Indbetaling af skatten skal ske samtidig med indsendelse af endelig, henholdsvis foreløbig opgørelse, se PAL §§ 20-24. Ved overskridelse af betalingsfristerne fremgår det af de enkelte bestemmelser, at der skal betales renter efter PAL § 28 (morarenter).
 
Morarentesatsen fremgår af PAL § 28, der henviser til satsen i PAL § 20, stk. 2. Der er med andre ord ikke forskel på rentesatserne, uanset man beregner rentegodtgørelse efter PAL § 20, tillægger rente efter PAL §§ 21, 22 og 23, eller beregner morarente.
 
Det fremgår af PAL § 5, 3. pkt., at rente af skattebeløb efter PAL er fradragsberettigede ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget i betalingsåret. Undtaget herfra er renter efter PAL § 28, jf. PAL § 5, 3. pkt.
 
Forskellen på simpel rente efter PAL §§ 20-24, og morarente efter PAL § 28, er dermed at der ikke er fradragsmulighed for morarenterne ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget.
 
Morarente skal beregnes fra sidste rettidige betalingsdag til betaling sker.
 
Såfremt der skal beregnes morarenter for en periode, der strækker sig over flere år, skal morarenterne beregnes med den fastsatte rentesats for de enkelte indkomstår. Der beregnes ikke renters rente i perioden. Dog beregnes morarenten af skattebeløbet med fradrag af rentegodtgørelse, henholdsvis tillæg af rente, afhængigt af om der er tale om foreløbig eller endelig rentebetaling.
 
Der regnes med et renteår på 360 dage, 30 dage pr. måned, betalingsdagen tælles ikke med i rentedagene.
 
Eksempel
 
En institution efter PAL § 1, stk. 1, skal for indkomståret 2005 betale et aconto-skattebeløb på kr. 1 mio. Aconto-skatten indbetales ikke rettidigt, men først 16. februar år 2006. Herefter indbetales den endelige skat ikke rettidigt, men først den 16. februar 2007, hvorefter der beregnes rente af forskelsbeløbet incl. rente. (Den angivne rentesats for 2007 er fiktiv)
 
Renten i 2005 (indkomståret): 4,98 pct.
 
Renten i 2006: 4,43 pct.
 
Renten i 2007: 5,00 pct.
 
Først beregnes rentegodtgørelsen efter PAL § 20, stk. 1, for tiden fra 15.-31. december 2005 og beløbet fratrækkes den beregnede aconto-skat. Rentegodtgørelsen beregnes uanset aconto-skatten ikke er indbetalt, da institutionen er i mora med dette beløb.
 
Rentegodtgørelse pr. dag: (1.000.000 * 4,98 pct.)/360 = 138,33 kr./dag.
 
Rentegodtgørelse i alt: 15 * 138,33 = kr. 2.075
 

Aconto-skattebeløb bliver dermed : kr. 997.925 til betaling 15. december i indkomståret (2005). Dette beløb danner udgangspunkt for beregningen af morarenter af den foreløbige skat.
 
Morarente 15.-31. december 2005: ((997.925* 4,98 pct.)/360) * 15 = kr. 2.071.
 
Da der ikke regnes med renters rente, tager morarenteberegningen for 2006 udgangspunkt i aconto-skattebeløbet, kr.997.925, hvorfor morarenten fra 1. januar til 16. februar 2006 bliver:
 
((997.925*4,43 pct.)/360) * 45 dage = kr. 5.526. 
 
Der regnes med 45 rentedage, da betalingsdagen ikke regnes med ved opgørelsen af morarenterne.
 
I alt til betaling pr. 16. februar 2007: kr. 1.003.451.
 
Morarenterne bliver i dette eksempel kr. 7.597, der ikke kan fradrages ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 5.
 
Ved den endelige opgørelse viser det sig, at den endelige skat beregnes til kr. 1.100.000. Forskelsbeløbet er kr. 100.000, der skulle betales 15. juli år 2006. Der er 194 rentedage i perioden, da betalingsdagen ikke regnes med.
 
Renten efter PAL § 22, stk. 1, fra 1. januar til 15. juli år 2006 udgør:
((100.000 * 4,43 pct.)/360) * 194 = kr. 2.387, hvilket betyder, at beløbet til betaling 15. juli 2006 er altså: kr. 102.387.
 
Morarenten for 15. juli 2006 til 31. december 2006 beregnes ved at anvende samme rentesats på skattebeløbet med tillæg af renten efter PAL § 22, stk. 1, på den resterende del af året, der udgør 166 dage (360-194): ((102.387 * 4,43 pct.)/360) * 166 = kr. 2.091.

Morarenten 1. januar 2007 til 16. februar 2007 bliver:
((102.387 * 5,00 pct.)/360) * 45 = kr. 640.
 
I alt til betaling pr. 16. februar 2007 bliver altså: kr. 105.385. 
 
Da morarenter ikke er fradragsberettigede, vil institutionen ikke have fradragsret for kr. 2.998.