åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

  Lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 842 af 14. november 1997, er ophævet med virkning for afståelser af ejerlejligheder, der sker den 1. januar 2004 eller senere, og hvor ejerlejligheden ikke før den 1. januar 2004 er blevet skattepligtig efter lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v., jf. § 7 og § 19, stk. 3, i lov nr. 458 af 9. juni 2004 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsbeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven.

Ophævelsen af loven gælder således ikke for ejerlejligheder, hvor skattepligten er indtrådt før den 1. januar 2004, men hvor beskatningen på grund af genudlejning er blevet udskudt. Disse lejligheder vil fortsat skulle beskattes efter ejerlejlighedsbeskatningsloven.

Reglerne om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v. er nærmere omtalt i LV 2004-2, afsnit E.J.6., hvortil henvises.

Fortjeneste ved afståelse af de nævnte ejerlejligheder, der ikke længere vil skulle beskattes efter ejerlejlighedsbeskatningsloven, vil så normalt være omfattet af reglerne i EBL.