åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ejerlejligheder og huse på lejet grund, f.eks. kolonihavehuse og sommerhuse, er omfattet af fritagelsesreglen, når huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, uanset grundens størrelse og værdi, LSRM 1979, 149 LSR.

FællesarealEn ejer af en beboelsesejerlighed var skattefri af den del af fortjenesten ved afståelse af loftet i ejerforeningens ejendom, som svarede til hans beregnede andel af salgssummen efter fordelingstal, jf. SKM 2003.357.LR. Alle ejere i ejendommen ejede en andel af fællesarealet inklusive loftet svarende til den enkelte lejligheds fordelingstal. Da ejeren opfyldte betingelserne for skattefrihed af avance ved salg af sin lejlighed efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, ville det også gælde ved salg af loftet, som anses for at være en del af hans beboelseslejlighed. Ifølge den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet ville et beløb herudover derimod være skattepligtig. Det var en forudsætning for skattefritagelsen, at loftet blev overdraget efter reglerne om arealoverførsel, eller at aftalen om salg af loftet var betinget af udstykning, men at udstykning endnu ikke var sket.

SKM2004.91.LR. Ligningsrådet fandt, at ejere af beboelsesejerlejligheder, som opfylder betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, vil være skattefri af deres andel af vederlaget for afståelse af byggeretten til opførelse af nye ejerlejligheder i en ny tagetage på ejerlejlighedsejendommen. Det er forudsat at den enkelte ejer kun modtager en del af salgsprovenuet svarende til fordelingstallet for den pågældende lejlighed.