådet fandt derudover, at idet en sikkerhedsstillelse er stillet inden for konsolideringen, og at der i øvrigt ikke er ydet lån eller sikkerhedsstillelse af koncernforbundne selskaber uden for konsolideringen, var der ikke grundlag for at beskære rentefradragene efter SEL § 11.

Om de danske datterselskaber er koncernforbundne afgøres efter KGL § 4, stk. 2. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.  Se også SKM2007.817.SR.

Denne konsolidering af danske koncernforbundne datterselskaber betyder, at forholdet mellem gæld og egenkapital i henhold til SEL § 11, stk. 1, skal opgøres samlet ved udløbet af indkomståret for hvert enkelt selskab, hvor fradragsbeskæring kan komme på tale. Er indkomstårene ikke sammenfaldende, må den samlede opgørelse foretages ved hvert enkelt indkomstårs udløb. Ved opgørelsen af forholdet mellem gæld og egenkapital i henhold til SEL § 11, stk. 1, bortses der fra danske selskabers aktier i andre selskaber, der indgår i den samlede opgørelse, samt gæld og fordringer mellem disse.

Baggrunden herfor er behovet for at undgå en omgåelse af reglerne i SEL § 11, stk. 1-3. Uden en supplerende regel som nævnt i SEL § 11, stk. 4, ville en koncern ved at indskyde yderligere selskaber kunne udtynde kapitalen, samtidig med at forholdet mellem gæld og egenkapital opretholdes i det enkelte datterselskab (såkaldt kaskadeeffekt).

.