Med virkning fra ► 15. august 2011 er den centrale godkendelsesordning på transfer pricing området ophævet, jf. SKM2011.517.SKAT, der erstatter SKM2005.443.TSS fra og med 15. august 2011◄ .x 

1. november 2005 bortfaldt den lovpligtige transfer pricing-godkendelsesordning i SKL § 3 B, stk. 8, 2. pkt. Af bemærkningerne til L 111 (vedtaget som lov nr. 428 af 6. juni 2005), fremgår det, at de centrale elementer i godkendelsesordningen vil blive opretholdt i den nye struktur, idet reglerne herfor vil blive fastsat administrativt.

Det er herefter fastsat, jf. SKM2005.443.TSS, at den skatteansættende enhed, som ønsker at foretage en transfer pricing-ændring af den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med de priser og vilkår, som ville være fastsat mellem uafhængige parter, i nogle tilfælde (se hvilke nedenfor) skal indhente en forudgående godkendelse hos SKAT, Store Selskaber, Kontoret for International Selskabsbeskatning.

Ligeledes skal der forud for afgivelsen af et bindende svar i henhold til SFL §§ 21-25 vedrørende en kontrolleret transaktion omfattet af SKL § 3 B i nogle tilfælde (se herom nedenfor) indhentes en godkendelse samme sted.

Omfattet af godkendelseskravetDer skal indhentes forudgående godkendelse i alle sager om ansættelsesændringer - såvel forhøjelser som nedsættelser, herunder ved anmodninger om korresponderende nedsættelse som følge af en udenlandsk forhøjelse - vedrørende kontrollerede transaktioner med en udenlandsk fysisk eller juridisk person, herunder et udenlandsk fast driftssted af et dansk hovedkontor eller et dansk fast driftssted af et udenlandsk hovedkontor. Dette gælder også udenlandske juridiske personer og faste driftssteder, som indgår i en international sambeskatning, jf. SEL § 31 A.

 

Godkendelsesordningen omfatter således ikke sager mellem koncernforbundne danske parter, hvilket skyldes, at ordningen skal ses som led i Kontoret for International Selskabsbeskatning's opgave som kompetent myndighed i forhandlinger med en udenlandsk skattemyndighed om undgåelse af dobbeltbeskatning efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale eller EF-voldgiftskonventionen.

Bindende svarDer skal tilsvarende indhentes godkendelse ved anmodninger om bindende svar, som vedrører kontrollerede transaktioner med en udenlandsk juridisk eller fysisk person. 

x x 

Se nærmere om bindende svar i afsnit A.A.3 i "Den juridiske vejledning".

For så vidt angår anmodninger om bindende svar angående den skattemæssige virkning af en kontrolleret transaktion eller en transaktion mellem en hovedaktionær og et selskab, skal alle parterne i transaktionen anmode om bindende svar, jf. SFL § 22, stk. 2, nr. 3, 1. pkt. Da et bindende svar imidlertid ikke er bindende for skattemyndigheder i andre lande, kan der ikke stilles krav om, at der indsendes anmodning om bindende svar fra den udenlandske part, når der stilles spørgsmål angående en grænseoverskridende kontrolleret transaktion. Der vil ligeledes kun kunne stilles krav om gebyr fra den danske part i en grænseoverskridende transaktionen.

GyldighedsbetingelseManglende godkendelse medfører, at ansættelsesændringen/det bindende svar er ugyldigt, se SKM2001.161.TSS.

Godkendelses-procedurenAnmodningen om godkendelse indsendes til SKAT, Store Selskaber, Kontoret for International Selskabsbeskatning. Godkendelsesproceduren består af følgende led;

  1. advisering
  2. indsendelse til godkendelse
  3. evt. indsendelse til endelig godkendelse

1. adviseringAdviseringen betyder, at på det tidspunkt, hvor den skatteansættende enhed beslutter, at revisionen eller kontrollen skal omfatte den skattepligtiges kontrollerede transaktioner, skal Kontoret for International Selskabsbeskatning orienteres herom. Orienteringen bør oplyse, om der er tale om en ligningsmæssig gennemgang eller en revision, og desuden bør den om muligt indeholde en summarisk beskrivelse af sagen.

Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor skatteyderen har anmodet om en korresponderende nedsættelse som følge af en udenlandsk forhøjelse.

Har den skattepligtige påberåbt sig iværksættelse af den gensidige aftaleprocedure (mutual agreement) i en dobbeltbeskatningsaftale eller behandling efter EF-voldgiftskonventionen for at få ophævet en dobbeltbeskatningssituation, skal dette nævnes.

2. indsendelse til godkendelseIndsendelse til godkendelse indebærer, at den skatteansættende enhed indsender udkast til agterskrivelse og sagsfremstilling til godkendelse. Indsendelse til godkendelse bør ske så tidligt som muligt, således at Kontoret for International Selskabsbeskatning har mulighed for at vurdere, drøfte og eventuelt indhente yderligere materiale til sagen.

Når der er tale om en forhøjelse af den skattepligtige indkomst, bør indsendelsen ske senest 4 måneder inden udløbet af fristen for varsel om ændring af en skatteansættelse, jf. SFL § 26, stk. 5.

3. Indsendelse til endelig godkendelseIndsendelse til endelig godkendelse indebærer, at den skatteansættende enhed indsender udkast til kendelse og sagsfremstilling.

 

Hvis den skatteansættende enhed beslutter, at revisionen/kontrollen ikke skal føre til en ændring af den skattepligtige indkomst, skal Kontoret for International Selskabsbeskatning orienteres om beslutningen samt om begrundelsen herfor senest samtidig med, at den skattepligtige orienteres herom.

Hvis sagen bliver påklaget til Landsskatteretten, skal Kontoret for International Selskabsbeskatning orienteres herom.

x