åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Nederlandene" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Bek. nr. 4 af 22. april 1998 af DBO og dertil hørende protokol af 1. juli 1996 mellem Danmark og Nederlandene vedrørende indkomst- og formueskat. DBO'en har virkning fra 1. januar 1999, TfS 1997, 851.

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1:    De af DBO'en omfattede personer.

Artikel 2:    De af DBO'en omfattede skatter.

Artikel 3:    Almindelige definitioner.

Artikel 4:    Skattemæssigt hjemsted.

Artikel 5:    Fast driftssted.

Artikel 6:    Indkomst af fast ejendom.

Artikel 7:    Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.

Artikel 8:    Skibs- og luftfart.

Artikel 9:    Indbyrdes forbundne foretagender.

Artikel 10:  Udbytte.

Artikel 11:  Renter.

Artikel 12:  Royalties.

Artikel 13:  Kapitalgevinster.

Artikel 14:  Frit erhverv.

Artikel 15:  Personligt arbejde i tjenesteforhold.

Artikel 16:  Bestyrelseshonorarer.

Artikel 17:  Kunstnere og sportsfolk.

Artikel 18:  Pensioner, livrenter og sociale sikringsydelser.

Artikel 19:  Offentligt hverv.

Artikel 20:  Studerende.

Artikel 21:  Andre indkomster.

Artikel 22:  Beskatning af formue.

Artikel 23:  Ophævelse af dobbeltbeskatning.

Artikel 24:  Virksomhed ud for kysten.

Artikel 25:  Ikke-diskriminering.

Artikel 26:  Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler.

Artikel 27:  Udveksling af oplysninger.

Artikel 28:  Bistand ved inddrivelse.

Artikel 29:  Begrænsning af artiklerne 27 og 28.

Artikel 30:  Diverse bestemmelser

Artikel 31:  Ansatte ved diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Artikel 32:  Territorial udvidelse.

Artikel 33:  Ikrafttræden.

Artikel 34:  Opsigelse.

Protokol

Særlige bemærkninger - afvigelser fra OECD-modellen og praksis:

Artikel 2: Under opregningen af de nederlandske skatter er formueskat medtaget. Det følger af protokollens afsnit I, at bestemmelserne om formueskat alene skal have virkning, hvis begge stater påligner skat på formue. DBO'en omhandler ikke betaling af bidrag til den hollandske Volksverzekeringen (folkepensionsordning), jf. TfS 2000,106.

Artikel 3DBO'en omfatter den del af Kongeriget Nederlandene, der er beliggende i Europa.

Artikel 7I protokollens afsnit IV er det nærmere bestemt, hvordan et fast driftssteds fortjeneste beregnes.

Artikel 8Bestemmelsen omfatter også udleje af bemandet eller ubemandet skib eller luftfartøj.

Danmark har beskatningsretten til den danske andel af fortjenesten, som oppebæres af SAS.

I følge protokollens afsnit V er transport med containere omfattet af artiklen. 

Artikel 9Det kan ikke i sig selv medføre, at der er handlet på vilkår, der afviger fra dem, der ville være aftalt mellem uafhængige parter, hvis der er indgået en aftale om omkostningsdeling eller generelle serviceaftaler mellem foretagender.

Artikel 10Kildestaten kan beskatte udbytte med 15 pct. Kildestaten kan ikke beskatte udbytte i det omfang, modtageren af udbytte er et i den anden stat hjemmehørende selskab, der direkte ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det selskab, der betaler udbyttet.

Udbytte fra udbyttegivende gældsbreve er omfattet af artiklen, jf. protokollens afsnit VI.

I protokollens afsnit VII er der givet regler for tilbagesøgning af for meget indbetalt kildeskat af udbytte.

Anmodning om tilbagesøgning af for meget indbetalt kildeskat af udbytte skal sendes til Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland Heerlen, Post Office 2865, 6401 DJ Heerlen, the Netherlands.

Artikel 11Renter kan kun beskattes i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende.

I protokollens afsnit VII er der givet regler for tilbagesøgning af for meget indbetalt kildeskat af renter.

Artikel 12I protokollens afsnit VII er der givet regler for tilbagesøgning af for meget indbetalt kildeskat af royalties.

Artikel 13Nederlandene kan beskatte fortjeneste ved afståelse af aktier i nederlandske selskaber i tilfælde, hvor sådan fortjeneste oppebæres af en fysisk person, der er hjemmehørende i Danmark, og som har været hjemmehørende i Nederlandene inden for de sidste fem år forud for afhændelsen af aktierne.

Artikel 15Vederlag, der oppebæres af en person for beskæftigelse på skib eller fly i international trafik, kan kun beskattes i den stat, hvori personen er hjemmehørende.

Reglerne om arbejdsudleje er gældende efter artiklen, se SKM2010.626.VLR, hvor et selskab var indholdelsespligtig af A-skat, og de pågældede hollandske slagtere var begrænset til Danmark, af indkomst erhvervet på et slagteri her i landet.

Artikel 18Beskatningsretten til pensioner er tillagt bopælslandet.

I stk. 2 er en særlig bestemmelse om kildelandsbeskatning til vederlag, der ikke er en løbende udbetaling, som betaling for ansættelse i den anden stat, eller er en sum udbetaling i stedet for retten til en livrente.

Pensioner og andre ydelser, der udbetales i medfør af bestemmelser i sociallovgivningen i en stat, kan beskattes i denne stat.  Der er nærmere redegjort for begrebet sociale ydelser i SKM2011.254.SKAT .

I overensstemmelse med en henstilling fra det hollandske finansministerium fritages ydelser fra Uitkeringsraad til dækning af medicinudgifter til ofre for forfølgelse i Europa og Østasien i tiden 1940-45 for beskatning her i landet, jf. skd.medd. nr. 43, s. 260.

Artikel 23Danmark skal som bopælsstat som hovedregel ophæve dobbeltbeskatning ved credit. Indkomst omfattet af artikel 15 og artikel 19 lempes ved exemption (ny metode).

Artikel 24Der anses at foreligge fast driftssted i forbindelse med efterforskning eller udnyttelse af havbunden, dens undergrund og de deri værende naturforekomster, når arbejdet varer mere end 30 dage i en 12 måneders periode.

Der anses ligeledes at være etableret fast driftssted, hvis der udøves frit erhverv ud for kysten i en samlet periode på mindst 30 dage.

Indkomst ved transport af forsyninger eller personel mellem pladser i en af staterne (supply) beskattes som indkomst ved international trafik.

Artikel 25Pensionsbidrag afholdt af en fysisk person i forbindelse med tjenesteforhold i Danmark til en pensionsordning, der er oprettet og skattemæssigt anerkendt i Nederlandene, kan i en periode på højst 60 måneder fradrages i den skattepligtige indkomst i Danmark. Dette er betinget af, at personen ikke var hjemmehørende i Danmark og betalte bidrag til ordningen før, han begyndte ansættelsesforholdet i Danmark, og at personen er ansat af den samme arbejdsgiver eller af en arbejdsgiver, der er et indbyrdes forbundet foretagende med den førstnævnte arbejdsgiver, som umiddelbart før han begyndte ansættelsesforholdet i Danmark. Told- og Skattestyrelsen skal som den kompetente myndighed tiltræde, at pensionsordningen svarer til en skattemæssigt anerkendt ordning i Danmark.

Artikel 27Danmark og Nederlandene har den 22. februar 1999 indgået en samarbejdsaftale om gensidig bistand i skattesager. Aftalen indeholder bestemmelser om bistand til udveksling af oplysninger i alle former, simultane revisioner, tilstedeværelse af udenlandske embedsmænd ved skatteundersøgelser og bistand til inddrivelse. Told- og Skattestyrelsen (nu SKAT) er den kompetente myndighed. Bek. nr. 58 af 1. juli 1999, TfS 1999, 677 og TSS-cirkulære 1999-15, TfS 1999, 402.

Artikel 28Artiklen indeholder detaljerede bestemmelser om bistand ved inddrivelse af skattekrav og er i overensstemmelse med principperne i OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand.

Artikel 30Bestemmelsen indeholder en regel om uafsluttede dødsboer.