Efter og ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed eller erhvervelse af virksomhed i selskabsform ved anskaffelse af aktier eller anparter i et selskab kan indskud på en konto dog helt eller delvis undlades, når den skattepligtige inden udløbet af indskudsåret opfylder betingelserne i ETBL § 5 for at hæve indskud af samme størrelse, ETBL § 4, stk. 2.

Indskud kan således undlades for indkomståret 2011, når der sker etablering i perioden 16. maj 2011 til 15. maj 2012, og betingelserne for at hæve indskud af samme størrelse til forlods afskrivning er opfyldt. 

I denne situation kan den skattepligtige undlade at indskyde pengene på en konto, hvis der inden den nævnte frist er anskaffet afskrivningsberettigede aktiver. Det er en betingelse, at det fradrag, der ønskes foretaget, er lig med eller mindre end anskaffelsesprisen på de aktiver, der anskaffes. Endvidere skal bestemmelsen i ETBL § 7, stk. 5, iagttages, hvorefter indskud vedrørende et givet indkomstår først kan benyttes, når tidligere indskud er benyttet fuldt ud. Er der foretaget indskud for tidligere år, kan § 4, stk. 2, således kun anvendes, hvis den skattepligtige anskaffer aktiver, der både berettiger til forlods afskrivning af de tidligere foretagne indskud og af det nye beløb, der ønskes fradrag for uden indskud.

Efter ETBL er det ikke en betingelse, at de etableringskontomidler, der anvendes til forlods afskrivning på aktiver erhvervet i tidligere indkomstår, skal have været indskudt på en konto, dersom de nævnte krav i ETBL § 4, stk. 2, er opfyldt. Bestemmelsen kan ligeledes anvendes, selv om der er foretaget forlods afskrivninger på det pågældende aktiv, jf. bindende forhåndsbesked i SKM2005.17.LR.

I TfS 1993, 410 LSR havde en skatteyder foretaget fradrag uden indskud på etableringskonto, fordi han inden indskudsårets udløb den 15. maj havde etableret selvstændig erhvervsvirksomhed. Skattemyndighederne nægtede fradrag, da skatteyderen ikke ved rettidig indgivelse af selvangivelse eller på anden måde havde meddelt, at etablering var sket. Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel hertil, og fradraget godkendtes.

Hvis en skattepligtig, der har anvendt den her omtalte regel, ikke har anskaffet forlods afskrivningsberettigede aktiver inden den nævnte frist, kan fradraget ikke godkendes. Der er endvidere tale om afgivelse af urigtig selvangivelse, hvilket er strafbart efter SKL.

Selv om der efter denne bestemmelse ikke foretages indskud på en konto, behandles det beløb, der fradrages i indkomsten, på samme måde som indskud. Det betyder f.eks, at efterbeskatningsbestemmelserne mv. i ETBL § 11 A anvendes, hvis forudsætningerne for forlods afskrivningen bortfalder i tiden efter indskudsårets udløb.