åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.B.3 Driftsomkostninger" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnit E.A.2 indeholder en generel beskrivelse af principperne bag driftsomkostningsbegrebet i SL § 6. I det følgende omtales nogle ofte forekommende omkostningstyper i en erhvervsvirksomhed. 

Ifølge SL § 6, stk. 1, litra a, er det som udgangspunkt alene udgifter, der er anvendt i årets løb, der kan fratrækkes som driftsomkostninger i det pågældende år. Det følger heraf, at der normalt ikke er fradragsret for forudbetalte omkostninger før i det år, hvor omkostningerne "anvendes". Dette bør imidlertid suppleres med det under

Det er de afholdte udgifter, der kan fradrages, d.v.s. udgifter, som skatteyderen i det pågældende indkomstår er blevet endeligt forpligtet til at betale. Hvor en arbejdsgiver f.eks. har bestridt et lønkrav, der er indbragt til afgørelse ved domstolene, kan fradrag først foretages, når forpligtelsen er fastslået. 

Om driftsudgifter afholdt før virksomhedens start, se afsnit E.A.2.1.4 (etableringsudgifter).

Se endvidere afsnit E.E. om særlige forhold inden for landbrug m.v.

Bemærk: Digital betaling

►LL § 8 Y er indsat ved lov nr. 590 af 18. juni 2012, § 1, stk. 1, nr. 1. Bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2012 og har virkning for leveringer, der finder sted efter 1. juli 2012. Som leveringstidspunkt anses faktureringsdatoen for så vidt, at faktureringens sker snarest efter leveringens afslutning.◄

►Det fremgår af bestemmelsen, at det er en betingelse for fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser, at betalingen sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler. Denne betingelse gælder, medmindre betalingen samlet udgør mindre end 10.000 kr. incl. moms. Flere betalinger, som vedrører samme leverance, ydelse, kontrakt el. lign., anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger ses som én samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen, når de sker inden for samme kalenderår (stk. 1).◄

►Hvis der i et indkomstår er foretaget fradrag for en udgift, hvor fradraget ikke opfylder betingelserne, skal det tidligere fratrukne beløb reguleres tilbage, når betalingen sker i indkomståret. Hvis betaling sker efter udløbet af indkomståret, medtages beløbet som indtægt i det indkomstår, hvor betalingen sker (stk. 2).◄

►Hvis en virksomhed ikke har mulighed for at betale via et pengeinstitut eller betalingsinstitut som anført i stk. 1, kan virksomheden opnå sit fradrag ved på told- og skatteforvaltningens hjemmeside at indberette oplysninger om det foretagne køb, herunder fakturaoplysninger, der entydigt identificerer leverandøren, og betalingen heraf. Denne indberetning skal foretages senest 14 dage efter betalingen, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse (stk. 3).◄

►Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om andre betalingsmåder, som sidestilles med betaling via pengeinstitut, og om krav til dokumentation (stk. 4).◄

►Bestemmelsen gælder for for personer, der driver selvstændig virksomhed og selskaber m.v., som er skattepligtige efter SEL §§ 1 og 2, samt fonde, der er skattepligtige efter FBL § 1.◄