åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter VSL § 15, stk. 1, 2.-4. pkt., kan en skattepligtig, der afstår sin virksomhed eller ophører med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, vælge at anvende virksomhedsordningen til og med udløbet af afståelses/ophørsåret. En betingelse herfor er, at den skattepligtige i hele afståelses/ophørsåret opretholder den regnskabsmæssige opdeling af økonomien i en virksomhedsøkonomi og en privatøkonomi efter reglerne i VSL § 2, stk. 1, jf. E.G.2.2.1.

Hvis den skattepligtige vælger at anvende virksomhedsordningen i hele det indkomstår, hvor afståelsen eller ophøret finder sted, medregnes indestående på konto for opsparet overskud ved indkomstårets udløb med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den personlige indkomst i det efterfølgende år, jf. VSL § 15, stk. 1, 4. pkt.

Med andre ord kan den skattepligtige ved at opretholde den regnskabsmæssige opdeling i en virksomhedsøkonomi og en privatøkonomi i forbindelse med fuldstændig afståelse/ophør vælge først at hæve det opsparede overskud i indkomståret efter afståelses-/ophørsåret.

I denne situation indgår salgssummen i virksomhedsordningen, jf. VSL § 15, stk. 1, 3. pkt.

Fortjeneste og tab i forbindelse med afståelsen, herunder de genvundne afskrivninger, indgår i virksomhedsordningen og bliver medregnet ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige overskud.

I det omfang overskuddet i afståelses-/ophørsåret hæves til beskatning som personlig indkomst, indgår det i beregningsgrundlaget for AM-bidrag efter AMBL ►§ 5, stk. 1◄. Spares overskuddet op i afståelses-/ophørsåret medregnes det sammen med øvrigt opsparet overskud og med tillæg af den til det opsparede overskud svarende virksomhedsskat ved opgørelsen af den personlige indkomst i det efterfølgende år. Beløbet indgår i beregningsgrundlaget for AM-bidrag efter AMBL ►§ 5, stk. 1◄, jf. TfS 1995, 76 DEP.

Efter hæverækkefølgen i VSL § 5, stk. 1, skal årets overskud hæves før opsparet overskud, jf. E.G.2.6.1. På grund af hæverækkefølgen kan skatteyderen således ikke både hæve af opsparet overskud og spare årets overskud op i samme år. I den situation, hvor den skattepligtige i forbindelse med afståelse eller ophør fortsætter i virksomhedsordningen året ud, og det opsparede overskud derfor først skal tvangshæves i det efterfølgende år, er hæverækkefølgen dermed ikke til hinder for, at den pågældende kan spare op i virksomhedsordningen i afståelses-/ophørsåret.

Eksempel

 

kr.

kr.

Primooplysninger:

 

 

Kapitalafkastgrundlag  

2.500.000

Konto for opsparet overskud i perioden 1999-2000  

300.000

2001-2008  

0

Indskudskonto  

1.000.000

Virksomheden afstås pr. 1. maj 2009    
Nominel salgssum  

3.000.000

Heraf kontant

1.000.000

 
Heraf gældsbrev

2.000.000

 
Kursværdi af gældsbrev

1.700.000

 

Indkomstopgørelse:  

 kr.

Løbende overskud  

425.000

Fortjeneste varelagre, goodwill m.m.

400.000

 
- Andel af kursnedslag

200.000

200.000

Fortjeneste inventar m.v.

322.222

 
- Andel af kursnedslag

100.000

 
- Nedslag efter AL § 9, stk. 4, 10 pct.

22.222

200.000

Renteindtægt gældsbrev, periodiserede renter  

125.000

Virksomhedsoverskud i alt  

950.000

Årets overførsler  

750.000

Efter hæverækkefølgen fordeler overførslerne sig således:

Virksomhedsskat (200.000 kr./0,75) x 0,25  

66.667

Hævet af årets overskud  

683.333

heraf kapitalafkast (f. eks 4 pct.)

100.000

 

heraf resterende overskud

583.333

 

Samlet overførsel  

750.000

Ultimooplysninger:  

 kr.

Konto for opsparet overskud  

500.000

Opsparet i perioden 1999-2000

300.000

 
Opsparet i 2001-2008

0

 
Opsparet i 2009

200.000

 
Indskudskonto  

1.000.000

Hvis den skattepligtige ikke køber anden virksomhed inden udgangen af det følgende indkomstår, skal indestående på konto for opsparet overskud medregnes til den skattepligtiges personlige indkomst i dette år med tillæg af dertil hørende virksomhedsskat: (300.000 kr./0,68) + (200.000 kr./0,75)     707.843

Hvis den skattepligtige vælger ikke at opretholde den regnskabsmæssige opdeling, kan årets overskud ikke opspares, men salgsprovenuet kan frit hæves, således at renterne af gældsbrevet ikke indgår i overskuddet. Kapitalafkast beregnes i dette tilfælde til:

 kr.

Kapitalafkast, helt år 100.000
Forholdsmæssig andel for tiden 1. januar - 1. maj  (4/12)

33.333