åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Fradragskontoen Kommanditisten kan ved sin indkomstopgørelse ikke samlet fratrække et større beløb end svarende til den til anparten hørende hæftelse (jf. Højesterets dom af d.4.november 1982, UfR 1983,8 HRD og LSRM 1974,38 LSR). Anpart i driftsunderskud samt skattemæssige af - og nedskrivninger kan herefter alene fradrages i den udstrækning, de modsvares af en positiv saldo på fradragskontoen.

Ved opgørelsen af saldoen på fradragskontoen medtages følgende beløb:

 • (a) Indskud, der kan anses for ansvarlig indskudskapital. Der medregnes såvel indbetalt som skyldigt indskud.
 • (b) Vederlag betalt for overtagelse af anpart fra anden deltager. Der medregnes såvel udredet vederlag som overtagne indskudsforpligtelser.
 • (c) Forpligtelser som følge af kommanditistens medhæftelse som selvskyldner for selskabsgæld, i det omfang forpligtelsen endeligt påhviler kommanditisten uden regres til andre deltagere.
 • (d) Anpart i kommanditselskabets overskud i det omfang dette beløb forbliver indestående i selskabet på samme vilkår som ansvarlig indskudskapital.
 • (e) Beskattede avancer ved afhændelse af kommanditselskabets aktiver i den udstrækning disse modsvarer af- og nedskrivninger, der er fragået fradragskontoen.
 • (f) Anpart i kommanditselskabets fortjenester ved afhændelse af selskabets aktiver samt anpart i kommanditselskabets realiserede formuegevinster (f.eks. kursgevinster ved indfrielse af lån) i det omfang denne fortjeneste forbliver indestående i selskabet på samme vilkår som ansvarlig indskudskapital.
Der fragår følgende beløb:
 • (g) Anpart i selskabets driftsunderskud, der er fratrukket ved indkomstopgørelsen.
 • (h) Skattemæssigt fratrukne af- og nedskrivninger på anpart i selskabets aktiver.
 • (i) Forlods afskrivninger som følge af anvendelse af investeringsfondshenlæggelse eller indskud på etableringskonto.
 • (j) Forskudsafskrivninger på anpart i selskabets aktiver.
 • (k) Anpart i kommanditselskabets realiserede formuetab (ikke fradragsberettigede omkostninger og tab ved selskabets afhændelse af aktiver), i det omfang beløbene belastes kommanditistens kapitalkonto i kommanditselskabet, og de ikke modsvares af skattemæssige afskrivninger eller fradrag, jf. LSRM 1984, 149.

Ansvarlig indskudskapital. Resthæftelse Den ansvarlige indskudskapital, jf. ovenfor under a) må forstås som den vedtægtsbestemte indskudskapital. Hvis kommanditistens reelle hæftelse, efter en konkret vurdering, ikke er ganske hypotetisk, kan den vedtægtsbestemte, skyldige resthæftelse medregnes på fradragskontoen, SKM2005.450.VLR Se også SKM2007.467.LSR. I vedtægterne for et kommanditselskab var det bestemt, at stamkapitalen udgjorde 2.500 kr. pr. andel, samt at der i øvrigt skulle indbetales som nærmere anført i tegningsaftalen. Landsskatteretten udtalte, at der ved opgørelsen af fradragskontoen alene kunne medregnes 2.500 kr. pr. andel. De indbetalinger som kommanditisten skulle foretage ud over stamkapitalen som følge af tegningsaftalen kunne efter Landsskatterettens opfattelse først medregnes ved opgørelsen af fradragskontoen på tidspunktet for indbetalingerne. Se også SKM2009.200.BR. Betalingsforpligtelser ud over den vedtægtsbestemte stamkapital indebar ikke en udvidelse af den vedtægtsbestemte, ansvarlige indskudskapital eller hæftelse. Da kommanditistens hæftelse var begrænset til de tegnede anparters nominelle størrelse (stamkapitalen), kunne de yderligere betalingsforpligtelser ikke tillægges fradragskontoen som skyldig indskudskapital i henhold til pkt.a. Årlige indbetalinger på i alt 10.000 kr, som kommanditisten ved tegningsaftalen havde forpligtet sig til at indbetale, kunne heller ikke tillægges fradragskontoen efter pkt.a.

KautionsforpligtelseVed nedbringelse af lån, som en kommanditist havde påtaget sig selvskyldnerkaution for, skulle der som følge af nedbringelsen ske en regulering af den kautionsforpligtelse, der var godskrevet på fradragskontoen, SKM2006.96.LSR Indbetaling af underskud En kommanditist var ifølge kommanditselskabets vedtægter forpligtet til at indbetale 40 % af hvert års konstaterede skattemæssige underskud. Kommanditisten indbetalte mindre end forpligtelsen ifølge vedtægterne. Da kommanditisten ikke havde indbetalt det fulde beløb til kommanditselskabet, og det ikke af kommanditselskabets regnskaber fremgik, at kommanditselskabet havde en fordring imod kommanditisten, kunne alene de faktisk foretagne indbetalinger godskrives på fradragskontoen, SKM2006.96.LSR. Se også SKM2008.258.LSR.: Efter kommanditselskabets vedtægter var kommanditisterne forpligtet til løbende at indbetale 40 % af det konstaterede, årlige skattemæssige underskud efter maksimale skattemæssige afskrivninger. Ifølge vedtægterne skulle selskabskapitalen forhøjes med indbetalingerne. Kommanditisterne overholdt ikke forpligtelsen til at foretage de løbende indbetalinger på 40 % af de årlige underskud. Det var ikke dokumenteret, at kommanditselskabet havde prøvet at inddrive de manglende betalinger, og selskabet havde heller ikke gjort en misligholdelsesbeføjelse efter vedtægterne gældende. Der henvises til, at der således ikke har været en klar forpligtelse for kommanditisterne til at indbetale de 40 %, der fremgår af vedtægterne. Landsskatteretten fandt ikke, at de manglende betalinger kunne anses for skyldig, ansvarlig indskudskapital i relation til fradragskontoen. Forpligtelser som følge af kommanditisternes medhæftelse som selvskyldner for kommanditselskabets gæld kan ikke medregnes på fradragskontoen, før kautionen er endeligt påtaget. En underskrift på tegningsaftalen hvoraf det fremgår at kommanditisten forpligter sig til at påtage sig en kaution medfører ikke en hæftelse, før kautionen faktisk påtages, SKM2007.467.LSR, SKM2007.520.VLR og SKM2009.200.BR. Kommanditisten havde bevisbyrden for, at han i 1999 havde påtaget sig en medhæftelse for kommanditselskabets gæld som selvskyldner. Kommanditisten kunne først medtage kautionsforpligtelsen på sin fradragskonto, da aftalen om selvskyldnerkaution var underskrevet i 2000 i forbindelse med indgåelse af de konkrete aftaler. Den omstændighed at hans skyldige indskud kunne have været sat til et højere beløb kunne ikke tillægges betydning. Landsrettens dom er stadfæstet af Højesteret, SKM2008.612.HR. I SKM2007.521.ØLR fandt Landsretten, at skatteyderen som selvskyldnerkautionist for kommanditselskabets gæld til en bank havde regres overfor komplementaren, da kautionen bortfaldt d.21.juni 2001. Skatteyderen var derfor ikke berettiget til at medregne eventuelle tab som følge af kautionen i sin fradragskonto. En efterfølgende fraskrivelse af regres d.18.juli 2001 kunne ikke føre til andet resultat.Realiserede formuetab Ikke afskrivningsberettigede omkostninger Ikke afskrivningsberettigede omkostninger fragår på fradragskontoen, jf. SKM2007.467.LSRSKM2009.200.BR og SKM2009.336.LSR

Gældseftergivelse, rentefradrag LL § 5, stk. 9, om begrænsning af fradragsret for påløbne renter vedrørende gæld, der nedsættes ved gældseftergivelse, gælder også ved gældseftergivelse for kommanditselskaber. Det har ingen betydning for anvendelsen af denne regel, at de enkelte kommanditisters hæftelse og fradragsret er begrænset, SKM2004.168.ØLR og SKM2004.169.ØLR

Omdannelse af I/S til K/SLigningsrådet har i en bindende forhåndsbesked udtalt, at reglerne om førelse af fradragskonto finder anvendelse, når et interessentskab, hvori andelene er erhvervet før d. 12. maj 1989, og indkomsten derfor ikke er omfattet af anpartsreglerne, omdannes til et kommanditselskab. Ved omdannelsen til et kommanditselskab udgør den enkelte kommanditists hæftelse dels en forholdsmæssig del af kommanditselskabets egenkapital, der svarer til kommanditanparten og dels kommanditistens resthæftelse. Ved omdannelsen opgøres værdien af de indskudte aktiver og passiver i kommanditselskabet til handelsværdierne på omdannelsestidspunktet, SKM2005.56.LR.

Ejendomsavance, genanbringelse efter EBL En genanbragt ejendomsavance i en ejendom, jf. EBL § 6 A m.fl., der købes i et kommanditselskab, skal ikke medtages ved opgørelsen af fradragskontoen, jf. SKM2007.650.SR.