åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

UdgangspunktTilskud og støttebeløb er som udgangspunkt skattepligtige.

Behandlingen af forskellige tilskuds-
former
Støttebeløb efter enkeltbetalingsordningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, som senest ændret ved lov nr. 1513 af 27. december 2009 og bekendtgørelse nr. 253 af 31. marts 2009, ændret ved bekendtgørelse nr. 297 af 17. april 2009, er skattepligtige.

Beskatnings-
tidspunkt
SKM2006.803.SR. Skatterådet fandt, at modtagere af støtte efter enkeltbetalingsordningen, der først har fået meddelelse om afgørelsen efter den 31. december 2005, efter anmodning bør kunne vælge at blive beskattet af støtten i ansøgningsåret 2005. Skatterådet lagde afgørende vægt på følgende forhold:

  • der var tale om en afgørelse fra en offentlig myndighed, der var forsinket af administrative årsager
  • der var tale om en periodisk ydelse, dvs. en ydelse, der udbetales år for år og
  • ydelsen klart vedrørte et bestemt kalenderår.

Retningslinjer for behandling af sager om anmodning om ændring af beskatningstidspunkt for støtte efter enkeltbetalingsordningen, se SKM2007.110.SKAT

Tilskud til modernisering (forbedring) af jordbrugsbedrifter medregnes til indkomsten i de indkomstår, hvori tilskuddet eller tilskudsraterne forfalder til udbetaling.

Etableringstilskud til yngre landmænd medregnes ved modtagerens indkomstopgørelse i det indkomstår, i hvilket tilskuddet er bevilget.

Tilskud fra Danske Slagterier til bekæmpelse af Aujeszky''s sygdom hos svin skal medregnes i indkomsten i udbetalingsåret, jf. TfS 1985, 481 SD.

Produktionsstøtte, der i medfør af Den Europæiske Unions forordninger ydes til avlere af markfrø, skal medregnes i indkomsten for det indkomstår, i hvilket den dato falder, hvor landbrugsministeriets certifikatudvalg for korn og frø har godkendt frøet som støtteberettiget. Hvor produktionsstøtte for 2 høstår herefter skattemæssigt må anses for at være erhvervet i samme indkomstår, medregnes begge tilskud ved indkomstopgørelsen for det pågældende indkomstår.

Præmie for ikke markedsføring af mælk og mejeriprodukter samt for omstilling af malkekvægsbesætning til kødproduktion i medfør af EU''s forordning herom medregnes ved indkomstopgørelsen for de indkomstår, hvori præmierne udbetales. Hvis præmierne tilbagebetales i anledning af misligholdelse, kan fradrag ske i det år, hvori beløbet kræves tilbagebetalt.

Rydningspræmie i henhold til EU''s forordninger nr 1890/94 og 2264/94 om sanering af produktion af fællesskabets æbler anses for vederlag for afståelse af en del af den faste ejendom.

Tilskud til fremme af regnskabsføring i jordbrugsbedrifter medregnes ved indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvori regnskabet er godkendt af Jordbrugsøkonomisk Institut eller af vedkommende samvirksomhed.

Tilskud til produktions-, beskæftigelses- og miljøfremmende foranstaltninger i private skovbrug medregnes i indkomsten for det indkomstår, hvori tilskuddet udbetales.

Tilskud fra statskassen til dækning af udgifter til bistand af landinspektør ved jordomlægninger i medfør af lov om jordfordeling mellem landejendomme skal medregnes i den skattepligtige indkomst, LSRM 1983, 103. Tilskuddet medregnes i det indkomstår, hvori jordomlægningen godkendes endeligt af Kort- og Matrikelstyrelsen.

Tilskud til nedsættelse af renteudgifter i landbruget medregnes ved indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvori tilskuddet udbetales.

Tilskud efter miljøstøtteloven er skattefri, jf. § 11 i lovbekendtgørelse nr. 1172 af 16. december 1992, se også E.E.4.6.

Forbedringsstøtte efter lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. medregnes ved indkomstopgørelsen i det år støtten udbetales, jf. lov nr. nr. 192 af 26. marts 1999. Se også E.E.4.6.

Landmænd, der i henhold til naturbeskyttelseslovens § 55 modtager tilskud til naturpleje og samtidig forpligter sig til at drive bestemte arealer ekstensivt, skal først beskattes af tilskuddene i det omfang og på det tidspunkt, disse frigives i form af årlige støttebeløb, TfS 1991, 117 TSS. I henhold til AL § 44 kan landmænd straksafskrive udgifter til anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver, i det omfang udgiften er betalt ved tilskud som nævnt i AL § 44, stk. 1. Det gælder bl.a. tilskud , der ydes til strukturprojekter inden for jordbruget, og forskellige tilskud ydet af EF''s strukturfonde. Se herom E.C.5.8.

Om tilskud ydet før 1993, henvises til Ligningsvejledningen for 1992, afsnit E.E.3.1. og E.B.6.7.