åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Visse gaver kan ud fra et reklamesynspunkt fradrages fuldt ud, se afsnit E.B.3.6.  

Gaver, der anses for fradragsberettigede, må opdeles i repræsentationsgaver med begrænset fradragsret og gaver med fuld fradragsret. De under afsnit E.B.3.6. nævnte reklamegaver til højst 100 kr. og de nævnte bidrag til lotterier, sponsorbidrag mv. er fuldt fradragsberettigede.

Gaver til almennyttige foreninger mv., der er omfattet af LL § 8 A, samt udgifter til udredelse af løbende ydelser, som er omhandlet i LL § 12, betragtes ikke som repræsentationsudgifter og kan derfor fradrages i overensstemmelse med de respektive bestemmelser. Se LV Almindelig del afsnit  A.F.4.4 og A.F.5.

Gaver og opmærksomheder til forretningsforbindelser og deres familier betragtes som begrænset fradragsberettigede repræsentationsgaver, forudsat at udgifterne hertil har den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen. Dette gælder f.eks. normalt en flaske vin eller spiritus, en æske chokolade eller blomster i anledning af jul, fødselsdag eller lignende.

I SKM2008.961.SR bekræftede Skatterådet, at et selskab have fradragsret for udgifterne til en gave, der havde en værdi af ca. 10.000 kr., der blev givet ved en forretningforbindelses jubilæum.

I SKM2011.402.BR afviste retten at udgifterne til fodboldbilletter kunne trækkes fra som reklameudgifter, se E.B.3.6, hvor afgørelsen er nævnt nærmere.

Vareprøver og rabatter

Udgifter til vareprøver og rabatter er fuldt fradragsberettigede salgsomkostninger. Om tobak se nedenfor.

Tobak mv.  

Udgifter til cigaretter, røgtobak, cigarer, cerutter, cigarillos, cigaretpapir, skrå eller snus, der er ydet som led i et ansættelsesforhold, kan ikke trækkes fra. Det samme gælder, hvis udgifterne er afholdt til repræsentation eller enhver form for reklame.

Reglerne findes i LL § 8 T, som er indsat ved lov nr. 1560 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (L 75). Bestemmelsen har virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2011 eller senere, jf. ændringslovens § 7, stk. 2.

Cigaretter og røgtobak (pibetobak), der er omfattet af bestemmelsen, afgrænses på samme måde som i tobaksafgiftslovens kap. 1. Cigarer, cerutter og cigarillos afgrænses på samme måde som i tobaksafgiftslovens kap. 2. Tilsvarende følger afgrænsningen af cigaretpapir afsnit VIII i loven om forskellige forbrugsafgifter, mens afgrænsningen af begreberne skrå og snus følger afsnit IX i samme lov.

Registrerede tobaksvirksomheders udgifter til vareprøver, som udleveres til detailhandlen, anses som afholdt i forbindelse med tobaksindustriens almindelige erhvervsmæssige drift. LL § 8 T afskærer derfor ikke fradragsret for disse udgifter.

Bestemmelsen omtales tillige i afsnit E.B.3.1.10 om udgifter til tobak.

Bestikkelse

Om bestikkelse, se afsnit E.B.3.15.

Gaver til kulturinstitutioner

Om fradrag for gaver til kulturinstitutioner, LL § 8 S, se LV Almindelig del afsnit A.F.6.