Ifølge FBL § 6 skal indtægter, som i henhold til FBL § 3, stk. 2 og FBL § 10 ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, anses for uddelt eller hensat før nogen del af den skattepligtige indkomst. Dette indebærer, at fonde og foreninger ved indkomstopgørelsen alene kan foretage fradrag for uddelinger og hensættelser som nævnt i FBL §§ 4 og 5, i det omfang disse uddelinger m.v. tilsammen overstiger de nævnte skattefritagne indtægtsarter. For arbejdsmarkedssammenslutninger omfattet af FBL § 1, nr. 3 gælder en tilsvarende prioriteringsregel for så vidt angår indtægter, der ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst i henhold til FBL § 8, stk. 3 eller § 10, jf. FBL § 9, stk. 2, der henviser til FBL § 6.

Denne prioriteringsregel omfatter alene indtægter, der ikke medregnes til den skattepligtige indkomst i henhold til FBL § 3, stk. 2, FBL § 8, stk. 3, og FBL § 10. Skattefri avancer m.v., gaver, der ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. FBL § 3, stk. 3, og ikke-erhvervsmæssige kontingenter m.v., der tilfalder arbejdsmarkedssammenslutninger, er derimod ikke omfattet af prioriteringsreglen og skal derfor ikke anses for uddelt før nogen anden del af indkomsten. Det er desuden alene fradrag efter FBL §§ 4 og 5, der skal reduceres med de nævnte skattefri indtægter. Fradrag for driftsomkostninger og fremført underskud skal derimod ikke reduceres.

Medfører prioriteringsreglen, at der ikke er fradragsret for en hensættelse som nævnt i FBL § 4, stk. 4, eller at fradraget er begrænset, skal der ikke foretages efterbeskatning for den del af hensættelsen, der ikke medførte fradrag, jf. FBL § 4, stk. 6, sidste pkt.

Der skal tages højde for prioriteringsreglen ved opgørelse af et fradragsberettiget nettokurstab efter FBL § 3, stk. 2, 4. pkt., jf. TfS 1992, 409 DEP. Se tillige afsnit S.H.19.