åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ved salg eller delsalg af en ejendom, hvorpå der er fundet moler, grus, tørv eller lign., behandles disse forekomster skattemæssigt som en del af den faste ejendom. Et eventuelt vederlag for forekomsterne indgår som en del af afståelsessummen for den faste ejendom. Fortjenesten beskattes således efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven eller som personlig indkomst, hvis ejendommen er erhvervet som led i næring.   

SKM2008.936.SR. Skatterådet bekræftede, at den samlede overdragelsessum, der var opdelt med en pris på jordarealet og en pris på råstoffer, skulle beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, når arealet blev solgt. 

En eventuel merpris, som opnås på grund af jordforekomster, er derimod ikke i øvrigt skattepligtig som personlig indkomst, idet forholdet ikke anses som salg af et varelager under ét, UfR 1954, 511 HRD og LSRM 1962, 114 LSR. Dette gælder, selv om skatteyderen har købt ejendommen med det formål at udnytte de på ejendommen værende jordforekomster, LSRM 1971, 37 LSR og LSRM 1957, 22 LSR.   

For aftaler, der er indgået før 1. juli 1999 skal der årligt opgøres en afståelsessum for den i årets løb erlagte betaling.

For aftaler indgået fra og med 1. juli 1999 sker beskatning af vederlag for afståelse af retten til at grave grus m.v. efter LL § 12 B om løbende ydelser, se TfS 1999, 852 LR.

Løbende ydelser er omfattet af LL § 12 B, når der er usikkerhed om ydelsens varighed eller størrelse.

Betydningen af disse regler er, at når der overdrages en udvindingsret til f.eks. grus, hvor overdragelsessummen er afhængig af den opgravede mængde, skal der på aftaletidspunktet af parterne foretages en kapitalisering af den forventede indtægt. Denne kapitaliserede værdi beskattes på aftaletidspunktet efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, da der er tale om afståelse af en middelbar ejendomsrettighed. Den af parterne foretagne kapitalisering er undergivet de skatteansættende myndigheders prøvelse.

Den kapitaliserede værdi anvendes som indgangsværdi på en saldo, hvorfra parterne de efterfølgende år skal fratrække de betalte afdrag. De enkelte ydelser er derefter skattemæssigt neutrale indtil det tidspunkt, hvor saldoen bliver negativ. Når saldoen er negativ, sker beskatningen som skattepligtig indkomst efter SL § 4. Udløber kontrakten, mens saldoen stadig er positiv, giver den resterende værdi et fradrag i den skattepligtige indkomst. Både indkomsten og fradraget indgår i kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 17.

Hvis retten til at udvinde jordforekomster udlejes eller bortforpagtes, kan LL § 12 B ikke anvendes, da den alene omhandler afståelse. Ved udlejning/bortforpagtning er der tale om lejekontrakter, og indtægterne beskattes som personlig indkomst. Hvis der ved aftalens indgåelse betales et engangsbeløb, fordeles dette over lejeperioden.

I en bindende forhåndsbesked, TfS 1993, 269 TSS, er salg af en del af en landbrugsejendom med klausul om, at arealet skulle tilbageføres til en landbrugsejendom efter endt udnyttelse, blevet anset for omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. De særlige vilkår i skødet, herunder at der skulle ske en efterfølgende regulering af prisen under hensyn til de udgravede grusmængder, kunne ikke bevirke, at der ikke var tale om en endelig overdragelse af ejendommen.   

Erstatningsbeløb, der udredes til ejeren af en ejendom i anledning af, at der for en længerevarende periode nedlægges forbud mod fortsat udnyttelse af ejendommens råstoffer, såsom sten, grus og så videre, er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i EBL § 11, da forbudet anses som ekspropriation af middelbare rettigheder over fast ejendom, skd. 1982.60.33.   

Ydes et tilsvarende beløb til en forpagter af ejendommen, er erstatningen vederlag for opgivelse af retten ifølge en lejekontrakt eller lign. og beskattes efter de herom gældende regler, se afsnit E.I.4.2.2.