åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter VSL § 1, stk. 1, 1. pkt., kan skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, anvende reglerne om virksomhedsordningen på indkomst fra virksomheden.

Denne bestemmelse indebærer, at det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige er selvstændigt erhvervsdrivende, og at lønindkomst ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Visse honorarer med direkte tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed kan indgå i virksomhedsordningen.

Hverken virksomhedsskatteloven eller anden lovgivning, herunder personskatteloven, indeholder en definition af begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed, men det er forudsat, at begrebet i overensstemmelse med hidtidig praksis fortolkes ens i alle skattemæssige relationer.

Den grundlæggende afgrænsning af indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende) i forhold til indkomst i et tjenesteforhold (lønmodtagere) er beskrevet nærmere i E.A.4. Der er opregnet eksempler på selvstændig erhvervsvirksomhed i afsnit E.A.4.3 og eksempler, hvor der ikke forelå selvstændig erhvervsvirksomhed i afsnit E.A.4.3.1.

Se også vejledningen om Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag, afsnit B.1.1.1.

I SKM2008.943.SR fandt Skatterådet, at udlejning af frijord ikke kunne anses for en selvstændig erhvervsvirksomhed, der kunne indgå i virksomhedsordningen. Dette skyldtes, at størrelsen af det forventede overskud var af en så beskeden størrelse, at virksomheden ikke kunne anses for erhvervsmæssig.

I SKM2008.741.SR fandt Skatterådet, at der var tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, der kunne indgå i virksomhedsordningen, hvis en skatteyder i en tidsmæssig afgrænset periode overlod udnyttelse af en patentrettighed til en større butikskæde. Dette uagtet, at skatteyder havde udviklet produktet i sin fritid og udviklingsarbejdet ikke havde været forbundet med nævneværdige omkostninger.

I/S eller K/SEjes en virksomhed af flere personer, f.eks. i interessentskabsform, kan de enkelte personer uafhængigt af hinanden vælge, om de vil anvende virksomhedsordningen. En interessent kan således uafhængigt af de andre interessenters beslutning om udbetaling af interessentskabets overskud vælge at lade sin andel af overskuddet forblive i sin egen virksomhed. ►Se SKM2010.610.SR◄. Denne virksomhed består af interessentens andel af aktiver og passiver i interessentskabet samt de eventuelle aktiver og passiver, der i øvrigt indgår i virksomheden. Tilsvarende gælder for kommanditister, når kommanditselskabsformen anvendes. Der henvises dog til VSL § 1, stk. 1, 2. pkt., hvorefter virksomhedsordningen ikke kan anvendes på anpartsvirksomhed omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12. Se nærmere i E.G.2.1.3, herunder om ophævelsen af den tidligere gældende bestemmelse i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, ved lov nr. 425 af 6. juni 2005.