KGL § 15 er som følge af § 1, nr. 6 i lov nr. 724 af 25. juni 2010 blevet ændret væsentligt. Se nedenfor om ikrafttrædelse mv.

Se LV 2010-1 afsnit A.D.2. for en beskrivelse af de hidtil gældende regler i KGL §§ 14-16.  

Omfattede fordringerReglen i KGL § 15, stk. 1 omfatter fordringer, der skal beskattes efter KGL § 14, stk. 1, og som er optaget til handel på et reguleret marked.

RegelReglen indebærer, at fradrag for tab efter KGL § 14, stk. 1 er betinget af, at told- og skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor fordringen blev erhvervet, har modtaget oplysninger om erhvervelsen. Oplysningerne skal angive:

  • fordringens identitet
  • antal fordringer eller pålydende værdi (hvis fordringen er i fremmed valuta, angives den pålydende værdi i den pågældende valuta)
  • anskaffelsestidspunktet
  • anskaffelsessummen

Oplysningerne skal som udgangspunkt være modtaget fra den skattepligtige. Se KGL § 15, stk. 1 og 2.

Oplysninger fra andre end den skattepligtige, hvor der bortses fra selvangivelsesfristenOplysningerne om erhvervelsen af fordringer optaget til handel på et reguleret marked kan også være modtaget fra andre indberetningspligtige end den skattepligtige.

Det er efter KGL § 15, stk. 1 en betingelse for fradrag for tab, at told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysningerne om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomsår, hvor fordringen er erhvervet.

Denne tidsfrist anses for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysningerne om erhvervelsen fra andre indberetningspligtige end den skattepligtige efter SKL § 10 B eller § 11 H. Efter SKL § 10 B, jf. lov nr. 724 af 25. juni 2010 skal danske fondshandlere m.fl. indberette den skattepligtiges køb af fordringer til told- og skatteforvaltningen, og efter SKL § 11 H kan den skattepligtige indgå aftale med en udenlandsk fondshandler om, at den udenlandske fondshandler indberetter til told- og skatteforvaltningen efter bl.a. SKL § 10 B for den skattepligtige. Den skattepligtige kan være pålagt indberetningspligt efter SKL § 10 B.

Hvis der ikke har deltaget en dansk fondshandler ved erhvervelsen af fordringen, fx erhvervelse ved arv eller gave, eller den skattepligtige ikke har indgået en aftale om indberetning med den udenlandske fondshandler, der har deltaget i købet, er det den skattepigtige selv, der skal give oplysningerne om erhvervelsen til told- og skatteforvaltningen.

For at en indberetning fra en anden indberetningspligtig end den skattepligtige skal kunne få betydning for fradragsretten i det indkomstår, hvor fordringen afstås, skal indberetningen være modtaget af told- og skatteforvaltningen inden udløbet af fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for det pågældende indkomstår.
Told- og skatteforvaltningen ligner ikke oplysningerne om erhvervelsen af fordringer optaget til handel på et reguleret marked forud, at der skal beregnes gevinst eller tab. Dvs. told- og skatteforvaltningen kan efterfølgende ændre oplysningerne.

Berigtigelse mv. af oplysninger fra andre end den skattepligtigeBetingelsen om, at told- og skatteforvaltningen skal have modtaget oplysninger om erhvervelsen fra andre indberetningspligtige (efter SKL § 10 B eller § 11 H) end den skattepligtige, er også opfyldt, hvis den skattepligtige kan påvise, at de indberetninger, der er indberettet på den skattepligtiges vegne er ukorrekte. Se KGL § 15, stk. 2.

Muligheden for at rette eller supplere en indberetning udløber ved fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for det indkomstår, hvor fordringen afstås.
Indberetningen kan rettes eller suppleres selvom selvangivelsesfristen for erhvervelsesåret er udløbet. Det er uden betydning om told- og skatteforvaltningens elektroniske systemer er lukket for indberetning. En supplerende eller rettende indberetning kan være baseret på den skattepligtiges købsnota i fald den inberetningspligtige ikke længere har de pågældende oplysninger.

Hvis den indberetningspligtige fondshandler ikke kan foretage den supplerende eller rettende indberetning af andre årsager, fx på grund af konkurs, kan indberetningen suppleres eller rettes, såfremt den skattepligtige kan påvise, at indberetningen er ukorrekt.

Mulighederne for at supplere eller rette indberetninger gælder både indberetninger efter SKL § 10 B og § 11 H, men kun hvis indberetningen kommer fra en anden end den skattepligige, idet det ikke har været hensigten med reglen, at den skattepligtige selv skulle kunne sikre sig fradragsret ved indberetning efter selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor fordringen blev erhvervet.

Til- og tilbageflytning til DanmarkPersoner, der bliver skattepligtige hertil landet og som på dette tidspunkt ejer fordringer optaget til handel på et reguleret marked, skal også opfylde ovennævnte betingelse for at kunne få fradrag for tab, men der gælder dog særlige regler. Se KGL § 15, stk. 3. Betingelsen anses for opfyldt, hvis

  • den tabsgivende fordring indgår i oplysningerne i erklæringen efter SKL § 11 B, stk. 4, der skal sendes til told- og skatteforvaltningen inden for selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor skattepligten indtræder 
  • den tabsgivende fordring indgår i en oversigt over fordringer i beholdningen ved indtræden af skattepligt her til landet. Oversigten skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i SKL § 11 B, stk. 4. Oversigten skal sendes til told- og skatteforvaltningen inden for selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor skattepligten indtræder

Hvis den skattepligtige har været fraflytningsbeskattet efter KGL § 37 og bliver skattepligtig her til landet igen (tilbageflytning), anses ovennævnte betingelse for opfyldt for fordringer, der fortsat indgår på beholdninsoversigten efter reglerne i KGL § 38A. Se KGL § 15, stk. 3, 2. pkt.

Fordringer, der i den skattepligtiges ejertid optages til handel på et reguleret markedHvis en fordring bliver optaget til handel på et reguleret marked uden i forvejen at være optaget til handel, anses betingelsen om oplysninger om erhvervelsen til told- og skatteforvaltningen, jf. KGL § 15, stk. 1 for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor fordringen optages til handel på et reguleret marked.

Betingelsen anses for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om besiddelsen efter SKL § 11 B, stk. 6 inden selvangivelsesfristen.
Endvidere anses betingelsen for opfyldt, uanset tidsfristen, for oplysninger om besiddelsen efter SKL § 10 A eller § 11 B, stk. 7 (oplysninger fra andre end den skattepligtige).

Hvis indberetningerne, der er foretaget på vegne af den skattepligtige, er ukorrekte, er der mulighed for at rette eller supplere indberetningen efter KGL § 15, stk. 2 som beskrevet ovenfor.

Ikrafttrædelse mv.Betinelsen i KGL § 15 for fradrag for tab på fordringer optaget til handel på et reguleret marked efter KGL § 14 har virkning for fordringer, der erhverves d. 1. januar 2011 eller senere. Se lov nr. 724 af 25. juni 2010 § 20, stk. 4.