åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Bestemmelsen i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, 1. pkt., omfatter både etablering (formidling) og den efterfølgende drift (administration) af udlejningen.

FormidlingFormidling af udlejning kan bestå i, at f.eks. en ejendomsmægler, advokat eller et udlejningsbureau formidler udlejning for ejeren ved annoncering efter lejere, udfærdigelse af lejekontrakt eller lign.

AdministrationAdministrationen af udlejningen kan f.eks. bestå i opkrævning af leje, udarbejdelse af budget og regnskab for udlejningsvirksomheden og anden administration.

Er der indgået f.eks. en management-kontrakt, vil der i de almindelige tilfælde foreligge administration af udlejning.

Outsourcing af opgaver vedrørende drift, vedligeholdelse, byggestyring og byggerådgivning m.v. til en virksomhed, der administrerede udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom for flere end 10 personer, ansås at medføre, at indkomsten fra udlejningen ville blive omfattet af personskattelovens § 4, stk.1, nr. 12, SKM2005.53.LR.

En vicevært for en ejendom i Tyskland fandtes ikke at have sådanne arbejdsopgaver, at viceværten kunne anses som administrator af ejendommen, SKM2003.239.LSR.

En virksomhed, der alene udarbejder et regnskab for en udlejningsvirksomhed kan normalt ikke anses for en virksomhed, der varetager administration ved udlejning, der omfattes af bestemmelsen. Selskabsadministration, det vil sige administration af f.eks. et kommanditselskabs forhold, medfører ikke, at indkomsten fra udlejningen af kommanditselskabets ejendom bliver omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 12, 1. pkt., når selskabsadministrationen og ejendomsadministrationen såvel formelt som reelt holdes adskilt, SKM2003.320.LR og SKM2003.342.LR.

Formidling eller administration af fremleje er omfattet af bestemmelsen i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, 1. pkt.

Rådgivning eller lign. i forbindelse med enkelte punkter i lejeaftalen, f.eks. om varsling af lejeforhøjelse, eller bistand ved generalforsamling, der ydes ejeren af en anden virksomhed, f.eks. advokat- eller revisionsvirksomhed, kan ikke i sig selv anses for en formidling eller administration af udlejning, der er omfattet af bestemmelsen.

Indkomsten fra udlejningen er omfattet af bestemmelsen, når enten den egentlige formidling af udlejningen eller den løbende administration af udlejningen varetages af en anden virksomhed.

Bestemmelsen omfatter tilfælde, hvor ejeren selv finder en lejer og indgår en lejekontrakt direkte med lejeren, når udlejningen herefter administreres af en anden virksomhed for flere end 10 personer.

Ligeledes er de tilfælde omfattet, hvor indgåelse af lejemålet sker gennem formidler, selv om den løbende administration af udlejningen herefter varetages af ejeren selv. Indkomsten fra udlejningen er i disse tilfælde kun omfattet af bestemmelsen for det indkomstår, hvori formidlingen finder sted.

En virksomhed, der forestår formidling af salg af ejendomme m.v., anses for en virksomhed, der formidler udlejning, når der til salget er knyttet en ny lejeaftale, hvis virkning er afhængig af salget. Hvis der til salget er knyttet en lejeaftale med den tidligere ejer, vil der normalt altid foreligge en sådan ny aftale, dvs., at der foruden aftale om salgsformidling også foreligger aftale om formidling af udlejning. Se således SKM2003.343.LR.

Se derimod SKM2003.342.LR, hvor et lejemål ikke ansås som formidlet, da hverken udbyderen eller kommanditselskabet, der erhvervede ejendommen, havde deltaget i udarbejdelsen af de overtagne lejekontrakter og ej heller stillet krav til betingelser eller indholdet i lejekontrakterne i øvrigt. Ejerne bliver ikke omfattet af nr. 12, 1. pkt., når eksempelvis en ejendomsmægler kun formidler salget af en afskrivningsberettiget ejendom, og ejerne selv finder lejere til ejendommen og endvidere selv varetager administrationen af udlejningen.

Bestemmelsen finder anvendelse, når den virksomhed, der formidler eller varetager administration af udlejning for ejeren, har formidlet eller varetaget administration af udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom for flere end 10 personer i hele ejerens indkomstår eller i en del af dette. Hvis ejeren i løbet af et indkomstår selv overtager administrationen af udlejningen, er indkomsten fra udlejningen ikke omfattet af reglerne fra og med det følgende indkomstår.

Indgår ejer og lejer direkte aftale med hinanden om udlejningen, og varetages den løbende administration af udlejningen af ejeren, er indkomsten fra udlejningen ikke omfattet af bestemmelsen.

Har udlejningen forbigående, tilfældigt eller utilsigtet i kun en kortvarig periode omfattet flere end 10 personer, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Se SKM2003.343.LR.

En forudsætning for, at bestemmelsen i øvrigt kan finde anvendelse, er, at der foreligger selvstændig erhvervsvirksomhed med udlejning efter gældende praksis herom.