åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Det følger af AMBL § 5, at bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, udgøres af:

  • overførsel fra virksomhedens skattepligtige overskud, jf. AMBL § 5, stk. 1,
  • fradrag af kapitalafkast efter VSL § 5, stk. 1, nr. 3, litra a, jf. AMBL § 5, stk. 1,
  • tillæg af overførsel fra opsparet overskud med tillæg af tilhørende virksomhedsskat, jf. AMBL § 5, stk. 1,
  • tillæg af rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 3, jf. AMBL § 5, stk. 1,
  • fradrag af eventuelt fremført negativ personlig indkomst efter PSL § 13, stk. 3 og 4, jf. AMBL § 5, stk. 3,
  • eventuel reduktion af ovennævnte fratrukne kapitalafkast efter VSL § 5, stk. 1, nr. 3 litra a, med kapitalafkast efter VSL § 23 a, jf. AMBL § 5, stk. 2.

Hvis den skattepligtige har valgt at medregne kapitalafkast til den personlige indkomst i medfør af VSL § 23 a, og dermed også i bidragsgrundlaget, nedsættes fradraget af kapitalafkast efter VSL § 5, stk. 1, nr. 3, litra a, med det beløb, der medregnes i medfør af VSL § 23 a som personlig indkomst, jf. AMBL § 5, stk. 2.

Bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. i samme omfang som nævnt i PBL § 18, samt det arbejdsmarkedsbidrag der påhviler den erhvervsdrivende, fragår ikke i opgørelsen af bidragsgrundlaget, jf. AMBL § 5, stk. 3.

Den del af den efter PSL § 13, stk. 3 og 4, fremførte negative personlige indkomst, der hidrører fra bidrag og præmier til pensionsordninger m.v., som nævnt i PBL § 18, fragår heller ikke i bidragsgrundlaget, jf. AMBL § 5, stk. 3.

Biblioteksafgift og virksomhedsordningen

Såfremt en person, der anvender virksomhedsordningen, modtager biblioteksafgift, og dette beløb indgår i virksomhedens overskud og således også i bidragsgrundlaget, vil der efter AMBL § 6, stk. 1, blive ydet en godtgørelse på 8,7 pct. af biblioteksafgiften.

Denne godtgørelse ydes i det indkomstår, hvor biblioteksafgiften modtages, og indgår i bidragsgrundlaget og personens skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår. Godtgørelsen betragtes som foreløbig skat og modregnes i modtagerens slutskat for det pågældende indkomstår, jf. AMBL § 6, stk. 2.

Herved vil personen blive stillet efter lovens hensigt, nemlig at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af biblioteksafgift.

Multimedier og virksomhedsordningen

Såfremt den erhvervsdrivende får multimedier stillet til rådighed for privat benyttelse, vil værdien heraf blive beskattet efter LL § 16, stk. 13, og værdien heraf indgår i virksomhedens overskud og således også i bidragsgrundlaget. Som følge af at værdien indgår i virksomhedens overskud, forøges beregningsgrundlaget samtidig for en eventuel medarbejdende ægtefælle.

En medarbejdende ægtefælle, der får multimedier stillet til rådighed, skal beskattes efter LL § 16, stk. 13, og den medarbejdende ægtefælle skal betale arbejdsmarkedsbidrag heraf.

Eksempel:

I eksemplet forudsættes det, at virksomheden stiller multimedier til rådighed for begge ægtefæller, og at den ene er medarbejdende.

Ægtefælle 1, der driver virksomheden, benytter virksomhedsordningen:

Overskud før medarbejdende ægtefælle, renter og multimediebeskatning 300.000
Multimediebeskatning, ægtefælle 1          3.000
Beregningsgrundlag for medarbejdende ægtefælle      303.000
Overførsel til medarbejdende ægtefælle    -151.500
Overskud før renter til beskatning, ægtefælle 1     151.500

Hævninger:

Årets hævninger i virksomheden før multimediebeskatning   300.000
Multimediebeskatning, ægtefælle 1       3.000
Hævninger i alt   303.000
Der anvendes således:
Medarbejdende ægtefælle 151.500 151.500
Hævet overskud til beskatning som personlig indkomst for ægtefælle 1 151.500 151.500

Medarbejdende ægtefælle

Overførsel til medarbejdende ægtefælle, jf. ovenfor 151.500
Multimediebeskatning     3.000
Til beskatning som personlig indkomst 154.500

Ophør

Hvis en skattepligtig under virksomhedsordningen afstår sin virksomhed eller ophører med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, kan den pågældende under visse betingelser vælge at anvende virksomhedsordningen til og med udløbet af det indkomstår, hvori afståelsen eller ophøret finder sted.

I denne situation indgår salgssummen i virksomhedsordningen, jf. VSL § 15, stk. 1, 2. og 3. pkt., og dermed også i bidragsgrundlaget. Indestående på konto for opsparet overskud ved indkomstårets udløb med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat medregnes til den personlige indkomst i det efterfølgende indkomstår, og beløbet indgår i bidragsgrundlaget, jf. AMBL § 5. Se også afsnit C.C.5.2.13.

Salgssummen indgår også i virksomhedsordningen i den situation, hvor en skattepligtig afstår sin virksomhed eller ophører med at drive selvstændig virksomhed, overtager eller påbegynder en anden virksomhed inden udløbet af indkomståret efter ophørsåret og samtidig fortsætter i virksomhedsordningen. Fortjenesten indgår på den måde i virksomhedens skattepligtige indkomst og vil, når der sker overførsel fra virksomhedsøkonomien til privatøkonomien, indgå som personlig indkomst og hermed også i bidragsgrundlaget, jf. AMBL § 5. Der henvises til afsnit C.C.5.2.13.

Hvis den pågældende afstår sin virksomhed eller ophører med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed og samtidig vælger at træde ud af virksomhedsordningen, medregnes indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den personlige indkomst i samme år. Salgssummen indgår i denne situation ikke i virksomhedsordningen. Hvis avancer ved afståelse af virksomhedens aktiver særskilt beskattes som personlig indkomst, indgår disse i bidragsgrundlaget, jf. AMBL § 4. Der henvises til afsnit C.C.5.2.13 og E.B.3.1.1.

Om underskud ved virksomhedsordningen henvises til afsnit E.B.8.4.2 og E.B.8.4.6.1