Danske statsborgere, der udsendes af DANIDA, er fuldt skattepligtige til Danmark jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 4, - udsendt af den danske stat til tjeneste uden for riget.

Danske statsborgere, der er bosat i udlandet og som udsendes som DANIDA-rådgivere til et andet land end bopælslandet, vil blive fuldt skattepligtige til Danmark jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 4.

Personerne skal indgive selvangivelse på sædvanlig måde, og kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst indrømmes fradrag for arbejde i udlandet efter de almindelige regler.

For rådgivere, der udsendes af DANIDA på kontrakter af mere end 6 måneders varighed, vil der kunne indrømmes lempelse efter LL § 33 A, hvilket indebærer, at der gives en skattelempelse med så stor en del af den samlede danske skat, som falder på indkomsten (netto dvs. efter eventuelt fradrag for arbejde i udlandet mv.) der er optjent ved arbejde i udlandet.

Om lempelsesreglerne i øvrigt efter LL § 33A henvises til afsnit D.C.2.

Der kan ansøges om en skattefritagelse hos SKAT inden udrejse, således at lønnen kan blive udbetalt uden skattetræk fra første dag, hvis bestemmelserne i LL § 33A i øvrigt anses for opfyldt.

For en medrejsende og samlevende ægtefælle og de med dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse gælder de samme bestemmelser om skattepligten og muligheden for skattelempelse.

Såfremt ægtefællen tager arbejde i det fremmede land, kan der indtræde skattepligt til dette land. En eventuel dobbeltbeskatning løses efter en DBO eller efter interne danske regler i LL.