åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Udbytte af aktier og anparter m.v. er skattefri for de i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, omhandlede foreninger m.v. Dette gælder dog ikke udbytte af aktier og anparter m.v., som ved salg m.v. ville være omfattet af aktieavancebeskatningsloven, dvs. aktier og anparter m.v., der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 6, 2. pkt.

Selskabslovens § 1, stk. 1, nr. 6, 2. pkt. skal læses i sammenhæng med § 1, stk. 4 der lyder således:

Som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed for de i stk. 1, nr. 6, omhandlede foreninger m.v. betragtes indtægt ved næringsvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt ved drift, udlejning eller anden forretningsvirksomhed. Afgørende er her ordet "næringsvirksomhed."

Dette følger ligeledes af Landsskatterettens ord i SKM.2007.399 LSR, hvor retten, efter at have konstateret at subjektet er omfattet af SEL § 1, stk. 1 nr. 6, siger følgende:

"Ifølge selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, jf. 1, stk. 4 er A f.m.b.a., derfor skattepligtig af indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed. Ifølge punkt 52 -54 i  cirkulære nr. 136 af 7. november 1988  er indtægter i form af aktieudbytter og - avancer, renteindtægter og kursgevinster skattefri for foreninger, medmindre der er tale om indtægter erhvervet ved næringsvirksomhed."

I SKM2002.67.LSR optog en forening, der ejede en udlejningsejendom, et betydeligt kreditforeningslån i ejendommen. Før lånoptagelsen var der overskud ved udlejningen. Låneprovenuet blev anvendt til investering i investeringsbeviser og obligationer. Efter lånoptagelsen var der underskud ved ejendommens drift, og afkastet af den investerede lånekapital blev bl.a. anvendt til dækning heraf. Landsskatteretten fandt, at der hermed var en sådan forbindelse mellem foreningens erhvervsmæssige virksomhed med udlejning af ejendommen og foreningens indtægter fra beholdningen af værdipapirer, at udbytteindtægterne og renteindtægterne af den investerede lånekapital herefter skulle medregnes ved opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 4.

Har foreningerne m.v. indtægter i form af udbytte af aktier eller andele i selskaber hjemmehørende i Danmark, kan de undgå indeholdelse af udbytteskat hos det udbyttegivende selskab ved at få udstedt et udbyttefrikort, jf.  bekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011  (kildeskattebekendtgørelsen), § 31. Frikortet udstedes af told- og skatteforvaltningen og gælder indtil videre, dog højst 10 år.