I AL § 11, stk. 2, fastsættes nærmere, hvordan afskrivningsgrundlaget løbende opgøres, og hvordan virksomheden skal beregne afskrivningerne. Afskrivning kan beregnes med indtil 25 pct. af anskaffelsessummen, respektive det beløb, der henstår uafskrevet ved indkomstårets begyndelse. Af den beregnede afskrivning kan virksomheden fradrage et beløb, der forholdsmæssigt svarer til den erhvervsmæssige benyttelse i året.

Afskrivning på driftsmidler omfattet af AL § 5, stk. 1, kan i anskaffelsesåret beregnes med indtil 25 pct. af anskaffelsessummen.

For driftsmidler og skibe omfattet af § 5 C, stk. 1, kan afskrivning i anskaffelsesåret beregnes med indtil 15 pct. af anskaffelsessummen. I indkomstårene 2008 og 2009 var afskrivningssatsen dog 23 pct., i indkomstårene 2010 og 2011  afskrivningssatsen 21 pct., i indkomstårene 2012 og 2013 er afskrivningssatsen 19 pct. og i indkomstårene 2014 og 2015 er afskrivningssatsen 17 pct.

For infrastrukturanlæg omfattet af § 5 C, stk. 2, kan afskrivning i anskaffelsesåret beregnes med indtil 7 pct. af anskaffelsessummen.

For hvert af årene efter anskaffelsesåret kan afskrivning i alle tilfælde beregnes af det beløb, der henstår uafskrevet ved indkomstårets begyndelse.

Se i øvrigt om AL § 5 C afsnit E.C.2.4.12.

Telefon, computer m.v.►Anskaffelsessummen for telefon, computer m.v., som en selvstændigt erhvervsdrivende stiller til rådighed for en ansat, jf. LL, 16, stk. 12 og 13, afskrives efter reglerne for udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler, se afsnit E.C.2.4.◄

►Reglerne om beskatning af telefon, computer m.v., som en ansat har fået stillet til rådighed af sin arbejdsgiver, finder så vidt muligt tilsvarende anvendelse for så vidt angår telefon, computer m.v., som indgår i en erhvervsmæssige virksomhed, og som den selvstændigt erhvervsdrivende har privat rådighed over. Dette følger af LL § 16, stk. 14. Når den selvstændigt erhvervsdrivende har privat rådighed over telefon, computer m.v., kan udgifter vedrørende de pågældende aktiver fradrages efter reglen om fradrag for driftsomkostninger i SL § 6, stk. 1, litra a. Telefon, computer m.v. skal således afskrives særskilt efter AL § 11. Fradrag for selve anskaffelsessummen for en telefon eller computer m.v., som en selvstændigt erhvervsdrivende har til rådighed for privat benyttelse, skal foretages efter afskrivningslovens regler om delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler. Telefonen eller computeren m.v. skal således afskrives særskilt efter AL § 11. Ved afskrivningen skal det lægges til grund, at aktivet anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt, hvorfor der er fradrag for hele afskrivningsbeløbet. Hvis anskaffelsessummen ikke overstiger beløbsgrænsen i AL § 11, stk. 3, (for indkomståret 2012 er beløbsgrænsen 12.300 kr.), kan anskaffelsessummen fradrages fuldt ud. Ved salg skal hele avancen/tabet medregnes ved opgørelsen af indkomsten.◄