åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.I.2.9 Ordinær og ekstraordinær skatteansættelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ordinær skatteansættelseSFL § 26 indeholder fristerne for den ordinære skatteansættelse. For kontrollerede transaktioner fremgår det af SFL § 26, stk. 5, jf. stk. 1, at den ordinære ansættelsesfrist udløber i det 6. år efter indkomstårets udløb mod normalt i det 4. år. Den forlængede frist gælder også, hvis den skattepligtige ønsker at få ændret sin skatteansættelse, jf. SFL § 26, stk. 5, jf. stk. 2.

SKM2010.134.ØLR der ændrer  SKM2008.975.LSR, fandt Østre Landsret, at den forlængede ansættelsesfrist i den dagældende skattestyrelseslovs § 34, stk. 5 (nu SFL § 26, stk. 5) ifølge bestemmelsens ordlyd gælder for skattepligtige omfattet af SKL § 3 B, for så vidt angår de kontrollerede transaktioner. Disse defineres i § 3 B som handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med de i bestemmelsen nævnte udenlandske fysiske og juridiske personer og faste driftssteder, herunder en udenlandsk juridisk person, der kontrollerer den skattepligtige. Landsretten fandt, at der hverken i den dagældende skattestyrelseslovs § 34, stk. 5 (nu SFL § 26, stk. 5) ordlyd eller forarbejder er støtte for en indskrænkende fortolkning, hvorefter den udvidede ansættelsesfrist alene skulle gælde i forbindelse med transfer pricing korrektioner foretaget med hjemmel i LL § 2.

En varslet forhøjelse af en skatteansættelse skal være foretaget senest den 1. august i det 6. år efter indkomstårets udløb, medmindre en anmodning fra den skattepligtige om udskydelse af denne frist er imødekommet. Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Da anvendelsesområdet for SKL § 3 B med virkning fra indkomstår, som påbegyndes den 1. januar 2005 eller senere, er udvidet til også at omfatte indenlandske koncerninterne transaktioner, betyder dette, at disse transaktioner bliver omfattet af den forlængede ansættelsesfrist, som hidtil kun har været gældende ved de grænseoverskridende kontrollerede transaktioner.

Læs mere om ansættelsesfristerne i SFL i "Den juridiske vejledning", afsnit A.A.8.

Ekstraordinær skatteansættelseUanset fristerne i SFL § 26 kan SKAT med hjemmel i SFL § 27, stk. 1, nr. 4, ændre en skatteansættelse, når en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for beskatningen af den skattepligtige. Situationen kan f.eks. være, at den udenlandske skattemyndighed regulerer skattebetalingen for et udenlandsk datterselskab, fordi selskabet har anvendt afregningspriser med det danske moderselskab, som ikke er på armslængdevilkår (den primære regulering). Det danske selskab kan herefter anmode om at få sin skatteansættelse i Danmark ændret tilsvarende (den korresponderende regulering). Ændring kan ske såvel efter anmodning fra den skattepligtige som efter SKATs bestemmelse. Se "Den juridiske vejledning", afsnit A.A.8.

Det er dog en betingelse for adgangen til at foretage en ekstraordinær skatteansættelse , at SKAT anerkender den udenlandske afgørelse. Desuden skal såvel SKAT som den skattepligtige reagere inden 6 måneder efter, at den pågældende er blevet opmærksom på det forhold, der begrunder fristforlængelsen, dvs. den udenlandske regulering, jf. SFL § 27, stk. 2.

En ændring af skatteansættelsen kan således finde sted udenfor de almindelige ansættelsesfrister i tilfælde, hvor en afgørelse truffet af en udenlandsk skattemyndighed medfører dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning af den skattepligtige.