åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D.2.13 Beskatningstidspunktet for gevinst og tab på fordringer og gæld - KGL § 25" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Principperne for opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld er indeholdt i KGL § 25 og § 26, hvor § 25 vedrører beskatningstidspunktet, mens § 26 vedrører værdiansættelsen. Om § 26 se afsnit A.D.2.14 (fordringer) og afsnit A.D.2.15 (gæld).

KGL § 25 omfatter både fysiske personer, dødsboer og selskaber mv., jf. KGL § 2 og § 12. For en definition af kredsen af skattepligtige personer og dødsboer, se afsnit A.D.2.2, og for selskaber m.v. se LV Selskaber og Aktionærer afsnit S.C.1.2.2.2.1.

KGL § 25 blev med virkning for indkomståret 2010 ændret ved § 11 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og § 11 i lov nr. 462 af 12. juni 2009. Ændringerne indebærer i hovedtræk, at:

  • selskaber som hovedregel skal medregne gevinst og tab på fordringer efter lagerprincippet.
  • selskaber som hovedregel skal medregnes gevinst og tab på gæld efter realisationsprincippet.
  • fysiske personer og dødsboer som hovedregel skal med gevinst og tab på fordringer og gæld efter realisationsprincippet.
  • mulighederne for at vælge et andet opgørelsesprincip end realisationsprincippet med eller uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen ændres.

Ændringerne og tilhørende overgangsregler beskrives nedenfor i afsnittene A.D.2.13 - A.D.13.6.

Stiftelse til overkurs - KGL § 22, stk. 1Det skal bemærkes, at § 25 (og § 26, jf. afsnit A.D.2.15) ikke finder anvendelse, hvis personer eller dødsboer er skattepligtige af gevinst som følge af, at gælden overstiger det beløb, som debitor skal indfri efter § 22, stk. 1. For en beskrivelse af beskatningen henvises til afsnit A.D.2.7.2.