Efter FBL § 4, stk. 4, og FBL § 9, stk. 1, kan fonde og foreninger, herunder arbejdsmarkedssammenslutninger, fradrage hensættelser til senere opfyldelse af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Baggrund Formålet med denne bestemmelse er at give en fond eller forening, hvis økonomi ikke magter at realisere et projekt med en enkeltstående uddeling, mulighed for gennem hensættelser at samle midler til projektets gennemførelse. Det er dog ingen betingelse, at fondens økonomi skal hindre, at formålet realiseres under ét gennem en uddeling.

Tidsfrist Hensættelsen skal i sin helhed være anvendt til det almenvelgørende eller almennyttige formål inden 5 år efter udløbet af hensættelsesåret, jf. FBL § 4, stk. 5.

Krav Bekendtgørelse nr. 900 af 22. september 2005 om fondsbeskatning (Fondsbeskatningsbekendtgørelsen) indeholder bestemmelser om regnskabsmæssige krav m.v. til hensættelser som nævnt i FBL § 4, stk. 4.

Hensættelserne skal fremgå af selvangivelsen for det pågældende indkomstår. Som følge heraf er det tilstrækkeligt, at hensættelsen foretages efter indkomstårets udløb. Den skal blot foretages inden fristen for indgivelse af selvangivelse.

Indestår der den sidste dag i regnskabsperioden ikke-benyttede hensættelser fra tidligere indkomstår, skal hensættelsesåret for disse poster fortsat angives.

Er der ikke truffet særskilt beslutning herom, medregnes afkast af hensatte beløb til fondens eller foreningens skattepligtige indkomst. Hensættelser af afkast anses for en selvstændig hensættelse, der skal opfylde de angivne krav.

Der stilles ikke særlige placeringskrav til hensættelserne.