åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.J.2.3 Særregler for landbrug m.v., skovbrug og blandet benyttede ejendomme" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Dette afsnit omtaler de særlige regler, som gælder for ejendomme, der på afståelsestidspunktet helt eller delvis benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. VURDL § 33, stk. 1, skovbrugsejendomme, jf. VURDL § 33, stk. 7, samt ejendomme, der ikke er parcelhuse, men som indeholder 1 eller 2 selvstændige lejligheder, når ejendommen i en del af eller hele ejerperioden har tjent til bolig for ejeren og i væsentligt omfang benyttes erhvervsmæssigt (blandet benyttede ejendomme), jf. VURDL § 33, stk. 5.

For så vidt angår ejendomme, der på afståelsestidspunktet benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. VURDL § 33, stk. 1 eller 7, kan den skattepligtige vælge at regulere anskaffelsessummen efter reglen i EBL § 5 A (indekseringsreglen), se afsnit E.J.2.3.1.4.

For køb/tildeling samt afståelse af visse mælkekvoter findes der særregler for opgørelsen af anskaffelsessummen.

Se nærmere om mælkekvoter i afsnit E.J.2.3.1.3.

I afsnit E.J.2.3.2.1.1 beskrives de særlige regler om overførsel af en forholdsmæssig andel af tillægsparcelværdien eller den tekniske værdi til anskaffelsessummen for jorden ved delsalg. Reglerne gælder ved delsalg af ejendomme, der på afståelsestidspunktet benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, og således ikke for ejendomme, der benyttes til skovbrug, og for blandet benyttede ejendomme.

For ejendomme, der på afståelsestidspunktet benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage, jf. VURDL § 33, stk. 1, ved afståelse af blandet benyttede ejendomme, jf. VURDL § 33, stk. 5, og skovbrugsejendomme, jf. VURDL § 33, stk. 7, 1. og 2. pkt., gives der under visse betingelser et bundfradrag i den opgjorte fortjeneste, se afsnit E.J.2.3.3.2.

Ved afståelse af ejendomme, der på afståelsestidspunktet benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. VURDL § 33, stk. 1, ved afståelse af skovbrugsejendomme, jf. VURDL § 33, stk. 7, 1. og 2. pkt., og ved afståelse af blandet benyttede ejendomme, jf. VURDL § 33, stk. 5, er der under visse betingelser skattefrihed for den del af fortjenesten, der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen, se afsnit E.J.2.3.3.3.

Reglerne om fradrag for tidligere pålignet frigørelsesafgift fremgår af afsnit E.J.2.3.3.4.

EBL § 7 indeholder regler om beskatning m.v. ved jordombytning, se afsnit E.J.2.3.4.1, mageskifte, se afsnit E.J.2.3.4.2 og for ejendomme med afløst jordrentepligt, se afsnit E.J.2.3.4.3 og blandet benyttede ejendomme

Bemærk, at de tidligere gældende regler om geninvestering i landbrugsejendomme m.v., skovbrugsejendomme og blandet benyttede ejendomme, der udlejes, er blevet ophævet. Se nærmere i afsnit E.J.2.6 om geninvestering.

Endvidere henvises der til eksemplerne på opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste i afsnit E.J.2.11.