åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.C.2 Ligningslovens § 33 A" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ifølge LL § 33 A er lønindkomst erhvervet i udlandet under visse betingelser lempelsesberettiget ved skatteberegningen.

LL § 33 A omfatter personer, der er fuldt skattepligtige efter KSL § 1, og bestemmelsen medfører ingen ændringer i de gældende regler om subjektiv skattepligt. Grænsegængere efter KSL §§ 5 A-D har mulighed for at opnå lempelse efter LL § 33 A, i det omfang betingelserne i begge regelsæt er opfyldt. Dette var tilfældet i en konkret sag vedrørende piloter, der var ansat i et dansk luftfartsselskab, som foretog flyvninger i udlandet med fly med hjemsted i Danmark, og som var begrænset skattepligtige efter dagældende bestemmelse i KSL § 2, stk. 1, litra a, 3.-5. pkt. I praksis vil der være tale om anvendelse af LL § 33 A for grænsegængere, der er skattepligtige efter nugældende bestemmelse i KSL § 2, stk. 2. SKM2001.194.TSS.

Indkomst, der er omfattet af fritagelsesreglen, skal på sædvanlig måde medtages ved opgørelsen af den personlige indkomst.

Med virkning fra 1. januar 2008 er AM-bidraget en skat, der på linje med indkomstskatten kan lempes efter LL § 33 A. Se SKM2008.18.SR.

Lempelsesreglen gælder for lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold under ophold uden for riget, dvs. uden for Danmark, Færøerne, Grønland. Dansk, færøsk, grønlandsk luftrum, territorialfarvand eller kontinentalsokkel, er en del af riget.

LL § 33 A kan finde anvendelse, uanset om der er tale om arbejde for en dansk eller for en udenlandsk arbejdsgiver.

Sømænd vil ligeledes kunne anvende regelsættet. Den del af lønindkomsten, som er oppebåret for arbejde i internationalt farvand eller i en fremmed ikke-aftalestats farvand eller havn, vil således udløse fuldt nedslag, forudsat at LL § 33 A's betingelser i øvrigt er opfyldt. I mange tilfælde vil sømænd dog oftest kun opnå halv lempelse, se herom i afsnit D.C.2.7.