åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D.2.3 Gevinst og tab på fordringer i danske kroner - KGL § 14, stk. 2 - 4, jf. § 38" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Den skattemæssige behandling af kursgevinster, som en privat investor (person eller dødsbo omfattet af KGL § 12) opnår på en fordring i danske kroner afhænger af, om fordringen opfyldte mindsterenten på stiftelsestidspunktet, jf. KGL § 14, stk. 2 - 4. Opfylder fordringen mindsterentekravet vil kursgevinsten som hovedregel være skattefri.

Første undtagelse fra hovedreglen er fordringer erhvervet for lånte midler, jf. KGL § 15. Se herom afsnit A.D.2.3.2.

Anden undtagelse fra hovedreglen er fordringer, hvor kreditor er hovedaktionær i debitor. Se herom afsnit A.D.2.3.1.4.

Tredje undtagelse fra hovedreglen er fordringer, hvor debitor er en person eller et dødsbo, der driver næringsvirksomhed ved finansiering, og kreditor er nærtstående til debitor. Se herom afsnit A.D.2.3.1.5.

Såfremt fordringen ikke opfyldte mindsterentekravet, skal kursgevinsten medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 2.

Om opgørelsesprincipper m.v. henvises til afsnit A.D.2.13 om beskatningstidspunktet, afsnit A.D.2.14 om opgørelse af gevinst/tab på fordringer og afsnit A.D.2.15 om opgørelse af gevinst/tab på gæld.