åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

En skatteyder kan være ophørt med sin virksomhed, selv om ikke alle driftsmidler er solgt i ophørsåret, men først sælges i de følgende år, jf. afsnit E.I.3.1.5. Se dog LSRM 1974, 137, hvor en forretning var blevet solgt pr. 1. juni 1970, men hvor sælgeren havde forbeholdt sig at færdiggøre igangværende sager. Da virksomheden ikke var fuldt ud afviklet ved årets udgang, kunne skatteyderen afskrive på det tilbageværende inventar. Se også LSRM 1976, 124 vedrørende en læge, der havde solgt sin praksis, men havde beholdt inventaret, idet han havde købt en anden praksis til senere overtagelse.

Se også SKM2009.259.BR. En skatteyder, der drev virksomhed med både autoophug og autoværksted, overdrog ophugningsvirksomheden, men ikke autoværkstedet - den mindre del af virksomheden. Skatteyderen beholdte ejendomsretten til den del af bygningerne, hvorfra autoværkstedet blev drevet. Skatteyderen fik efter bevisførelsen medhold i, at virksomheden ikke var ophørt med overdragelsen af ophugningsvirksomheden, idet skatteyderen efter overdragelsen fortsat rådede over driftsmidler og varelager til autoværkstedet og faktisk fortsatte med at drive det efter overdragelsen. Den ved salget opståede negative driftsmiddelsaldo skulle således ikke beskattes i salgsåret. Der var i forbindelse med salget af ophugningsvirksomheden endvidere overdraget goodwill, ligesom der var indgået en konkurrenceklausul.

SKM2003.157.VLR (tidligere SKM2002.124.LSR ): Sagsøgerens virksomhed i form af varelager, goodwill, firmanavn, telefonnummer, medarbejderforpligtelser og samtlige driftsmidler, bortset fra en kopimaskine og en skrivemaskine, var blevet solgt ved aftale af 3. september 1998. Den omstændighed, at sagsøgeren havde beholdt kopimaskinen og skrivemaskinen, kunne ikke føre til, at virksomheden ikke var ophørt i indkomståret 1998. Beskatningen af den negative driftsmiddelsaldo var derfor foretaget med rette.