åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

En forkøbsret er en ret for en person til at købe en bestemt ejendom, hvis ejeren vil sælge ejendommen. Ejeren forpligter sig med andre ord til i tilfælde af salg først at tilbyde ejendommen til den, der har forkøbsret til ejendommen.

En aftale om forkøbsret er således ikke en afståelse i lovens forstand. Dette gælder, selv om pris og andet er aftalt allerede på tidspunktet for forkøbsrettens indrømmelse. Først når ejendommen købes ved udnyttelse af forkøbsretten, foreligger der en overdragelse.

SKM2008.25.SR.Skatterådet svarede benægtede til, at skatteyder uden skattemæssige konsekvenser, umiddelbart efter Skatterådets afgørelse, kunne meddele datteren en option om en ret til - efter eget ønske, startende "dag 1" efter optionens udarbejdelse - at erhverve ejendommen for 1.450.000 kr. Skatterådet svarede benægtede til at ejendommen kunne overdrages til datteren for 1.360.000 kr. uden skattemæssige konsekvenser men ja til at den kan overdrages for mellem 1.402.500 kr. og 1.897.500 kr. Skatterådet bekræftede, at datteren kan sælge ejendommen skattefrit under forudsætning af, at ejendommen har tjent til bolig for hende, mens hun har ejet den.

SKM2008.472.SR. Skatterådet fandt, at den foreliggende forkøbsret i spørgers testamente til ejendommen til en fastsat pris først ville kunne udnyttes ved spørgers død. Der var således ikke tale om en aktuel ret til at erhverve ejendommen til den anførte pris men derimod om en testamentarisk disposition. Skatterådet fandt, at spørgers overdragelse af ejendommen i levende live til den i testamentet fastsatte pris ville være at anse for et arveforskud eller en gave. Da køber er fuldt skattepligtig alene til Danmark, og da køber ikke er omfattet af den gaveafgiftspligtige personkreds i relation til spørger, er det unødvendigt at fastslå, om der er tale om arveforskud eller gave. Køber ville skulle betale indkomstskat af forskellen mellem ejendommens værdi og overdragelsessummen, jf. boafgiftslovens § 23, stk. 3, og statsskattelovens § 4, litra c.