åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

I AL § 6, stk. 1, er fastsat, at den skattepligtige i stedet for at afskrive efter saldometoden efter AL § 5 kan vælge at fradrage (straksafskrive) hele anskaffelsessummen for driftsmidler m.v. som nævnt i AL § 6, stk. 1, nr. 1 til og med 4. Fradraget foretages i det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted. Den skattepligtige skal foretage et valg mellem enten fuld straksafskrivning eller afskrivning efter saldometoden i AL § 5.

Aktiver, der kan straksafskrives efter AL § 6De aktiver, der efter AL § 6, stk. 1, kan straksafskrives, er følgende:

  • driftsmidler med en fysisk levetid på 3 år eller derunder (AL § 6, stk. 1, nr. 1).
  • driftsmidler med en anskaffelsessum på 12.300 kr. eller derunder i indkomståret  (AL § 6, stk. 1, nr. 2). For indkomståret  udgjorde beløbet også 12.300 kr.). Se i øvrigt afsnit E.C.2.4.6.2 om aktiver i samlesæt og lignende.
  • driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed, bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning efter råstoffer (AL § 6, stk. 1, nr. 3).
  • edb-software (AL § 6, stk. 1, nr. 4).

Om straksafskrivning ved anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver, der helt eller delvis er betalt ved tilskud, se AL § 44. Skibe, der afskrives efter AL § 5 B, kan ikke straksafskrives efter AL § 6. Se afsnit E.C.2.4.11.