Ifølge LL § 7 A, stk. 1, nr. 1 skal værdien af den ret, som et selskab giver de ansatte til at købe eller tegne aktier eller andelsbeviser i selskabet, ikke medregnes i de ansattes skattepligtige indkomst.

Det bemærkes, at alle de betingelser, der er nævnt foran under afsnit A.B.1.10 ligeledes skal være opfyldt for at medarbejderaktieordningen er skattefri efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 1. 

Reglen omfatter aktieselskaber, anpartsselskaber og andelsselskaber.

FavørelementSkattefriheden forudsætter, at værdien af det favørelement, medarbejderen modtager, ikke overstiger 10 pct. af hans årsløn. Favørelementet opgøres som forskellen mellem markedskursen og den pris, medarbejderen betaler. Ligningsrådet har i to sager i tilfælde, hvor medarbejderne erhverver aktier indenfor det regnskabsår, hvor tildelingen sker, besluttet at selskaber kan vælge mellem to tidspunkter at opgøre favørelementet på, jf. SKM2001.3.LR og SKM2001.4.LR. Såfremt favørelementet på det valgte af disse tidspunkter ikke overstiger 10 pct. af medarbejderens årsløn, er betingelsen i LL § 7 A opfyldt. Man kan således vælge at opgøre favørelementet på tidspunktet for den endelige aftaleindgåelse, hvilket vil sige den dag, hvor det endelige tilbud om at erhverve aktier, accepteres. Favørelementet vil dog også kunne opgøres på tidspunktet for den endelige beslutning om gennemførelse af medarbejderaktieordningen. Den endelige beslutning om gennemførelsen anses for truffet på datoen for selskabets generalforsamling. Såfremt generalforsamlingen kun vedtager at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om gennemførelse af en medarbejderaktieordning, betragtes den endelige beslutning om gennemførelse af medarbejderaktieordningen for truffet den dato, hvor bestyrelsen udnytter generalforsamlingens bemyndigelse. Det bemærkes, at dette tidspunkt kun kan benyttes til måling af, hvorvidt 10 pct.-grænsen er overskredet. Ved opgørelse af anskaffelsessum og tidspunktet for selskabets fradragsret tages der stadig udgangspunkt i retserhvervelsestidspunktet.

ÅrslønEfter praksis skal beregningen af årslønnen foretages efter objektive kriterier, der sikrer en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori medarbejderaktieordningen tilbydes. I SKM2006.725.SR bekræftede Skatterådet, at den økonomiske ramme på 10 % af årslønnen skulle opgøres på baggrund af den forventede samlede faste årsløn og den forventede samlede variable årslønsdel. Skatterådet bekræftede endvidere, at et favørelement på over 10 % jf. § 7A og 7 H ikke ville få den konsekvens at bestemmelserne ikke kunne anvendes på de beskrevne aktielønsordninger. I SKM2006.426.SR fandt Skatterådet, at medarbejdernes egne indbetalinger og selskabets indbetalinger på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning kunne medregnes ved opgørelse af årslønnen i relation til LL § 7 A. En årsløn opgjort som tolv gange lønnen i den måned, hvori beslutning om ordningen blev truffet, er blevet godkendt, jf. SKM2001.3.LR. Det var oplyst, at alle medarbejderne var ansatte med en fast månedsløn. Der var således ingen sæsonarbejdere eller provisionslønnede, og der var ikke udbetalt særlige bonusordninger i den måned, der lå til grund for beregningen. Selve lønnen blev opgjort af bruttolønnen før fradrag af A-skat, ATP, AM-bidrag og eventuelt lønmodtagerbidrag til pensionsordning. For ansatte, der var på ulønnet orlov, anvendte man den senest optjente fulde månedsløn. Se også SKM2007.122.SR. I SKM2007.744.SR godkendte Skatterådet, at opgørelse af årslønnen for medarbejdere med varierende løn kunne ske på baggrund af den faktiske månedsløn for én bestemt måned multipliceret med 12, forudsat at lønnen ikke varierede meget fra måned til måned. Skatterådet anerkendte ikke, at årslønnen kunne beregnes individuelt for medarbejderne i en gruppe af medarbejdere ved at fordele gruppens samlede årsløn lige på alle gruppemedlemmerne (gennemsnitsløn). Ligningsrådet har endvidere godkendt, at årslønnen blev fundet ved omregning af årets til dato optjente bruttoindkomst til helårsindkomst, jf. SKM2001.4.LR. Selskabet kan medregne faste, lovregulerede personalegoder som eksempelvis fri bil.I SKM2003.68.LR fandt Ligningsrådet, at der ved opgørelsen af årslønnen kunne reguleres for en midlertidig tvungen nedgang i den faktiske lønudbetaling, der var en konsekvens af en "arbejdsfordelingsordning", idet kriteriet for fastlæggelsen af årslønnen er at sikre en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori medarbejderaktieordningen tilbydes. For sømænd, der er ansat på DIS-ordningen udgøres årslønnen af DIS-indkomsten. I SKM2007.460.SR accepterede Skatterådet en ordning, hvor den aftale lønnedgang udgjorde 9% af den faktiske løn, herunder provisionen.

Såfremt man ønsker medarbejdere, der ikke er skattepligtige til Danmark, omfattet af en medarbejderaktieordning omfattet af LL § 7 A, gælder de objektive krav også for dem. Således har Ligningsrådet i SKM2001.579.LR udtrykt, at det er Ligningsrådets opfattelse at årsløn for udenlandske medarbejdere i udenlandske selskaber skal opgøres på samme måde som for danske medarbejdere i danske selskaber. Udenlandske medarbejdere kan således alene tildeles et favørelement, der udgør 10 pct. af deres indkomstskattepligtige løn tillagt værdien af eventuelle indkomstskattepligtige personalegoder.

SelskabsomstruktureringVed lov nr. 1411 af 21. december 2005 er indsat, at hvis det selskab, der har givet den ansatte ret til at købe eller tegne aktier eller andelsbeviser, indgår i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning, inden den ansatte udnytter købe- eller tegningsretten, anses den ansatte ikke for at have afstået aftalen om vederlaget. Det fremgår af bemærkningerne, at det skatteretlige udgangspunkt er, at hvis der sker en væsentlig ændring af en aftale, anses aftalen for at være afstået og en ny for at være indgået. Den ansatte har som udgangspunkt ingen indflydelse på den selskabsretlige omstrukturering, og den ansatte vil dermed som udgangspunkt ikke kunne undgå afståelsesbeskatning. Reglen medfører, at den ansatte ikke skal anses for at have afstået aftalen om vederlaget.

BåndlæggelseDet er en ufravigelig betingelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over aktierne før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted, jf. LL § 7 A, stk. 1, nr. 1, jf. dog afsnit A.B.1.10 om undtagelsen for ikke-skattepligtige medarbejdere. Aktierne m.v. kan dog stilles til sikkerhed efter reglerne i kildeskattelovens § 73 E, stk. 3, når der er ydet henstand med betalingen af skatter pålignet efter aktieavancebeskatningslovens § 38. Dette betyder, at også ansatte, hvis skattepligt til Danmark ophører som følge af en udstationering og som opnår henstand med betalingen af den udløste skat, uanset båndlæggelseskravet kan lægge deres medarbejderaktier til sikkerhed for betalingen af skatten.

Indsendelse af oplysningerFor ordninger omfattet af LL § 7 A, stk. 1 kan der indsendes oplysninger om:

  • Tegningskursen i forhold til markedskursen på erhvervelsestidspunktet samt den nominelle værdi af det tildelte aktiebeløb og aktiernes stykstørrelse.
  • Aktiernes rettigheder i forhold til andre aktieklasser.
  • Principper for opgørelse af medarbejderens årsløn.
  • Den tildelte værdi i forhold til medarbejderens årsløn.
  • Eventuelle begrænsninger i retten til at erhverve aktier.
  • Hvorvidt medarbejderen på erhvervelsestidspunktet er ansat i det selskab, hvorfra køberetter eller tegningsretter erhverves eller modtages, eller i dette selskabs datter- eller datterdatterselskab, herunder disses udenlandske filialer.
  • Tidspunktet for båndlæggelsen, båndlæggelsens omfang og det pengeinstitut, hvor aktierne er båndlagt.

Salg efter båndlæggelsenVed en senere afståelse anses aktierne for anskaffet til den pris, som de ansatte har erhvervet dem for, jf. dog modifikationerne i afsnit A.B.1.10, om salg efter båndlæggelsen.

AnskaffelsestidspunktSåfremt en medarbejder er blevet tildelt allerede eksisterende aktier, anses disse for anskaffet på det endelige aftaletidspunkt. Såfremt medarbejderen har modtaget nyudstedte aktier, er anskaffelsestidspunktet tegningsdagen.

Selskabets fradrag Selskabets fradrag følger de almindelige regler for fradrag for driftsomkostninger i SL § 6, litra a.

Den særlige fradragshjemmel i § 7 A, stk. 1, nr. 1, 6. pkt. er ophævet med virkning fra 31. maj 2003. Det skyldes, at Højesteret i SKM2002.571.HR fastslog, at et selskab har fradragsret efter SL § 6, stk. 1, litra a, for tegningsretter til aktier med ret til tegning til favørkurs, som gives til selskabets ansatte, herunder ansatte i selskabets datter- og datterdatterselskaber. Da der således allerede var fradrag efter SL, blev loven ændret og den særlige fradragshjemmel i § 7 A, stk. 1, nr. 1, udgik. Den situation, at såvel moderselskab som datterselskab kan påberåbe sig en fradragsret efter henholdsvis SL § 6 og LL § 7 A, hvis datterselskabet refunderer de afholdte udgifter, er hermed afskåret. I denne situation har moderselskabet ikke længere fradrag.

De udgifter, der kan fradrages, er forskellen mellem markedsværdien og den favørpris, hvortil aktierne er tegnet.

Ligningsrådet har bekræftet, at et dansk datterselskab, der købte aktier hos et udenlandsk moderselskab til brug i en medarbejderaktieordning og selv tildelte dem til sine medarbejdere, havde fradrag for forskellen mellem handelsværdien på afhændelsestidspunktet og den kursværdi medarbejderne erhvervede aktierne til, jf. SKM2001.229.LR.

Selskabets skattemæssige fradrag kunne først opgøres, når der var indgået en endelig bindende aftale mellem de enkelte medarbejdere og selskabet om tegning af aktier til favørkurs. Selskabet kunne ikke fradrage tab vedrørende medarbejderaktier på tidspunktet for beslutningen for tildelingen, men først på tidspunktet for tegningsperiodens udløb, og fradraget skulle opgøres på grundlag af aktiernes markedsværdi på dette tidspunkt, jf. SKM2004.496.LSR 

Den tidligere regel i § 7 A, stk. 1, nr. 1, 5. pkt., om, at et selskabs øvrige aktionærer, uanset aktieavancebeskatningslovens bestemmelser, ikke anses for at have afstået tegningsretter til aktier, der tildeles den ansatte efter § 7 A, er ophævet. Situationen reguleres nu af aktieavancebeskatningslovens § 16, se LV Selskaber og aktionærer, afsnit S.G.2.7.3. Afståelsesbeskatning af de hidtidige aktionærer ved tildeling af tegningsretter til de ansatte med ret til at tegne aktier m.v. til favørkurs, sker efter denne bestemmelse kun, såfremt de(n) hidtidige aktionærers afståelse må anses for en gave til modtageren af tegningsretten, typisk hvor yderen er i familie med modtageren, og sidstnævnte stilles bedre end de øvrige nye aktionærer.