åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Frankrig" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Lov nr. 85 af 20. februar 2008 om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Ved loven bemyndiges regeringen til at opsige ovennævnte overenskomster på Danmarks vegne. Loven er trådt i kraft den 1. marts 2008.

Skatteministeren har opsagt overenskomsten med Frankrig med virkning fra 1. januar 2009, se SKM2008.530.SKAT hvor der redegøres for virkningen af opsigelsen.

Lov nr. 351 af 6. maj 2009 om ændring af Lov nr. 85 af 20. februar 2008 om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Loven er trådt i kraft den 1. juni 2009 og har virkning fra indkomståret 2009.

Lov nr. 253 af 30. marts 2011 om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Loven er trådt i kraft den 1. april 2011 og har virkning fra indkomståret 2009. 

Lov nr. 85 af 20. februar 2008

Ved opsigelse af overenskomsten med Frankrig bliver en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig, og som den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension, som efter overenskomsten kun kunne beskattes i dette land, fritaget for beskatning af de pågældende indtægter, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Skattefritagelsen gælder også for andre pensioner, som vedkommende senere modtager, og som efter overenskomsten kun kunne beskattes i Frankrig.

Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig, og kun den ene ægtefælle modtog efterløn eller pension den 31. januar 2008, fritages den anden ægtefælle for beskatning af efterløn eller pension, som vedkommende senere modtager, og som efter ovennævnte overenskomst kun kunne beskattes i Frankrig, så længe ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig. Det er Skatteministeriets opfattelse, at overgangsbestemmelsen også har virkning for en efterlevende ægtefælle, uanset at dennes ægtefælle er død inden den 31. januar 2008 og dermed ikke får pension udbetalt den 31. januar 2008. Det er en betingelse, at begge ægtefæller var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og at den afdøde ægtefælle var begyndt at modtage pension inden den 31. januar 2008.

Overgangsbestemmelserne har også virkning, hvis blot den ene af ægtefællerne modtog pension den 31/1 2008 fra et EU-land. Det er en betingelse at begge ægtefæller var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007.

Betingelsen for skattefrihed er også opfyldt, hvis en person den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og senest den 31. januar 2008 havde indleveret en ansøgning om udbetaling af pension eller efterløn, som kommer til udbetaling med tilbagevirkende kraft for en periode der ligger før 1. februar og derefter løbende.

Betingelsen for skattefrihed er derimod ikke opfyldt, hvis ansøgning om pension eller efterløn sker efter den 31. januar 2008, uanset om udbetaling sker med tilbagevirkende kraft for en periode der ligger før 1. februar 2008 og derefter løbende. Betingelsen for skattefrihed er heller ikke opfyldt for en person, der vælger at udskyde ansøgning om pension eller efterløn, til efter den 31. januar 2008 uanset om personen måtte være berettiget til efterløn eller pension for en periode der ligger før 1. februar 2008.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at overgangsbestemmelserne ikke længere har virkning for personer, hvis fulde skattepligt til Danmark genindtræder, uanset at disse evt. opretholder bopæl i Frankrig i forbindelse med, at den fulde skattepligt til Danmark genindtræder. Det er ligeledes Skatteministeriets opfattelse, at overgangsbestemmelsen ikke længere har virkning for personer der, inden opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten, havde dobbeltdomicil og blev anset for hjemmehørende i Frankrig efter den dagældende overenskomst, hvis disse personer efter opsigelsen af overenskomsten indretter sig på en sådan måde, at de ville være blevet anset for hjemmehørende i Danmark efter den dagældende overenskomst.

Begrebet "hjemmehørende" i § 3 bemyndigelsesloven til opsigelse af den franske dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO), og "har sit skatteretlige domicil" i selve DBO'en med Frankrig skal have præcist samme indhold, blandt andet set i relation til overgangsbestemmelsen om beskatningsretten til pensioner, se SKM2008.931.SR.

Ved opsigelsen af overenskomsten med Frankrig bliver en person, som den 28. november 2007, var omfattet af kildeskattelovens § 1, og som på dette tidspunkt ejede fast ejendom i Frankrig, fritaget for ejendomsværdibeskatning i Danmark af denne ejendom så længe vedkommende forbliver omfattet af kildeskattelovens § 1 og ejer nævnte ejendom.

Lov nr. 351 af 6. maj 2009

Ovennævnte overgangsbestemmelse om beskatning af pensioner og efterløn fra Danmark er udvidet til også at gælde, såfremt personen eller ægtefællen modtog tjenestemandspension den 31. januar 2008 der kun kunne beskattes i Danmark, og senere måtte modtage anden pension som Danmark efter den opsagte overenskomst ikke kunne beskatte.

En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke medregne vederlag fra ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat (objektiv skattefritagelse).

En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke medregne pension i forbindelse med tidligere ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat (objektiv skattefritagelse).

Hvis en person først begynder at modtage vederlag eller pension, som nævnt i ovenstående to afsnit, fra 1. januar 2009, gælder bestemmelserne kun, hvis den pågældende betaler fransk skat af de nævnte indkomster.

Lov nr. 253 af 30. marts 2011

Loven indfører en overgangsregel vedrørende nedsættelse af dansk beskatning af dansk tjenestemandspension, som kun kunne beskattes i Danmark efter den tidligere gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst, og hvoraf udbetaling senest blev påbegyndt den 31. januar 2008 til personer, som var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007. Det samme gælder for en person, som var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage anden pension end tjenestemandspension og først senere begynder at modtage tjenestemandspension. I så fald kan vedkommende også få nedsat den danske skat af tjenestemandspensionen med det beløb, som vedkommende skal betale i fransk skat af denne pension.

Reglen gælder for en person, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Reglen gælder ikke efter indtræden af fuld skattepligt til Danmark, uanset eventuel bevarelse af fuld skattepligt til Frankrig. Den danske skat af tjenestemandspensionen kan efter anmodning nedsættes med et beløb svarende til den skat, der er betalt i Frankrig af den pågældende pension.

Reglen omfatter også ægtefæller. Hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og kun den ene ægtefælle modtog dansk tjenestemandspension den 31. januar 2008, nedsættes efter anmodning og samme principper den anden ægtefælles danske skat af tjenestemandspension, som vedkommende begynder at modtage efter den 31. januar 2008, og som kun kunne beskattes i Danmark efter den tidligere gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Den franske skat, der for tiden gives nedslag for, omfatter indkomstskatten (l'impôt sur le revenu), almindelige sociale bidrag (contributions sociales généralisées) og bidrag til dækning af social gæld (contributions pour le reimbursement de la dette sociale). Nedsættelsen vil også omfatte andre franske skatter af samme art, som senere måtte blive indført. I tilfælde, hvor en person betaler fransk skat både af dansk tjenestemandspension og af anden indkomst, beregnes dansk dobbeltbeskatningsnedsættelse for tjenestemandspensionen som et beløb, svarende til en forholdsmæssig del af den betalte franske skat. Den forholdsmæssige del beregnes som den del af den betalte franske skat, der vedrører den danske tjenestemandspension efter forholdet mellem tjenestemandspensionen og hele den indkomst, som er beskattet i Frankrig. Se endvidere bemærkningerne til loven i Lovforslag nr. 122/2010.

Loven bestemmer endvidere, at en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, fritages for dansk beskatning af lønnen for dette arbejde, hvis konsortiet har effektiv ledelse i en anden stat, Færøerne eller Grønland. Fritagelsen gælder, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig, henholdsvis Spanien. I praksis omfatter bestemmelsen piloter og kabinepersonale, som er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og ansat af SAS med base i København til arbejde om bord på fly i international trafik. SAS-konsortiet har virkelig ledelse i Stockholm. Se endvidere bemærkningerne til loven i Lovforslag nr. 122/2010.

Dansk-fransk aftale om beskatning af indtægt ved skibs- og luftfart

Ved noteveksling af 28. februar 1930 mellem Danmark og Frankrig blev det aftalt, at Danmark indrømmer fritagelse af franske skibsfartsforetagender for beskatning af indtægter i Danmark ved skibsfart, ligesom Frankrig indrømmer fritagelse af danske skibsfartsforetagender for beskatning af indtægter i Frankrig ved skibsfart.

Efter artikel 6 i den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 8. februar 1957, fandt denne noteveksling ikke anvendelse, med hensyn til beskatning af fortjeneste ved skibsfart, så længe overenskomsten var gældende.

Efter opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten anvendes notevekslingen af 28. februar 1930 således igen med virkning fra og med 1. januar 2009.

I den danske tekst af notevekslingen af 28. februar 1930 anvendes udtrykket "skibsfart", hvor der i den franske tekst anvendes udtrykket "navigation".

De danske og franske myndigheder er ved brevveksling af 1. og 2. april 2009 blevet enige om, at begge lande fortolker notevekslingen af 8. februar 1930 som gældende for såvel skibsfart (navigation maritime) som luftfart (navigation aérienne).

Se SKM2009.384DEP