åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.J.2.8 Ekspropriation" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Regler - EBL § 11, 1. pkt.Fortjeneste, der er opnået ved modtagelsen af en ekspropriationserstatning eller ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen, er fritaget for beskatning i medfør af EBL § 11.

Selv om der er tale om skattefrihed, »forbruges« en del af anskaffelsessummen, således at ejendommens anskaffelsessum ved senere afståelse af restejendommen herved er formindsket.

Ekspropriation - tidspunktI tilfælde af statslige ekspropriationer (herunder ekspropriationer til fordel for koncessionerede selskaber), der gennemføres efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 672 af 19. august 1999 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, anses ejendomsafståelsen for sket ved ekspropriationsforretningens foretagelse, jf. den nævnte lovs § 15.

Ved amtskommunale og kommunale ekspropriationer anses ejendomsafståelsen for sket ved amtsrådets, henholdsvis kommunalbestyrelsens vedtagelse om ekspropriationens gennemførelse. Eventuel anke over ekspropriationens lovlighed eller erstatningsudmålingen medfører ikke, at ekspropriationen (ejendomsafståelsen) anses for gennemført på et andet eller senere tidspunkt.

Regler - EBL § 11, 2. pkt.Det fremgår af EBL § 11, 2. pkt., at 1. pkt. også gælder fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Frivillige aftalerSåledes som bestemmelsen i EBL § 11, 2. pkt., fremstår, er det ikke et krav, at der er foretaget ekspropriation af den pågældende ejendom men blot, at der sker salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Der henvises til Højesterets dom gengivet i TfS1995,575HD, hvor der nærmere blev taget stilling til, hvornår betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt. var opfyldt. Dommen drejede sig nærmere om, hvorvidt et vederlag, der blev udbetalt ved en frivillig aftale om rådighedsindskrænkning over en del af en ejendom med et menighedsråd, var skattefri efter EBL § 11, 2. pkt. Menighedsrådet havde ikke selv ekspropriationskompetence. Kommunen kunne have eksproprieret til formålet, men efter det oplyste var kommunen ikke inddraget i forhandlingerne forud for aftalens indgåelse, og det kunne ikke lægges til grund, at aftalen helt eller delvist blev indgået til varetagelse af forhold, som kommunen havde tilkendegivet en væsentlig planlægningsmæssig interesse i.

Højesteret fastslog i dommen

  • at det efter formålet med EBL § 11, 2. pkt. (salg til en erhverver der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere) ikke i sig selv udelukker skattefrihed efter denne bestemmelse
  • at aftalen indgås med en ikke-ekspropriationsberettiget, og
  • at vederlaget betales af denne, mens kompetencen til i givet fald at foretage ekspropriation tilkommer en anden. 

Endvidere udtalte retten, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., imidlertid måtte være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at dispositionen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke blev indgået.

Højesteret fandt, at de angivne betingelser for skattefritagelse ikke var opfyldt i sagen.

Det er opfattelsen, at dommen betyder, at det ikke nødvendigvis er den myndighed, der har ekspropriationskompetencen, der skal være aftalepart. Det er endvidere opfattelsen, at det heller ikke er en forudsætning, at erhververen er en offentlig myndighed. Dommen fastslår dog, at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt den frivillige aftale ikke indgås.

BetingelserSkatterådet har på sit møde den 16. maj 2006 tiltrådt, at følgende krav skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation, jf. SKM2006.438.SKAT:

  1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål
  2. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriationen vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at eksproriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

For så vidt angår den første betingelse om hjemmel til ekspropriation på aftaletidspunktet bemærkes, at betingelsen først er opfyldt på det tidspunkt, hvor den ekspropriationsberettigede myndighed rent faktisk kan gå i gang med de indledende skridt til ekspropriationen.

Hjemlen til at foretage ekspropriation kan eksempelvis være planlovens § 47, stk. 1. Det er heri bestemt, at kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Det er bl.a. en forudsætning for anvendelsen af ekspropriationsbestemmelsen i planlovens § 47, stk. 1, at lokalplanen er vedtaget og offentliggjort på det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ekspropriation.

Det bemærkes i denne forbindelse, at der ikke længere er hjemmel i Planlovens § 47 til at foretage ekspropriation med hjemmel i en kommuneplan.

Den anden betingelse går på, at der skal være vilje til ekspropriation på aftaletidspunktet, dvs. at det også skal kunne sandsynliggøres, at den ekspropriationsberettigede myndighed vil ekspropriere, hvis den frivillige aftale ikke indgås.

Om dette er sandsynliggjort, afgøres på grundlag af en konkret vurdering på baggrund af samtlige omstændigheder i den enkelte sag. Såfremt der er tvivl om, hvorvidt der kan og vil blive gennemført en ekspropriation, hvis den frivillige aftale ikke bliver indgået, må den konkrete sag drøftes med den myndighed, som den pågældende lovbestemmelse om ekspropriation hører under.

Hvis det er kommunalbestyrelsen, der er ekspropriationsberettiget, kan ekspropriationsvilje f.eks. dokumenteres med en henvisning til en beslutning i kommunalbestyrelsen om, at ejendommen ønskes erhvervet om nødvendigt ved ekspropriation.

Det er dog i overensstemmelse med reglerne, at en kommune benytter følgende fremgangsmåde i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom i en ekspropriationssituation, når hjemlen hertil findes i en lokalplan, der skal være vedtaget og offentliggjort på aftaletidspunktet:

  1. Kommunen indhenter et salgstilbud fra den potentielle sælger.
  2. Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort (dvs. når der forligger en endelig ekspropriationshjemmel), godkender kommunalbestyrelsen aftalen.

Ved at få et salgstilbud fra sælger, som kommunalbestyrelsen først tiltræder, efter at lokalplanen er vedtaget og offentliggjort, flyttes aftaletidspunktet til det tidspunkt, hvor ekspropriationshjemlen er skabt.

Herved skabes der mulighed for, at betingelsen om, at der på aftaletidspunktet skal være aktuel hjemmel til at ekspropriere ejendommen, kan opfyldes.

Betingelserne
ikke opfyldt
SKAT er blevet forelagt sager, hvor der er blevet indgået aftale om overdragelse af fast ejendom inden, at der forelå en aktuel ekspropriationshjemmel eller inden, at den ekspropriationsberettigede myndighed havde truffet beslutning om en eventuel ekspropriation. I disse situationer er betingelserne for skattefritagelse ikke opfyldt.

Ændring af ejendomshandlerSkatterådet har fundet anledning til at præcisere, at der er mulighed for at ophæve eller omgøre en overdragelse af fast ejendom, hvis det har været forudsat, at overdragelsen ville være omfattet af fritagelsesbestemmelsen i EBL § 11, 2. pkt., men hvor dette alligevel ikke er tilfældet, jf. SKM2006.806.SKAT.

Som eksempel på sådanne situationer kan nævnes, at parterne i en salgsaftale kan have anført, at handlen er indgået på  "ekspropriationslignende vilkår". Parterne kan som følge af denne betingelse have forudsat, at handlen kun effektiviseres, hvis betingelsen godkendes, og fortjenesten ved overdragelsen som følge heraf er skattefri. Der tages således et skatteforbehold.

Imidlertid er betingelserne for at handle i en ekspropriationssituation ikke opfyldt her, og fortjeneste i sådanne situationer er derfor som udgangspunkt skattepligtig for sælger.

Hvis et skatteforbehold opfylder betingelserne i SFL § 28, vil beskatningen bortfalde, såfremt overdragelsesaftalen bliver annulleret.

Efter SFL § 28 er et skatteforbeholds gyldighed dog betinget af, at forbeholdet er klart, skriftligt og oplyst over for SKAT senest samtidig med, at SKAT oplyses om dispositionens øvrige indhold.

Selvom der ikke i selve salgsaftalen er taget forbehold om, at fortjenesten skal være skattefri, jf. eksemplet ovenfor, kan det alligevel forekomme, at dispositionen utvivlsomt har haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der ikke er uvæsentlige.

Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forløbet har været således, at det kan dokumenteres, at sælgeren lagde til grund, at fortjenesten ville være skattefri.

Hvis betingelserne i SFL § 29 er opfyldt, vil der være mulighed for at give adgang til omgørelse, dvs. at beskatningen bortfalder, hvis ejendommen tilbageoverdrages til den oprindelige sælger. Det bemærkes, at både sælger og køber skal tiltræde en anmodning om omgørelse.

Afståelses-
tidspunkt
Ved de frivillige overdragelser anses afståelsen for sket på det tidspunkt, hvor der er indgået en endelig og bindende aftale mellem køber og sælger om ejendommens overdragelse.

I et bindende svar bekræftede Skatterådet, at tidspunktet for ekspropriationen var byrådets beslutning om at foretage ekspropriation, selvom beslutningen blev påklaget til Naturklagenævnet, og selvom hele det eksproprierede areal ikke var omfattet af den pågældende lokalplan. Der henvises til SKM2008.400.SR.

Ekspropriation af ejendomme, hvori der er genanbragt fortjeneste.

 

►Efter vedtagelsen af lov nr. 1560 af 21. december 2010, ændredes reglerne i den situation, hvori en ejendom, der er genanbragt fortjeneste i efterfølgende eksproprieres, eller afstås på ekspropriationslignende vilkår., jvf. EBL § 11, 2.pkt. Fremover beskattes den genanbragte avance, når den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt eksproprieres, eller handles på ekspropriationslignende vilkår. den skattepligtige fortjeneste pågøres på samme måde, som hvis beskatningen var sket ved den oprindelige afståelse af erhvervsejendommen, dvs. med det samme nedslag og tillæg, som det ville have været tilfældet , hvis fortjenesten var blevet beskattet ved den oprindelige afståelse. Der gives ikke tillæg eller nedslag for den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt, da fortjenesten ved afståelse af denne ejendom er skattefri efter EBL § 11. Der sker ingen ændring i relation til den fortjeneste der hidrører fra den eksproprierede ejendom, der forsat vil være skattefri.◄

►Den skattepligtige kan i dennne situation i stedet for at medregne fortjenesten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at udskyde beskatningen ved at genanbringe fortjenesten i en ny ejendom, ombygning, tilbygning eller nybygning efter reglerne i EBL § 6A eller 6C.◄

AfgørelserSalg til fredningsstyrelsen af en ejendom, som i henhold til fredningsplanudvalgets landskabsanalyse af 1974 var placeret i zone 1 »landområder af største interesse«, ansås ikke for omfattet af LOSI § 2 D (= nuværende EBL § 11), bl.a. under hensyn til, at planlægningen af det pågældende område på salgstidspunktet alene var af foreløbig karakter, jf. TfS 1986, 527 ØLD.

Derimod ansås ved Vestre Landsrets dom af 10. november 1986 (TfS 1986, 593 VLD) salg til en kommune af et areal på ca. 18.800 m2, beliggende i landzone i umiddelbar tilknytning til en skole for omfattet af LOSI § 2 D (svarende til EBL § 11), uanset salget ikke skete i henhold til en godkendt lokalplan. Arealet blev erhvervet af kommunen med henblik på etablering af en sportsplads ved skolen, og ifølge en af kommunalbestyrelsen afgivet udtalelse kunne en lokalplan have været udarbejdet inden handelen, men kommunen havde anset dette for unødvendigt, bl.a. fordi planstyrelsen i lignende sager havde udtalt, at etablering af idrætsanlæg og fodboldbaner i landzoneområder i tilknytning til eksisterende offentlige anlæg ikke er lokalplanpligtig. Landsretten udtalte, at efter ordlyden af og forarbejderne til LOSI § 2 D var skattefritagelsen alene betinget af, at der til det formål, hvortil der var sket salg, i lovgivningen var hjemmel til at foretage ekspropriation. Da det var ubestridt, at det i sagen omhandlede areal kunne have været eksproprieret, og at det var anvendt til de formål, hvortil det blev erhvervet, gav retten skatteyderen medhold.

En afståelse i fri handel af areal til etablering af TV 2-stationer kunne sidestilles med ekspropriation i relation til EBL § 11, når regionplantillæg var godkendt, idet erhververen, Statens Teletjeneste, først herefter ville kunne ekspropriere de omhandlede arealer.

I TfS 1995, 575 HRD blev vederlag for en frivillig aftale om rådighedsindskrænkning ikke fritaget for beskatning. Det skyldtes, at betingelsen for anvendelsen af EBL § 11, 2. pkt., om, at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at dispositionen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke blev indgået, ikke var opfyldt.

I TfS 1996, 356 HRD blev afståelse af et areal til et privat varmeværk anset for omfattet af EBL § 11, 2. pkt. Fjernvarmeværket var ikke ekspropriationsberettiget. Arealet blev erhvervet med henblik på opførelse af et nyt flisfyr. Et sådant blev også opført kort tid efter erhvervelsen. Forud for underskrivelsen af det betingede skøde havde kommunalbestyrelsen, som må antages generelt at have en væsentlig interesse i fjernvarmeværkets virksomhed, vedtaget et forslag til tillæg til kommuneplanen og et forslag til lokalplan, som alene havde til formål at muliggøre den påtænkte anvendelse af arealet. På denne baggrund fandt Højesteret, at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at afståelsen af arealet ville blive gennemtvunget ved ekspropriation i medfør af varmeforsyningslovens § 23 eller kommuneplanens § 34, såfremt en frivillig aftale ikke blev indgået.

TfS 1997, 167 LSR. Fortjeneste ved salg af jordareal til et naturgenopretningsprojekt var ikke skattefri efter EBL § 11, da det ikke fandtes godtgjort, at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at afståelsen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, hvis frivillig aftale ikke var blevet indgået. Der var i lovgivningen hjemmel for Skov- og Naturstyrelsen til at ekspropriere, når dette var til fremme for en planlægning af lovens formål. Det fandtes ikke godtgjort, at erhvervelsen af det omhandlede jordstykke havde været nødvendig for gennemførelsen af projektet. Der var herved særligt henset til, at projektet i sin helhed var baseret på frivillighed, at der ikke forelå en aktuel konkretiseret plan, ifølge hvilken det erhvervede jordstykke skulle indgå i det omhandlede projekt, projektets tidsramme samt til, at jordstykket efter overdragelsen var bortforpagtet som landbrugsjord og, såfremt det ikke skulle benyttes i projektet, ville blive solgt til landbrugsformål.

TfS 1997, 442 LSR. Betingelserne for skattefrihed efter EBL § 11, 2. pkt., blev anset for opfyldt ved frivillig aftale om rådighedsindskrænkning ved placering af en transformerstation. Aftalen blev indgået mellem grundejeren og et elværk, der som følge af, at 2 vindmøller var opstillet i et af kommunen og amtet udpeget vindmølleområde, skulle etablere et opsamlingsnet. Til brug herfor skulle elværket opføre en transformerstation. Elværket var ikke ekspropriationsberettiget, men boligministeren kan, når almenvellet kræver det, tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet. Der foreligger i sagen udtalelser fra elværket og fra Danske Elværkers Forening om de omfattende og uheldige konsekvenser i balancen mellem indgåelse af frivillige aftaler og ekspropriationssager i tilfælde af, at der ikke bliver indrømmet skattefrihed for fortjenesten. Endvidere har elværket besvaret en række spørgsmål stillet af Landsskatteretten om muligheden for, at elværket ville anmode om ekspropriation i mangel af frivillig aftale, og om sandsynligheden for, at ekspropriation ville blive gennemført. Spørgsmålene er besvaret bekræftende. Landsskatteretten lagde ved afgørelsen vægt på det konkrete formål med den omhandlede rådighedsindskrænkning, jf. særligt det af elværket afgivne høringssvar sammenholdt med de af elværket og Danske Elværkers Forening afgivne udtalelser. Endvidere var der henset til, at et elværk som koncessioneret selskab har kompetencen til at indgive ekspropriationsansøgning til Boligministeriet/Elektricitetsrådet.

I TfS 2000, 1017 LSR blev fortjeneste ved salg af en landbrugsejendom til Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt anset for skattefri efter EBL § 11. Landsskatteretten lagde ved afgørelsen til grund, at Skov- og Naturstyrelsen havde haft ekspropriationskompetence i medfør af naturbeskyttelseslovens § 60. Endvidere lagde man vægt på en i sagen af Skov- og Naturstyrelsen afgivet erklæring. Ifølge denne var hovedparten af den pågældende ejendom beliggende inden for området for det igangværende projekt. Da gennemførelsen af projektet forudsatte, at man disponerede over ejendommens arealer, var det styrelsens opfattelse, at ejendommen var blevet eksproprieret, hvis den ikke var blevet erhvervet ved en frivillig aftale.

SKM2006.368.ØLR. I anledning af et naturgenopretningsprojekt solgte sagsøgeren et areal til Skov- og Naturstyrelsen og påtog sig - mod erstatning - en rådighedsindskrænkning på et andet areal. Under henvisning til, at fredningssagen ikke lagde op til ekspropriative indgreb, at den jordfordelingssag, der blev indledt, var baseret på frivillighed, at jordfordelingssagen førte til, at ca. 85% af det omfattede areal blev erhvervet ved frivillige aftaler, og at Fredningsnævnet forlængede fredningssagen, fandt landsretten, selv om i hvert fald det ene af de af sagen omfattede arealer var centralt beliggende i forhold til genopretningsprojektet, at betingelsen for anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., ikke var opfyldt. At Skov- og Naturstyrelsen i sine henvendelser til skattemyndighederne tidligere havde nævnt ekspropriation som en mulighed kunne ikke føre til et andet resultat. Landsretten lagde herved vægt på, at naturgenopretningsprojekter og lignende, ifølge Skov- og Naturstyrelsens senere udtalelse, i praksis i almindelighed søges gennemført af frivillighedens vej, og at styrelsen næppe ville have benyttet muligheden for ekspropriation.

SKM2006.650.SR. Det ansås for dokumenteret, at et jordareal tilhørende en landbrugsejendom ville blive eksproprieret, såfremt der ikke blev indgået en frivillig aftale om salg. Det kunne ikke på nuværende tidspunkt oplyses, hvorvidt salg af restejendommen, hvorpå beboelsesbygningen var beliggende, ville være fritaget for beskatning efter EBL § 8, stk. 1.

SKM2006.655.SR. Det ansås for dokumenteret, at en ejendom ville blive eksproprieret, såfremt der ikke blev indgået aftale om frivilligt salg. Fortjenesten ved afståelsen var herefter skattefri.

SKM2006.658.SR. Det ansås for dokumenteret, at et jordstykke ville blive eksproprieret, såfremt der ikke blev indgået frivillig aftale om overdragelse. Fortjenesten ved salget ville derfor være fritaget for beskatning. Der kunne ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til, hvorvidt fortjenesten ved en senere afståelse af restejendommen vil være fritaget for beskatning.

SKM2006.687.SR. Ved et påtænkt salg af et jordareal til boligbebyggelse på grundlag af en vedtaget lokalplan var det oplyst, at kommunen ikke havde drøftet ekspropriation eller truffet ekspropriationsbeslutning i den konkrete sag.  Kommunen havde aldrig vedtaget et princip om, at det kun skulle være kommunen, der udstykker byggegrunde, og ejere af andre arealer havde byggemodnet og videresolgt uden kommunens involvering. Det ansås herefter ikke for dokumenteret, at betingelsen om ekspropriationsvilje hos den ekspropriationsberettigede på aftaletidspunktet var opfyldt.

SKM2006.689.SR. Der ansås ikke at herske reel usikkerhed om, hvorvidt en aftale om ejendomsoverdragelse ville blive gennemført. Det skatteretlige aftaletidspunkt blev derfor ikke udsat. På aftaletidspunktet forelå der ikke en godkendt kommuneplan for området, der er i overensstemmelse med en nærmere angivet regionplan . Der var således ikke på aftaletidspunktet hjemmel i lovgivningen til at ekspropriere ejendommen til det angivne formål. Betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var således ikke opfyldt på aftaletidspunktet.

SKM2006.722.SR. Det fandtes ikke tilstrækkeligt godtgjort, at en ejendom ville blive eksproprieret, såfremt der ikke blev indgået frivillig aftale om overdragelse. Fortjenesten ved afståelse ville herefter ikke være skattefri.

SKM2006.723.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke var opfyldt ved afståelse af et jordareal til en privat investor.

SKM2006.805.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke var opfyldt ved frivillig deltagelse i et vådområdeprojekt.

SKM2007.8.SR. Skatterådet anså det for dokumenteret, at et jordareal ville blive eksproprieret, såfremt der ikke blev indgået frivillig aftale om afståelse. Avancen var herefter fritaget for beskatning.

SKM2007.12.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt. er opfyldt ved afståelse af jordareal til en kommune.

SKM2007.13.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11, 2. pkt. er opfyldt ved afståelse af jordareal til en kommune.

SKM2007.14.SR. Skatterådet bekræfter, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt.  er opfyldt ved afståelse af jordareal til en kommune.

SKM2007.34.VLR. Erstatning for rådighedsbegrænsning med henblik på etablering af et vådområdeprojekt inden for rammen af Vandmiljøplan II var ikke skattefri i medfør af EBL § 11, 2. pkt., da der ikke var ført bevis for, at ekspropriation måtte påregnes, hvis ejeren havde nægtet at acceptere en frivillig aftale. (Ændring af SKM2005.128.LSR)

SKM2007.43.SR. Skatterådet bekræftede, at salg af byggejord til kommunen kan ske skattefrit på de i et købstilbud nævnte betingelser, såfremt  Byrådet vedtager overdragelsen af ejendommen efter lokalplanen er vedtaget og offentliggjort. Betingelserne i købstilbuddet er bl.a. at Byrådet bekræfter, at hvis frivillig aftale ikke indgås, vil ekspropriationen gennemføres.

SKM2007.62.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved afståelse af et ubebygget jordareal til kommunen.

SKM2007.67.SR. Skatterådet bekræftede, at salg af en landbrugsejendom til kommunen kan ske skattefrit. Byrådet har, efter at lokalplanen for området er vedtaget og offentliggjort, tilkendegivet, at købsaftale er indgået i stedet for ekspropriation.

SKM2007.77.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., er opfyldt ved afståelse af ejendom til en kommune.

SKM2007.144.SR. Skatterådet tiltrådte, at ubebygget parcel kan afstås skattefrit til kommunen efter EBL § 11, 2. pkt.

SKM2007.187.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke er opfyldt på aftaletidspunktet, fordi kommunalbestyrelsen på dette tidspunkt ikke har truffet beslutning om at ville ekspropriere den pågældende ejendom, hvis den frivillige aftale ikke indgås. Ved ekspropriation omfattet af planlovens § 47 er det særligt påkrævet, at ekspropriationsvilje og -realitet er konkret og aktuel.

SKM2007.191.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om tinglyst deklaration om dyrkningsbegrænsninger.

SKM2007.197.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., er opfyldt ved afståelse af et areal til en kommune.

SKM2007.198.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11 i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt ved afståelse af ejendom til et amt.

SKM2007.253.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2 pkt., er opfyldt ved afståelse af en ejendom til kommunen.

SKM2007.254.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2 pkt., er opfyldt ved afståelse af en ejendom til kommunen.

SKM2007.266.SR. Skatterådet bekræftede, at spørger kan afstå en ejendom til kommunen uden beskatning efter reglerne i EBL § 11, 2. pkt.

SKM2007.267.SR. Skatterådet bekræftede, at spørger kan afstå en ubebygget landbrugslod til kommunen uden beskatning efter reglerne i EBL § 11, 2. pkt.

SKM2007.268.SR. Skatterådet bekræfter, at spørger kan afstå ejendom til kommunen uden beskatning efter reglerne i EBL § 11, 2. pkt.

SKM2007.269.SR. Skatterådet bekræftede, at salgssum opnået ved inddragelse af retten til at opstemme og indvinde åvand til dambrug er omfattet af skattefritagelsen efter reglerne i EBL § 11, 2. pkt.

SKM2007.310.SR. Skatterådet bekræftede, at overdragelse af ejendommen til kommunen ved frivillig aftale må sidestilles med ekspropriation. Overdragelsen er omfattet af EBL § 11, og fortjenesten er dermed skattefri.

SKM2007.326.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til kommunen.

SKM2007.328.SR. Skatterådet fandt, at det ikke var dokumenteret, at kommunalbestyrelsen ville have eksproprieret et jordareal til fordel for 3. mand, hvis spørger ikke havde indgået frivillig aftale om overdragelse af arealet. Som følge heraf var betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt. ikke opfyldt.

SKM2007.427.LSR. Avance ved salg af en ejendom til en kommune kunne ikke anses for skattefri efter EBL § 11. Der var ikke på aftaletidspunktet vedtaget en kommuneplan eller lokalplan, hvoraf ejendommen var omfattet. Det var dog i skødet anført, at køber agtede at overtage arealet efter reglerne om ekspropriation, hvis overtagelse i fri handel ikke fandt sted. Dette forhold ansås dog ikke konkret for tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne i EBL § 11.

SKM2007.479.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., er opfyldt ved afståelse af en ejendom til kommunen.

SKM2007.481.SR. Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke er opfyldt ved afståelse af en ejendom til kommunen.

SKM2007.485.SR. Skatterådet bekræftede, at fortjeneste indvundet ved modtagelse af en fredningserstatning er omfattet af EBL § 11.

SKM2007.492.SR. Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2 pkt., ikke er opfyldt ved afståelse af en ejendom til kommunen.

SKM2007.497.SR. Skatterådet tiltrådte, at spørger kunne overdrage ca. 8,7 ha landbrugsjord til kommunen. Salget ville ske i henhold til en endelig vedtaget kommuneplan, hvorefter arealet skal indgå i et projekt om byudvikling. Myndigheden har tilkendegivet, at planen vil blive fremmet ved ekspropriation, hvis ikke et frivilligt salg kan gennemføres. Salget vil være omfattet af EBL § 11, 2. pkt.

SKM2007.513.SR. Skatterådet bekræftede, at salg af byejendom kan ske skattefrit i henhold til EBL § 11, 2. pkt.

SKM2007.544.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse ikke er opfyldt ved salg til tredjemand. Derimod vil salg til kommunen kunne ske skattefrit efter EBL § 11.

SKM2007.566.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til et udviklingsselskab, som kommunen var medejer af. Endvidere fandtes det forsvarligt at godkende en ekspropriationssituation ud fra en serieekspropriationsbetragtning.

SKM2007.570.SR.  Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til en privat investor.

SKM2007.571.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefrihed, jf. EBL § 11, ikke var opfyldt ved salg af en ejendom til et privat byggeselskab. Det skyldes dels, at der alene forelå en kommuneplan og ikke en lokalplan, og dels, at der ikke forlå dokumentation for, at kommunalbestyrelsen havde truffet beslutning om at ekspropriere, hvis en frivillig aftale ikke kunne opnås.

SKM2007.593.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2 pkt., er opfyldt ved afståelse af en ejendom til kommunen.

SKM2007.610.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., er opfyldt ved afståelse af arealer til en kommune.

SKM2007.611.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., er opfyldt ved afståelse af en ejendom til en kommune.

SKM2007.628.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om afståelse af retten til at udøve fiskeri på specielle vilkår.  

SKM2007.680.SR. Avancen ved overdragelse af en del af en ejendom til en kommune med henblik på anlæg af golfbane var konkret fritaget for beskatning.

SKM2007.701.SR. Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke er opfyldt ved afståelse af en ejendom.

SKM2007.734.SR. Skatterådet fandt, at salg af spørgers ejendom kan ske skattefrit, jf. EBL § 11. Derimod vil en udbetalt skadeserstatning ikke være skattefri.

SKM2007.762.SR. Skatterådet afviste en anmodning om bindende svar, idet spørgsmålet som følge af manglende dokumentation og modstridende oplysninger ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, jf. SFL § 24, stk. 3.

SKM2007.803.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til et udviklingsselskab, som kommunen var medejer af.

SKM2007.804.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til et udviklingsselskab, som kommunen var medejer af.

SKM2007.805.SR.Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til et udviklingsselskab, som kommunen var medejer af.

SKM2007.832.SR. Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke er opfyldt ved afståelse af en ejendom.

SKM2007.833.SR. Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke er opfyldt ved afståelse af en ejendom.

SKM2007.835.SR. Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., er opfyldt ved afståelse af en ejendom.

SKM2007.851.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11. 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til statsejet aktieselskab (Serieekspropriation).

SKM2007.852.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11. 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af arealer til kommunen.

SKM2007.853.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af et areal til kommunen.

SKM2007.873.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af et areal til kommunen.

SKM2007.874.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt. var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af et areal til kommunen.

SKM2007.912.SR. Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke er opfyldt ved afståelse af en ejendom.

SKM2008.22.SR. Skatterådet finder, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af et areal til selskab A.

SKM2008.23.SR. Skatterådet finder, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2.pkt., ikke er opfyldt, da der hverken ses at foreligge ekspropriationshjemmel vedr. hele ejendommen eller den fornødne ekspropriationsrealitet i øvrigt. Endvidere afvistes yderligere spørgsmål, da de ikke kunne besvares med den fornødne sikkerhed.

SKM2008.46.SR. Skatterådet befkræftede, at fortjeneste ved nedlægelse af et vandkraftværk, der tilhørte et ejerlaug, var skattefri for ejerlaugets medlemmer i medfør af EBL § 11, 2. pkt.

SKM2008.161.SR. Skatterådet finder, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11, 2. pkt., ikke er opfyldt, da der hverken ses at foreligge en aktuel ekspropriationshjemmel eller den fornødne ekspropriationsrealitet i øvrigt.

SKM2008.165.HR. Højesteret fandt, ligesom Landsretten, at EBL § 11, 2. pkt., ikke kunne anvendes. På baggrund af et fredningsforslag fra 1991 blev det besluttet at gennemføre et naturgenopretningsprojekt, der bl.a. omfattede appellantens ejendomme. Appellanten solgte, som følge heraf, som led i en jordfordeling, et areal til Skov- og Naturstyrelsen og påtog sig mod erstatning en rådighedsindskrænkning på et andet areal.

Højesteret anførte, at både fredningsforslaget og jordfordelingen var baseret på frivillighed, og at der herefter ikke i forbindelse med aftalen om overdragelse i 1996 eller i forbindelse med aftalen om rådighedsindskrænkninger i 1997 var konkrete holdepunkter for, at det måtte påregnes, at ekspropriation ville være sket, hvis aftalerne ikke var indgået. Tidligere instans SKM2006.368.ØLR.

SKM2008.177.SR. Skatterådet gav bindende svar på, at spørger ville kunne oppebære erstatningssummen skattefrit efter pålæg om dyrkningsbegræsning på sin landbrugsejendom fra kommunen efter EBL § 11, 2. pkt.

SKM2008.364.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11, 2. pkt. var opfyldt ved et selskabs afståelse af byggeliniepålagte arealer til Vejdirektoratet.

SKM2008.365.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11, 2. pkt. var opfyldt, forudsat bindende aftale om afståelse først blev indgået efter vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan.

SKM2008.386.SR. Skatterådet kunne ikke vurdere, hvorvidt betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11, 2. pkt. var opfyldt ved afståelse af en ejendom.

SKM2008.437.SR. Skatterådet bekræftede, at lodsejere, der i anledning af gennemførelse af Spildevandsplan X modtager erstatning fra kommunen, fritages for beskatning af ejendomsavance, jf. EBL § 11, for så vidt angår den del af erstatningen, som vedrører lodsejernes faste ejendom, og den del af erstatningen, som ydes for pålæg af servitut vedrørende rådighedsindskrækning over de berørte ejendomme. Skatterådet fandt, at skattefriheden ikke omfatter den del af erstatningen, som ydes som strukturerstatning for nedgang i udnyttelsesmuligheden for jorden. For så vidt angår erstatning for beplantning, af hænger skattefriheden af, om der er fradra for udgifter til beplantning.

SKM2008.466.SR. Skatterådet fandt, at erstatningsbeløb udbetalt til spørger i anledning af pålæggelse af en deklaration, må anses for skattefri i medfør af EBL § 11. Derimod må strukturskadeerstatning og afgrødeskadeerstatning anses for skattepligtige i medfør af statsskattelovens § 4.

SKM2008.470.SR. Skatterådet fandt, at et erstatningsbeløb udbetalt til spørger i anledning af pålæggelse af en deklaration samt et erstatningsbeløb udbetalt for værdiforringelse af ejendommen, må anses for betinget skattefri i medfør af EBL § 11. Derimod må strukturskadeerstatning og afgrødeerstatning samt et udbetalt grundbeløb anses for skattepligtigt i medfør af statsskattelovens § 4.

SKM2008.571.SR. Skatterådet bekræftede, at salget af en ejendom til kommunen vil være skattefrit i henhold til EBL § 11.

SKM2008.789.SR. Betingelserne for skattefrihed i EBL § 11, 2. pkt. ved overdragelse af en del af en ejendom til en kommune ansås for opfyldt.

SKM2008.739.SKAT. SKAT fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om tinglyst deklaration om dyrkningsbegrænsninger.

SKM2008.693.SR. Skatterådet finder, at spørger ikke kan sælge en del af sin landbrugsejendom skattefrit. Dette skyldes, at betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af en fast ejendom er skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 11, ikke er opfyldt, da der ikke forligger ekspropriationsvilje.

SKM2008.833.SR. Skatterådet fandt, at afståelse af ejendom var omfattet af EBL § 11, 2. pkt.

SKM2008.1016.SR. SKatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11, 2. pkt. ikke var opfyldt ved afståelse af resterende jordareal til kommunen.  

SKM2009.153.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i EBL ikke var opfyldt ved afståelse af bygninger til en kommune. Endvidere fandt Skatterådet ikke, at selskabet havde dokumenteret, at der var tale om dækning af permanent tab af omsætning, da et lejemål måtte opgives. Derfor måtte en erstatning herfor som udgangspunkt anses som skattepligtig.

SKM2009.238.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven var opfyldt ved frivillig aftale om tinglyst deklaration om dyrkningsbegrænsninger.

SKM2009.250.SR. Skatterådet afviste at tage stilling til, om de erstatninger, som kommunen udbetaler til lodsejere i henhold til frivillige aftaler om etableringen af et vådområde ved P som følge af vandmiljøplan II, i alle tilfælde eller i nogle tilfælde opfylder betingelserne for skattefrihed efter EBL § 11, 2. pkt., da naturbeskyttelsesloven forudsætter, at der kun kan ske ekspropriation, hvis "en enkelt eller nogle få lodsejere forhindrer et projekt, hvortil der i øvrigt er stor lodsejertilslutning". Da dette ikke var afklaret på tidspunktet, hvor Skatterådet fik forelagt spørgsmålet, var det ikke muligt at afgøre, om A Kommune overfor de enkelte lodsejere opfylder betingelserne for at kunne ekspropriere eller ej.

SKM2009.213.SR  Skatterådet fandt, at jordsalget af 4,6 ha, som var omfattet af lokalplanen, opfyldte betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt. i EBL, og at jordsalget af 1,23 ha ikke opfylder betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt. i EBL, da der for dette areal ikke foreligger ekspropriationsrealitet. Endvidere opfyldte jordsalget af de 1,23 ha ikke betingelserne efter § 16 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, da spørger kun havde fordret en del af rest-ejendommen afstået. ►Landsskatteretten omgjorde efterfølgende afgørelsen, da det efter en konkret vurdering fandtes bevist, at der ville ske ekspropriation, såfremt en frivillig afståelse ikke fandt sted. Der blev ved vurderingen lagt vægt på, at der i lokalområdet havde været et stærkt ønske om etablering af en golfbane. Landsskatterettens afgørelse er ikke offentliggjort, men kan findes i Landsskattetettens afgørelsesdatabase.◄

SKM2009.349.SR  Skatterådet fandt, at kommunen kunne overtage ejendommen i sin helhed uden, at det udløste skat for spørger.

SKM2009.528.LSR. Avance ved salg af en ejendom var ikke skattefri efter EBL § 11, 2. pkt. Landsskatteretten fandt det ikke sandsynliggjort, at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at ejednommen ville blive eksproprieret, såfremtd der ikke blev indgået en frivillig aftale.

SKM2010.374.SR. Skatterådet fandt, at fortjeneste ved salg af A og B tilhørende faste ejendom beliggende X, til C ikke ville være skattefri efter EBL § 11, 2. pkt., idet Miljøministeriet oplyste, at de ikke havde udstedt VVM-tilladelse og endelig kommuneplantillæg. Klima- og energiministeren havde ligeledes ikke godkendt 400 kV-luftledningen Kassø-Tjele. Da der således ikke var lovhjemmel, kunne Sikkerhedsstyrelsen ikke ekspropriere fast ejendom efter § 18 i lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Fortjenesten ved salget af den faste ejendom skulle herefter behandles efter de almindelige regler i EBL, idet der foreligger et endeligt skøde af 2. februar 2009.

SKM2010.613.LSR. Det blev anset for tilstrækkelig sandsynliggjort, at klageren på aftaletidspunktet måtte påregne, at en kommune ville lade en lokalplan gennemføre ved ekspropriation af en del af klagerens ejendom, hvis frivillig aftale ikke blev indgået. Der blev blandt andet lagt vægt på det konkrete sagsforløb i kommunen, hvor borgmesteren og to kommunalpolitikere havde presset på for at kunne overtage grundstykket. Fortjenesten ved salget var herefter skattefrit efter EBL § 11, 2. pkt.◄

Det blev anset for tilstrækkelig sandsynliggjort, at klageren på aftaletidspunktet måtte påregne, at en kommune ville lade en lokalplan gennemføre ved ekspropriation af en del af klagerens ejendom, hvis frivillig aftale ikke blev indgået. Der blev blandt andet lagt vægt på det konkrete sagsforløb i kommunen, hvor borgmesteren og to kommunalpolitikere havde presset på for at kunne overtage grundstykket.

Afgørelser - afståelse til 3. mandSKAT har forelagt sager om bindende svar for Skatterådet, hvor spørger med henvisning til EBL § 11, 2. pkt., ønsker at afstå ejendom til anden side end til kommunen, dvs. til 3. mand. Der henvises til følgende afgørelser:

SKM2007.26.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke vil være opfyldt ved afståelse af et jordareal til en privat investor. Derimod fandt Skatterådet, at betingelserne vil være opfyldt ved afståelse af arealet til kommunen, hvis Kommunalbestyrelsen inden aftaletidspunktet træffer beslutning om at ekspropriere arealet, hvis der ikke indgås frivillig aftale om overdragelsen.

SKM2007.325.SR. Skatterådet bekræftede, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en landbrugslod til 3. mand.

SKM2007.639.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til en privat 3. mand.

SKM2007.641.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til en privat 3. mand.

SKM2007.652.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse ikke er opfyldt ved salg til 3. mand.

SKM2007.686.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke er opfyldt ved afståelse af et areal til en privat 3. mand.

SKM2007.687.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke er opfyldt ved afståelse af et areal til en privat 3. mand.

SKM2007.696.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse ikke er opfyldt ved salg til 3. mand.

SKM2007.841.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke er opfyldt ved afståelse af et areal til en privat 3. mand. Afgørelsen er påklaget til Landsskatteretten.

SKM2007.857.SR. Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., er opfyldt ved afståelse af en ejendom til kommunen. Skatterådet fandt samtidig, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke er opfyldt ved afståelse af en ejendom til en privat 3. mand.

SKM2007.888.SR.Skatterådet svarede nej til, at salg af en del af en landbrugsejendom til ejers eget selskab kan ske skattefrit i henhold til EBL § 11, 2. pkt.

SKM2008.101.SR. Skatterådet svarede nej til, at salg af en del af en landbrugsejendom kan ske skattefrit i henhold til EBL § 11, 2. pkt.

SKM2008.297.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved salg til 3. mand.

SKM2008.299.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse i EBL § 11, 2. pkt., ikke var opfyldt ved salg til 3. mand. Derimod var betingelserne for skattefritagelse opfyldt ved salg til kommunen.

SKM2008.471.SR. Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11, 2. pkt., var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til en privat 3. mand.

SKM2008.631.SR. Skatterådet kan bekræfte, at betingelserne i EBL § 11, 2. pkt. er opfyldt ved afståelse af en ejendom til 3. mand.

SKM2009.107.SR. Skatterådet fandt ikke, at det kan vurderes, om et salg af et areal til et vandværk opfylder betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., da der på tidspunktet for forelæggelse af spørgsmålet for Skatterådet ikke foreligger en beslutning fra byrådet om eventuel ekspropriation.

SKM2009.213.SR  Skatterådet tog stilling til, om betingelserne i EBL § 11, 2.pkt. er opfyldt ved spørgers salg af jordareal til 3. mand.

SKM2009.361.SR. Skatterådet fandt, at frivillig afståelse af et areal på 1.841 kvm. til et vandværk ikke kunne ske skattefrit efter reglerne i EBL § 11. Skatterådet fandt det tvivlsomt, om der var ekspropriationshjemmel, og den eksproprierende myndighed kunne ikke antages at have udvist vilje til at ekspropriere. Derfor kunne den indgåede aftale om overdragelse af arealet/skelforandringen ikke anses for omfattet af EBL § 11, 2.pkt. Evt. avance var således skattepligtig i henholdt til EBL.

SKM2009.663.LSR. Salg af en ejendom, der frivilligt var blevet afstået til et ekspropriationsberettiget formål, efter at kommunen havde truffet beslutning om ekspropriation pg efter offentliggørelse af lokalplan, ansås for omfattet af EBL § 11, 2.pkt. En tidligere indrømmet køberet kunne ikke i denne relation sidestilles med afståelse.

SKM2010.100.SR. I henhold til A Kommune godkendte budget for 2009 var det besluttet, at der skulle anlægges cykelsti fra X til Y. Spørgsmålet var om hvorvidt handelssummerne i forbindelse med anlæggelsen af cykelstien fra X til Y, og ekspropriationslignende handler kunne betragtes som skattefrie for de 7 lodsejere, som der var indsendt enslydende aftaler ind for til SKAT. De underskrevne aftaler var alle underskrevet efter d. 27. august 2009, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte erhvervelsen af de ca. 25.000 kvm på ekspropriationslignende vilkår. Skatterådet fandt, at handelssummerne kunne betragtes som skattefrie for de 7 lodsejere, da der på aftaletidspunktet var hjemmel til ekspropriation, og den eksproprierende myndighed havde udvist ekspropriationsvilje.

SKM2010.225.SR. Skatterådet bekræftede, at genanbragt ejendomsavance efter EBL § 6A ikke skulle beskattes i en ekspropriationssituation efter EBL § 11.

SKM2010.291.BR. Der blev indgået en betinget købsaftale den 26. august 2005. Aftalen var bl.a. betinget af, at der blev vedtaget en lokalplan for området. Der var under sagen enighed om, at dette udgjorde en suspensiv betingelse. Betingelsen blev opfyldt ved lokalplanens vedtagelse den 21. marts 2007. Retten udtalte, at det er en betingelse for skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at overdragelsen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke blev indgået. Retten fandt efter formålet med bestemmelsen, at det afgørende var forholdene den 26. august 2005, hvor der blev indgået en bindende overdragelsesaftale. Retten lagde på den ene side til grund, at der i kommunen i 2004 og 2005 var ved at opstå mangel på grunde til nye boliger, at kommunen i overensstemmelse med kommuneplanen mv. ønskede at udvikle bl.a. området, hvor ejendommen lå, og at ejendommen var så centralt placeret, at det ville være vanskeligt at udvikle dette område til boligformål, hvis ejendommen ikke kunne inddrages. Heroverfor stod bl.a. de af borgmesteren og teknisk direktør afgivne forklaringer om, at kommunen opgav at erhverve ejendommen, fordi der ikke kunne opnås enighed om prisen, og at kommunen herefter ikke havde til hensigt at skride til ekspropriation. Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger fandt retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at ekspropriation måtte påregnes, da ejendommen blev solgt, og Skatteministeriet blev derfor frifundet.

SKM2010.374.SR. Skatterådet fandt, at fortjeneste ved salg af skatteydernes faste ejendom til C - med henblik på etablering af 400 kV højspændingsledning - ikke ville være skattefri efter EBL § 11, 2.pkt. Miljøministeriet havde oplyst, at de ikke havde udstedt VVM-tilladelse og endelig kommuneplanstillæg. Klima- og Energiministeren havde ligeledes ikke godkendt luftledningen Kassø-Tjele. Da der således ikke var lovhjemmel, kunne Sikkerhedsstyrelsen ikke ekspropriere fast ejendom efter § 18 i lov om eletriske stærksstrømsanlæg og elektrisk materiel. Fortjenesten ved salget skulle derfor behandles de almindelige regler i EBL, idet der forelå et endeligt skøde.◄

SKM2010.510.VLR. Efter at sagsøgeren havde indgået en købsoptionsaftale med en sparekasse om køb af sagsøgerens ejendom, traf kommunen beslutning om bygningsfornyelse, og der blev vedtaget en lokalplan for området. Efterfølgende solgte sagsøgeren sin ejendom til et af sparekassen ejet ejendomsselskab, og spørgsmålet var, om avancen er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11. Da sagsøgeren underskrev skødet, var han bekendt med en aftale indgået mellem sparekassen og kommunen om en frivillig gennemførelse af planerne for bygningsfornyelsen. Landsretten fastslog indledningsvist af de grunde, der var anført af Landsskatteretten, at der med vedtagelsen og offentliggørelsen af lokalplanen blev tilvejebragt den fornødne ekspropriationshjemmel i medfør af planlovens § 47. Herefter måtte skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt. være betinget af, at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at dispositionen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke blev indgået. Bevisbyrden herfor påhvilede skatteyderen, hvilket Landsretten ikke fandt løftet. Retten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at sagsøgeren kendte til aftalen mellem sparekassen og kommunen. Skatteministeriet blev herefter frifundet.◄

SKM2010.723.ØLR. Der var forud for ejendommens afståelse vedtaget en lokalplan for ejendommen, som udlagde ejendommen til boligformål. Ejendommen, der hidtil var anvendt til landbrugsdrift, blev herefter afstået til tredjemand, som havde til hensigt at opføre boliger på ejendommen. Landsretten udtalte, at skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., er betinget af, at sagsøgeren kan løfte bevisbyrden for, at det på tidspunktet for salget af ejendommen måtte påregnes, at kommunen ville ekspropriere ejendommen, hvis ikke ejeren selv foranledigede, at den blev anvendt til boligformål. Landsretten udtalte videre, at det forhold, at kommunen vedtog en lokalplan, der fastlagde områdets anvendelse til boligformål, ikke i sig selv medførte, at det måtte påregnes, at kommunen ville ekspropriere ejendommen, hvorved landsretten bemærkede, at kommunen ifølge planlovens § 18 ikke er forpligtet til at sikre, at ejendommens aktuelle anvendelse ændres. Efter bevisførelsen - herunder de afgivne vidneforklaringer - fandt landsretten ikke, at sagsøgeren havde løftet bevisbyrden for, at ekspropriation måtte påregnes, hvis der ikke var sket et frivilligt salg. Sagsøgeren støttede særligt anbringendet om, at der forelå den fornødne ekspropriationsrealitet på, at grundejeren ved ejendommens overgang fra landzone til byzone kunne have valgt at begære ejendommen overtaget af kommunen efter planlovens § 47 a. Landsretten udtalte hertil, at kommunens købepligt efter planlovens § 47 a er væsensforskellig fra ekspropriation, som er kendetegnet ved, at ejeren ikke har mulighed for at nægte afståelse og ved at være en begivenhed, som ejeren ikke selv har fremkaldt. Den omstændighed, at lokalplanen muliggjorde en anvendelse af købepligten i planlovens § 47 a, fandtes derfor på ingen måde at kunne sidestilles med ekspropriationsrealitet, hvorfor avance ved salget var skattepligtigt efter EBLs almindelige regler.◄ 

RestarealerRestarealer, som ejeren med hjemmel i § 16, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 672 af 19. august 1999 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom kan begære omfattet af ekspropriationen, fordi arealet ikke kan anvendes rimeligt efter ekspropriationen, er også omfattet af fritagelsesbestemmelsen i EBL § 11. Det samme gælder restarealer, der er omfattet af § 51, stk. 3, i lov om offentlige veje.

Skattefrihed indtræder ikke, når en kommune i forbindelse med en aktuel ekspropriationssituation indgår supplerende aftale om at erhverve et yderligere areal, som ligger udover, hvad der direkte er omfattet af ekspropriationshjemmelen

SKM2009.301.SRSkatterådet fandt, at jordsalget af 4,6 ha, som var omfattet af lokalplanen, opfyldte betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt. i ejendomsavancebeskatningsloven. Derimod fandt Skatterådet, at jordsalget af 1,23 ha ikke opfylder betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt. i EBL, da der ikke foreligger ekspropriationsrealitet. Endvidere opfyldte jordsalget af de 1,23 ha ikke betingelserne efter § 16 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, da spørger kun havde fordret en del af rest-ejendommen afstået.

Alle typer af ekspropriative afståelserAlle typer af ekspropriative afståelser er omfattet af EBL § 11. Det er ikke afgørende om betegnelsen "ekspropriation" er anvendt i selve den lovbestemmelse, der hjemler den ekspropriative afståelse.

Fritagelsen gælder også for erstatninger, der udbetales ved ekspropriation af middelbare rettigheder over en fast ejendom, servitutter m.v.

NaturfredningErstatninger, der udbetales i medfør af lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) kap. 6 (fredning), er omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Erstatninger - planlovenErstatninger, der ydes for ekspropriation i medfør af § 47 i planloven, er også omfattet af skattefritagelsen efter EBL § 11, 1. pkt. Ved frivillige aftaler, som nævnt i kap. 11 i planloven, er der kun skattefritagelse efter EBL § 11. 2. pkt., hvis den ovenfor nævnte betingelse om, at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, hvis den frivillige aftale ikke indgås, er opfyldt.

Forurenet jordFortjeneste indvundet ved afhændelse efter § 34 i lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord medregnes heller ikke, jf. EBL § 11, 3. pkt.

JordfordelingJordfordeling i forbindelse med ekspropriation er omfattet af skattefritagelsen, når jordfordelingen gennemføres ved ekspropriation. Det samme gælder, når en offentlig myndighed, der aktuelt kunne have eksproprieret arealerne til jordfordeling, i stedet erhverver arealerne ved køb, men til samme formål. Som eksempler kan nævnes erhvervelser efter § 51, stk. 5, i lov om offentlige veje og § 16, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 672 af 19. august 1999 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

TfS 1995, 907 LSR. En ejendom var i henhold til frivillig aftale ved jordfordelingsoverenskomst overtaget af det offentlige dels med henblik på anlæg af motorvej, dels med henblik på skovrejsning. I jordfordelingsoverenskomsten var anført, at overtagelsen ved frivillig aftale trådte i stedet for ekspropriation. Overtagelsessummen ansås skattefri efter EBL § 11, 2. pkt.

I andre tilfælde, hvor der ikke foreligger en aktuel hjemmel til at gennemføre en jordfordeling ved ekspropriation, finder EBL § 7, stk. 1, om jordombytning anvendelse, se afsnit E.J.2.3.4.1. Er en jordfordeling i forbindelse med en ekspropriation omfattet af skattefritagelsen, betyder det, at beløb, som en lodsejer modtager ud over en eventuel tildeling af et nyt jordstykke til erstatning for det afgivne, er skattefri. Ved en senere afståelse af det i forbindelse med en sådan jordfordeling erhvervede areal, finder EBL § 7, stk. 1, anvendelse, se afsnit E.J.2.3.4.1.

Tilfælde der ikke er omfattet af EBL § 11Fritagelsesreglen omfatter ikke de tilfælde, hvor den afståede ejendom er erhvervet som led i næring, eller avancen beskattes efter ejerlejlighedsavancebeskatningsloven.

Genvundne afskrivningerSkattefritagelsesreglen omfatter kun ekspropriationserstatninger, som ville have været skattepligtige efter ejendomsavancebeskatningsloven. Hvis der ved en ekspropriationserstatning fremkommer genvundne afskrivninger, er beskatningen af disse i medfør af afskrivningsloven ikke omfattet af fritagelsen.

Driftstab m.v.Det er kun erstatninger for afståelse af fast ejendom, der er fritaget for beskatning, herunder erstatninger for afståelse af en varig middelbar rettighed, en servitut m.v. samt ulempeerstatninger for værdiforringelser på tilstødende ejendom eller restejendom.

Derimod er erstatning for driftstab, afgrødetab, flytteomkostninger og lign., som måtte være indeholdt i ekspropriationserstatningen, ikke skattefri.

Landsskatteretten fandt, at erstatning i forbindelse med en ekspropriation for genetablering af læhegn og indtægtstab, inkl. risiko for jordfygning, ikke var skattefri, jf. SKM2002.422.LSR.