åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Hæderspriser der er omfattet af LL § 7, 19) er skattefri. Det drejer sig om hæderspriser, der udbetales i henhold til Nobelstiftelsens Grundstadgar eller ydes af mellemstatslige organisationer og institutioner, hvori Danmark deltager eller er medlem, når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Hæderspriser, som ydes af offentlige midler, legater samt kulturelle fonde og lignende samt af erhvervsvirksomheder her i landet eller i udlandet, når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Det er en betingelse, at hædersprisen er ydet som et uansøgt engangsbeløb.

Udbetalinger fra Statens Kunstfond er normalt ikke omfattet af LL § 7, nr. 19. Kunstfonden udbetaler bl.a. engangsydelser for et værk fx en film og engangsydelser som arbejdslegat. Disse legater er ikke omfattet, fordi de ikke udelukkende er givet som en anerkendelse af kunstnerens fortjeneste. Landsskatteretten har dog i SKM2007.292.LSR fundet, at en udbetaling til forsat kunstnerisk arbejde i anledning af en udstilling var omfattet af skattefrihed efter bestemmelsen i en helt særlig situation. Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på, at der var tale om en retrospektiv (tilbageblik) udstilling af værker som ikke var skabt til udstillingen, og hvorfra der ikke var tale om salg. Der er tale om et enkeltstående tilfælde, fordi Kunstfonden normalt ikke giver beløb udelukkende som en anerkendelse af kunstnerens fortjeneste. Dette fremgår også af artiklen offentliggjort i TfS 2007, 621, hvor afgørelsen omtales. Kunstfonden udbetaler også andre ydelser som heller ikke er omfattet af bestemmelsen. Der udbetales fx 3-årige arbejdsstipendier, og livsvarige ydelser, som heller ikke opfylder betingelsen om, at det skal være en engangsydelse. Fonden yder også projektstøtte, men her må man se på de enkelte tilfælde for at konstatere, om modtageren er en fond, person mv. Betingelserne i LL § 7, nr.19 for skattefrihed vil typisk heller ikke være opfyldt her. Fonden udbetaler også rejselegater, og de må bedømmes efter de generelle regler herom i afsnit A.B.6.5.3.

Carnegiefondets belønninger for heltemodige handlinger anses omfattet af reglen i  LL § 7 O, stk. 1 nr. 1, jf. skd. cirk. nr. 181 af 1. dec. 1995, pkt. 2.3.6.2, også når der er tale om redningsaktioner mv. udført af professionelle, jf. A.B.7.4.1.

I SKM2006.759.LSR blev en hæderspris ydet til to danske arkitekter fra en dansk fond anset for skattefri efter ligningslovens § 7. nr. 19, om hæderslegater til kunstnere. Derimod er Cavling-prisen ikke anset for omfattet af LL § 7, nr. 19, 2. pkt. om skattefrihed af hæderspriser til kunstnere se SKM2004.77.LR.

I SKM2008.382.SR fandt Skatterådet, at en gave som hidrørte fra indsamlede bidrag var skattefri for modtageren efter reglerne i ligningslovens § 7, stk. 1, pkt. 1, idet gaven alene havde karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Modtageren af gaven havde ydet en stor indsats med arbejdet for at ændre reglerne for opholdstilladelse i Danmark.

I SKM2008.655.SR fandt Skatterådet, at en gave, som hidrører fra indsamlede bidrag er skattefri for modtageren efter reglerne i ligningslvoens § 7, stk. 1, pkt. 1, idet gaven alene er ydet i anledning af afdøde ægtefælles sygdom.