åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

BAL, lovbek. nr. 1159 af 4.10.2007, har virkning for gaver, der er modtaget den 1. juli 1995 og senere.

Gaveafgiften er 15 pct. når gaven er ydet til andre i gavekredsen end givers stedforældre og bedsteforældre. For disse sidstnævnte er afgiften 36,25 pct. Der skal ikke foretages sammenlægning med gaver i tidligere kalenderår mellem de samme parter. Hver person er én giver/ modtager uanset ægteskabelig formueordning. Ved gaver ydet fra ægtefæller til børn anses ægtefællerne for 2 selvstændige gavegivere. Der kunne derfor ikke ske sammenlægning af 2 ægtefællers gaver i form af aktier til børn ved vurderingen af, om der kunne ske succession efter aktieavancebeskatningslovens §§ 4 og 34 i forbindelse med beregning af gaveafgiften. Kravet om, at der skal overdrages mindst 15 pct. af stemmeværdien, kunne herefter ikke anses for opfyldt ved overdragelse af aktierne fra moderen til børnene, jf. TfS 2000, 368. Se endvidere SKM 2005.133.LSR om en gave ydet i form af gældseftergivelse fra far til søn.

Den gaveafgiftspligtige personkreds er opregnet i BAL § 22.

Med ægtefæller sidestilles personer af samme køn, der er registreret i henhold til lov om registreret partnerskab. Gaver mellem ægtefæller, hvis ægteskab ikke er ophørt ved separation/skilsmisse, når gaven modtages, er gaveafgiftsfri. Afgift betales også for gaveafgiftspligtige gaver, der fremkommer ved køb eller anden retshandel, hvor modtageren ikke har ydet fuldt vederlag, og undertiden tillige, hvor vederlaget må betegnes som en overpris. Gaver mellem søskende er indkomstskattepligtige.

Bestemmelsen om, at gaver ydet fra stedbørn til stedforældre er undergivet gaveafgift, gælder også, når et i et ægteskab indbragt særbarn efter ægteskabets opløsning har ydet en gave til sin tidligere stedfader eller stedmoder, LSR. 1970.116.

Gaveafgiftsreglerne kommer til anvendelse, hvis enten giver eller modtager har hjemsted her i landet, jf. BAL § 25.

En udenlandsk statsborger med fuld skattepligt til Danmark, der ved sit fyldte 25. år ville få en trustkapital i New Zealand, oprettet af bedstefaderen, udbetalt til fri rådighed, var ikke indkomstskattepligtig af udbetalingen, men alene gaveafgiftspligtig. Efter danske retsregler måtte udbetalingen anses som en båndlagt gave fra truststifteren til barnebarnet.

Såfremt både gavegiver og modtager har hjemsted i udlandet, skal der kun betales gaveafgift, hvis gaven består af fast ejendom og tilbehør hertil eller formue knyttet til et fast driftssted her i landet.

Afgiftsfri er ifølge BAL § 24, stk. 1, underhold i yderens hjem eller på hospital, plejehjem eller lign. uden hensyn til gavens størrelse.

Brugsnydelser, f. eks. i form af hel eller delvis fri bolig, beskattes hos nyderen efter SL § 4 C, jfr. SKM 2009.27.HR.

I tilfælde hvor den fri bolig alene har været stillet til rådighed indtil videre, fx ved en almindelig lejekontrakt på opsigelsesvilkår, skal de fordele, som opnås herved, dog anses som gaver ydet i de enkelte indkomstår, og der skal  ikke betales indkomstskat, men gaveafgift, hvis det årlige afgiftsfri bundbeløb overskrides.

Gaveanmeldelsen skal indgives til SKAT. 

Gaveanmeldelsen skal indgives senest den 1. maj året efter gaveoverdragelsen.

Gaven og eventuelle modydelser værdiansættes af parterne i gaveanmeldelsen og anmeldes med nettobeløbet. Parterne skal selv beregne gaveafgiften ved indgivelsen af gaveanmeldelsen.

Den beregnede gaveafgift skal indbetales samtidig med indgivelsen af gaveanmeldelsen.

Ved afgiftsberegningen kan fratrækkes det årlige afgiftsfri bundbeløb, der i 2010 udgør 58.700 kr for gaver til alle i den gaveafgiftspligtige personkreds, bortset fra ved gave til givers svigerbarn. Her udgør bundbeløbet i 2010 20.500 kr., hvis ægteskabet med givers barn består. Er svigerbarnets ægtefælle afgået ved døden, udgør bundbeløbet dog 58.700 kr.  Bundbeløbene reguleres efter PSL § 20. Forældre kan således i 2010 hver - uden afgiftsberegning - give deres barn 58.700 kr., således at barnet modtager 117.400 kr. afgiftsfrit.

Såfremt en gave alene tilhører den ene givers bodel, kan der kun gives ét bundfradrag efter BAL § 22, stk. 1 ved afgiftsberegningen. Om fradrag for betalt stempelafgift, se TfS 1999, 444.

Der skal  med virkning fra 1. januar 2002 betales rente  i henhold til § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m. v.  med tillæg af 0.4 procentpoint, hvis gaveanmeldelsen indgives for sent eller, hvis gaveanmeldelsen er mangelfuld, så kontrol ikke kan gennemføres. Betales gaveafgiften ikke rettidigt, dvs. samtidig med indgivelsen af gaveanmeldelsen, skal der betales rente fra forfaldsdagen, jf. BAL § 38.

Oplysningerne i gaveanmeldelsen afgives under strafansvar efter BAL § 41.