Anskaffelsessummen for ejendomme, der er beliggende i udlandet er: 

  1. Værdien i handel og vandel den 19. maj 1993.
  2. Den faktiske anskaffelsessum omregnet til kontantværdi og tillagt vedligeholdelses- og forbedringsudgifter afholdt inden den 1. januar 1993, hvis denne værdi er højere end værdien efter pkt. 1.

Fastsættelsen af handelsværdien for udenlandske ejendomme sker efter danske regler. Handelsværdien er ejendommens omsætningsværdi i vedkommende land. Ved den konkrete fastsættelse af handelsværdien kan der eksempelvis tages udgangspunkt i den skattemæssige værdi (handelsværdien), som ejendommen er optaget til i selvangivelsen ved det indkomstår, der er afsluttet nærmest den 19. maj 1993, hvis det må antages, at ejendommens værdi ikke er ændret i den mellemliggende periode. Ejendommens værdi i handel og vandel pr. 19. maj 1993 kan også dokumenteres ved fremlæggelse af en vurdering foretaget af en uvildig og sagkyndig tredjemand. Det er en betingelse, at denne vurderingserklæring indeholder de fornødne oplysninger og specifikationer om ejendommen svarende til en vurdering foretaget efter danske regler.

Bestemmelsen om pristalsregulering af den faktiske anskaffelsessum i EBL § 4 A omfatter såvel ejendomme beliggende i Danmark som ejendomme beliggende i udlandet. Om EBL § 4 A se nærmere afsnit E.J.2.2.2.1.1 ovenfor.

 

EBL § 4, stk. 3, 6. pkt., om udenlandske ejendomme og den faktisk anskaffelsessum henviser til reglerne i EBL § 4, stk. 3, 3. og 4. pkt., og vil dermed også henvise til den nye formulering af EBL § 4, stk. 3, 3. pkt.