DefinitionerVed jordbrugsbedrifter forstås bedrifter, der anvendes til skovbrug, landbrug, erhvervsgartneri, erhvervsfrugtavl, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed.

Markvandingsanlæg består henholdsvis af jordfaste dele og ikke jordfaste dele. Ved jordfaste dele af markvandingsanlæg forstås de dele af et mekanisk vandingsanlæg, der ved nedgravning i jorden eller på anden måde bringes i varig forbindelse med ejendommen. Disse dele består hovedsagelig af jordledninger, inklusive hydratanter, brønde, boringer og elinstallationer (bortset fra motor og pumpe).

Henlæggelser til investeringsfonds eller etableringskonti kan anvendes til forlods afskrivning på dræningsanlæg.

Udgifter til rørlægning af åbne vandløb kan afskrives som dræningsudgifter, såfremt den skattepligtige er ejer af vandløbet, jf. LSRM 1986.5.

Udgifter til etablering af drænings- og vandingsanlæg på jordbrugsbedrifter kan afskrives efter AL § 27, jf. nærmere nedenfor. I SKM2009.479.VLR blev det afvist, at sådanne udgifter til dræning- og vandinganlæg vedrørende en golfbane, kan afskrives efter den nævnte bestemmelse. Retten henviste herved til, at det alene er jordbrugsbedrifter, der har adgang til afskrivning for sådanne udgifter. De pågældende anlæg kunne ikke anses for driftsmidler, og derfor heller ikke afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2.