åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.C.2.4 Udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

AL § 5 indeholder reglerne for, hvordan afskrivning på udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe foretages. Afgørende for, om reglerne for udelukkende erhvervsmæssigt benyttede aktiver eller for delvis erhvervsmæssigt benyttede aktiver, jf. afsnit E.C.2.5 skal anvendes, er, hvilken brug den skattepligtige selv gør af driftsmidlet.

En båndoptager anskaffet af en freelancejournalist, som var anset for selvstændigt erhvervsdrivende, blev i TfS 1993, 458 LSR anset for et naturligt og sædvanligt arbejdsredskab. Der blev givet fuldt fradrag efter den dagældende AL § 3, da den private brug var af underordnet betydning. I TfS 1989, 101 LSR kunne en gårdejer ikke foretage afskrivninger på en radio til anbringelse i en svinestald. Se SKM2002.549.ØLR under LV Almindelig del afsnit A.F.2.6, hvor landsretten fandt, at der ikke kunne afskrives på et klaver opstillet i hjemmet.

Se også SKM2008.634.BR om indkøb at to ATV´ere (minitraktorer), hvor Retten ikke fandt, at sagsøgeren havde godtgjort, at begge ATV´ere udelukkende var benyttet erhvervsmæssigt.

I SKM2003.418.LR fandt Ligningsrådet, at reglerne for afskrivning på driftsmidler og skibe kunne anvendes på husbåde, der erhvervsmæssigt enten blev benyttet til udlejning til beboelse, eller benyttet til kontorer, værksteder, cafeer og lignende, samt husbåde, der enten blev benyttet til udlejning til pensionat og ferieboliger eller som af et konsortium udlejes til benyttelse til ferielejligheder. Ligningsrådet fandt, at der ikke kunne afskrives på en husbåd, der blev benyttet til beboelse for ejeren.

►Det fremgår af LL § 8 P, stk. 5, at et vedvarende energianlæg eller andele i et vedvarende energianlæg anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, hvis den skattepligtige vælger at medregne indkomsten efter skattelovgivningens almindelige regler. Afskrivning på sådanne vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg sker efter reglerne om udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler, se SKM2009.290.SR.◄

Telefon, computer m.v.

►Anskaffelsessummen for telefon, computer m.v., som en selvstændigt erhvervsdrivende stiller til rådighed for en ansat, jf. LL § 16, stk. 12 og 13, afskrives efter reglerne om udelukkende erhvervsmæsigt benyttede driftsmidler. Har den selvstændigt erhvervsdrivende privat rådighed over et sådant aktiv, der indgår i virksomheden, afskrives det efter reglerne om blandet benyttede driftsmidler, men sådan at det lægges til grund, at aktivet anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt, se herom nærmere afsnit E.C.2.5.2.◄