åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

 

Den udenlandske indkomst skal opgøres efter de danske regler. Værdi af fri bil og fri brobizz stillet til rådighed af en udenlandsk arbejdsgiver skal beskattes som enhver anden lønindkomst, SKM2001.362.DEP. Se Ligningsvejledningen, Alm. del, A.B.1.9.2. Udenlandske skatter kan ikke fratrækkes i indkomstopgørelsen.

Lønmodtagere og honorarmodtagere ►skal som udgangspunkt ◄betale AM-bidrag ►af ethvert vederlag i penge eller naturalier, jf. AMBL § 2.◄ ►Vederlag medregnes ikke til bidragsgrundlaget, hvis de ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. AMBL § 3, nr. 3.◄ 

Med virkning fra indkomståret 2008 har arbejdsmarkedsbidraget fået karakter af en indkomstskat, se afsnit D.C.3 med henvisning til SKM2007.812.SKAT. For en fuldt skattepligtig person, der er hjemmehørende i udlandet (dobbeltdomicileret), betyder det, at der ikke kan opkræves AM-bidrag af indkomst, som er omfattet af bidragspligten i AMBL § , når Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst har fraskrevet sig beskatningsretten til indkomsten og alene beskatter som kildeland. Se om dobbeltdomicil i afsnit D.A.1.1.2.5.

Af hensyn til en eventuel lempelsesberegning vil det være nødvendigt at opgøre en udenlandsk nettoindkomst, jf. LL § 33 F. Det gælder, uanset om den udenlandske indkomst skal medtages i den skattepligtige indkomst eller ej. Lempelsesberettiget udenlandsk indkomst skal reduceres med de udgifter, der knytter sig til indkomsten, se hertil TfS 2000,426 ØLD, hvor en renteindtægt vedrørende udenlandske obligationer blev reduceret med en renteudgift vedrørende et lån optaget til finansiering af obligationskøbet. Om lempelsesberegning i øvrigt henvises til afsnit D.C.3.

Hvis den udenlandske indkomst - opgjort efter danske skatteregler - er negativ, vil den kunne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst her. Dette gælder uanset, om der er indgået DBO med kildelandet og i givet fald uanset, hvilken form for lempelsesmetode (credit eller exemption), der skal anvendes.

Ved opgørelse af udenlandsk indkomst kan der i tilfælde, hvor der er udført arbejde såvel i som uden for Danmark, anvendes antallet af arbejdsdage i udlandet i forhold til det samlede antal arbejdsdage som fordelingsfaktor i mangel af mere fyldestgørende oplysninger.

Vedrørende fordeling af udgifter på udenlandsk og dansk indkomst henvises til afsnit D.C.3.4.

I henhold til LL § 5 I skal afskrivninger eller udgifter, som efter skatteyderens valg efter de almindelige regler kan vælges fradraget i det pågældende, eller i senere, indkomstår, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra et udenlandsk fast driftssted eller et udenlandsk sambeskattet selskab i det omfang, den skattepligtige indkomst overstiger beregningsgrundlaget for den udenlandske skat i det land, hvor det faste driftssted er beliggende eller selskabet er hjemmehørende, omregnet til danske kroner ved udløbet af samme indkomstår. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse på faste ejendomme beliggende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Der henvises til Ligningsvejledning, Selskaber og aktionærer afsnit S.C.1.2.6

Begrænsning af fradragsret ved dobbeltdomicilEfter bestemmelsen i KSL § 1, stk. 2,  gælder der fradragsbegrænsning for dobbeltdomicilerede personer, som anses for hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Den dobbeltdomicilerede person kan alene få fradrag for udgifter, der vedrører indkomster, som Danmark beskatter i henhold til den pågældende DBO. Begrænsningen modificeres dog af grænsegængerreglerne i kildeskattelovens afsnit I A. Se afsnit D.B.8.

►Ifølge PBL § 49 ◄►kan dobbeltdomicilerede personer, der er hjemmehørende i udlandet, få fradrag for A-kassekontingent, såfremt kontingentet ikke efter udenlandske regler kan fradrages ved beskatning i udlandet. Fradraget kan kun fragå i indkomst omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 1 (lønindkomst) eller  nr. 4 (indkomst fra et fast driftssted i Danmark) samt i arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller barselsdagpenge omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 12.◄

Efter KSL § 1, stk. 2, vil en dobbeltdomicileret person, som anses for hjemmehørende i et andet land, ikke kunne fradrage almindelige renteudgifter (f.eks. vedr. forbrugslån), da renteudgifterne ikke har tilknytning til en indkomst, som Danmark efter DBO'en kan beskatte. Prioritetsrenter vedrørende fast ejendom beliggende i Danmark vil kunne fradrages i den danske indkomst, idet Danmark efter DBO'en har beskatningsretten til fast ejendom i Danmark.  

PensionerMed hensyn til udbetalinger fra udenlandske pensions-/forsikringsordninger henvises til Ligningsvejledning almindelig del afsnit A.C.3.3.

Artister og musikereMed hensyn til artisters og musikeres indkomstopgørelse skal fællesudgifter som f.eks. afskrivning på bil og driftsmidler fordeles forholdsmæssigt mellem udenlandsk og dansk indkomst, mens eksempelvis hoteludgifter fratrækkes i den i forbindelse hermed konkret erhvervede indtægt.

SøfolkUdenlandsk sømandsindtægt giver ret til sømandsfradrag under forudsætning af, at indtægten er indtjent på et udenlandsk skib uden for begrænset fart, jf. Ligningsvejledning almindelig del afsnit A.B.3.

Au-pairs og deltagere i kibbutz-ophold Danske au-pairs, deltagere i kibbutz-ophold og lignende vil typisk bevare deres bopæl her i landet under udlandsopholdet, og vil derfor fortsat være fuldt skattepligtige hertil efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1, jf. afsnit D.A.1.1. Værdien af frit logi og lommepenge ved au-pair-ophold m.v. i udlandet skal medregnes ved indkomstopgørelsen, se nærmere Ligningsvejledning almindelig del afsnit A.B.2.5. Hvis der foreligger en DBO med arbejdslandet, vil dette have ret til at beskatte lommepengene fra værtsfamilien, herunder værdien af fri kost og logi, og Danmark skal som bopælsland lempe efter reglerne i den pågældende DBO. Hvad angår au-pairs m.fl. adgang til fradrag efter rejsereglerne henvises til Ligningsvejledning almindelig del afsnit A.B.2.5. Au-pairs m.fl., der opretholder den fulde skattepligt til Danmark, kan være berettigede til lempelse efter LL § 33 A, se afsnit D.C.2.