åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Spanien" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Lov nr. 85 af 20. februar 2008 om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Ved loven bemyndiges regeringen til at opsige ovennævnte overenskomster på Danmarks vegne. Loven er trådt i kraft den 1. marts 2008.

Skatteministeren har nu opsagt overenskomsten med Spanien med virkning fra 1. januar 2009, se SKM2008.530.SKAT, hvor der redegøres for virkningen af opsigelsen

Lov nr. 351 af 6. maj 2009 om ændring af Lov nr. 85 af 20. februar 2008 om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Loven er trådt i kraft den 1. juni 2009 og har virkning fra indkomståret 2009.

Lov nr. 85 af 20. februar 2008

Ved opsigelse af overenskomsten med Spanien bliver en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Spanien, og som den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension, som efter overenskomsten kun kunne beskattes i dette land, fritaget for beskatning af de pågældende indtægter, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Spanien. Skattefritagelsen gælder også for andre pensioner, som vedkommende senere modtager, og som efter overenskomsten kun kunne beskattes i Spanien.

Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Spanien, og kun den ene ægtefælle modtog efterløn eller pension den 31. januar 2008, fritages den anden ægtefælle for beskatning af efterløn eller pension, som vedkommende senere modtager, og som efter ovennævnte overenskomst kun kunne beskattes i Spanien, så længe ægteparret forbliver hjemmehørende i Spanien. Det er Skatteministeriets opfattelse, at overgangsbestemmelsen også har virkning for en efterlevende ægtefælle, uanset at dennes ægtefælle er død inden den 31. januar 2008 og dermed ikke får pension udbetalt den 31. januar 2008. Det er en betingelse, at begge ægtefæller var hjemmehørende i Spanien den 28. november 2007 og at den afdøde ægtefælle var begyndt at modtage pension inden den 31. januar 2008.

Overgangsbestemmelserne har også virkning, hvis blot den ene af ægtefællerne modtog pension den 31. januar 2008 fra et EU-land. Det er en betingelse at begge ægtefæller var hjemmehørende i Spanien den 28. november 2007.

Betingelsen for skattefrihed er også opfyldt, hvis en person den 28. november 2007 var hjemmehørende i Spanien og senest den 31. januar 2008 havde indleveret en ansøgning om udbetaling af pension eller efterløn, som kommer til udbetaling med tilbagevirkende kraft for en periode der ligger før 1. februar og derefter løbende.

Betingelsen for skattefrihed er derimod ikke opfyldt, hvis ansøgning om pension eller efterløn sker efter den 31. januar 2008, uanset om udbetaling sker med tilbagevirkende kraft for en periode der ligger før 1. februar 2008 og derefter løbende. Betingelsen for skattefrihed er heller ikke opfyldt for en person, der vælger at udskyde ansøgning om pension eller efterløn, til efter den 31. januar 2008 uanset om personen måtte være berettiget til efterløn eller pension for en periode der ligger før 1. februar 2008.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at overgangsbestemmelserne ikke længere har virkning for personer, hvis fulde skattepligt til Danmark genindtræder, uanset at disse evt. opretholder bopæl i Spanien i forbindelse med, at den fulde skattepligt til Danmark genindtræder. Det er ligeledes Skatteministeriets opfattelse, at overgangsbestemmelsen ikke længere har virkning for personer der, inden opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten, havde dobbeltdomicil og blev anset for hjemmehørende i Spanien efter den dagældende overenskomst, hvis disse personer efter opsigelsen af overenskomsten indretter sig på en sådan måde, at de ville være blevet anset for hjemmehørende i Danmark efter den dagældende overenskomst.

Lov nr. 351 af 6. maj 2009

Ovennævnte overgangsbestemmelse om beskatning af pensioner og efterløn fra Danmark er udvidet til også at gælde, såfremt personen eller ægtefællen modtog tjenestemandspension den 31. januar 2008 der kun kunne beskattes i Danmark, og senere måtte modtage anden pension som Danmark efter den opsagte overenskomst ikke kunne beskatte.

Lov nr. 253 af 30. marts 2011

Loven bestemmer, at en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, fritages for dansk beskatning af lønnen for dette arbejde, hvis konsortiet har effektiv ledelse i en anden stat, Færøerne eller Grønland. Fritagelsen gælder, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig, henholdsvis Spanien. I praksis omfatter bestemmelsen piloter og kabinepersonale, som er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og ansat af SAS med base i København til arbejde om bord på fly i international trafik. SAS-konsortiet har virkelig ledelse i Stockholm. Se endvidere bemærkningerne til loven i Lovforslag nr. 122/2010.