åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.E.3.3 Hestehold" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Husdyrbesæt-
ningsloven
Trækheste er omfattet af husdyrbesætningsloven. Det samme gælder landbrugsheste, der indgår i en slagtehestebesætning, eller som anvendes til avl af rideheste til salg, se E.E.1.1.

Privat andel af hesteholdLigningsrådet har vedtaget følgende retningslinier for beskatning af privat andel af hestehold:

Hvor en skatteyder har erhvervsmæssigt hestehold, men også benytter hestene til privat brug, kan kun udgifter ved hesteholdet, der vedrører den erhvervsmæssige benyttelse, fratrækkes som driftsomkostninger. Har skatteyderen fratrukket driftsomkostningerne, skal meromkostningerne ved den private benyttelse, herunder merfoderforbruget, medregnes ved indkomstopgørelsen. Hvis der benyttes foder af egen avl, kan værdien heraf sættes til fremstillingsprisen. Der skal kun medregnes værdi af privat andel af hestehold i de tilfælde, hvor der konkret er en privat benyttelse af hestene. Tilridning og tilkørsel af heste, der er bestemt til salg, kan ikke betragtes som privat benyttelse.

Når der ikke foreligger ganske særlige forhold, kan værdien vedrørende 2011 (eksklusive moms) sættes til 2.770 kr. pr. hest, jf. SKM2010.744.SKAT. ►Fra og med 2012 fastsættes der ikke længere en sats for denne skønspost.◄

Der skal ske en skønsmæssig ansættelse af værdien af den private brug af heste, der ikke også anvendes erhvervsmæssigt. Her kan ovennævnte sats ikke anvendes.

Der henvises til afsnit E.A.1.2.3.2 om stutteri og væddeløbsheste samt om hestehold som hobby.