åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Når en bygning eller installation er udsat for en sådan fysisk forringelse, at den trods normal vedligeholdelse vil have mistet sin værdi senest 25 år efter opførelsen, kan den pågældende bygning eller installation afskrives med en forhøjet afskrivningssats, jf. AL § 17, stk. 2. Afskrivningssatsen forhøjes til en sats lig med summen af 3 pct. og en sats, der svarer til, at bygningen afskrives med lige store årlige beløb over den antagelige levetid.

Eksempel

En bygning med en anslået levetid på 16 år kan efter AL § 17, stk. 2, afskrives med 9,25 pct. (6,25 + 3) årligt, mens en bygning med en anslået levetid på 20 år kan afskrives med 8 pct. (5 + 3) pct. årligt.

Accessoriske bygningerHvis en bygning efter AL § 14, stk. 3, knytter sig accessorisk til en bygning, for hvilken afskrivningssatsen er forhøjet, jf. AL § 17, stk. 2, kan der også afskrives med forhøjet sats på den tilknyttede bygning. Dette følger af AL § 17, stk. 3.

I modsætning til hvad der gjaldt efter den tidligere afskrivningslov, kan der ikke afskrives på bygninger, der er selvstændigt afskrivningsberettigede, med forhøjet sats under henvisning til, at bygningerne knytter sig accessorisk til det bygningsanlæg, der afskrives med med forhøjet sats. Dette følger af SKM2006.618.SR.

Antagelige levetider for bygningerTil vejledning anføres nedenstående oversigt over den antagelige fysiske levetid for visse bygninger - omfattet af AL § 14 - regnet fra opførelsen. Listen har virkning fra og med indkomståret 2008, jf. SKM2007.369.SKAT. For så vidt angår tidligere indkomstår henvises til listen i LV 2007-4.

De anførte levetider kan fraviges, hvor den pågældende bygnings art og benyttelse i det enkelte tilfælde giver anledning dertil.

 • Bygninger til husdyrsproduktion, isolerede: 25 år
 • Bygninger til husdyrsproduktion, uisolerede: 20 år
 • Champignonvæksthuse: 25 år
 • Campinghytter: 15 år
 • Damme, stemmeværk, broer og sporanlæg: 20 år
 • Drivhuse: 20 år
 • Ensilagesiloer af træ: 13 år 
 • Fisketrapper og ind- og udløbstude (munke): 15 år
 • Gødningslagere, udendørs fast anlæg (gylletanke m.v.): 25 år
 • Hakkehuse, pakke- og kølerum samt redskabsrum: 25 år
 • Køresiloer eller gastætte siloer: 20 år 
 • Lagertanke af stål: 25 år
 • Lagere i landbruget, isolerede, grovfoder eller andet fugtigt oplag: 25 år
 • Lagere i landbruget, uisolerede, grovfoder eller andet fugtigt oplag: 20 år
 • Minkhaller af træ, herunder faste bure og redekasser: 20 år
 • Presenningslagerhaller, medtaget ved vurderingen: 20 år
 • Stålskorstene: 25 år
 • Udklækningshuse: 15 år
 • Antagelige levetider for installationerTil vejledning anføres nedenstående oversigt over den antagelige fysiske levetid for visse installationer regnet fra installationens fuldførelse.

  • Badekabiner: 10 år
  • Bageovn, herunder oliefyringsanlæg i forbindelse hermed: 20 år
  • Baldakiner i letmetal: 20 år
  • Dybfrysningsanlæg: 10 år
  • El- og gaskomfurer: 15 år, jf. SKM2003.529.LSR 
  • El- og gasvandvarmere: 10 år
  • El-standere på campingpladser med jordkabler: 10 år
  • Emhætter: 15 år, jf. SKM2003.529.LSR 
  • Fællesantenneanlæg: 10 år
  • Gasradiatorer: 15 år
  • Halmfyr: 10 år
  • Køleskabe: 12 år, jf. SKM2003.529.LSR 
  • Løbegårde i et dyrehospital: 10 år
  • Oliefyringsaggregater: 10 år
  • Oliekaminer: 20 år
  • »Rullende trapper« (escalator): 15 år
  • Stålpladekedler i centralvarmeanlæg: 15 år
  • Varmegenvindingsanlæg: 10 år
  • Varmtvandsbeholdere: 15 år
  • Vaskerimaskiner: 10 år

  Vedrørende centralvarmeanlæg bemærkes, at levealderen for radiatorer og varmerør er 25 år.  

  De antagelige levetider kan fraviges, hvor den pågældende bygnings eller installations art og benyttelse i det enkelte tilfælde giver anledning dertil.