åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.1 Indgivelse af opgørelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Opgørelser De skattepligtige efter loven skal hvert år i december måned indsende en opgørelse af beskatningsgrundlaget m.v. De enkelte bestemmelser vedrørende opgørelsen over beskatningsgrundlaget er nærmere beskrevet tidligere i denne vejledning.

Opgørelserne skal indsendes senest den 15. december hvert år, jf. dog PAL § 26, uanset der er tale om skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1 (institutionerne, se afsnit I.1.1), eller skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2 (pengeinstitutter på vegne af pensionsopsparere, se afsnit I.1.4).

For de skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, svarer indkomståret til kalenderåret, jf. PAL § 10, 2. pkt., og der skal derfor indgives opgørelse over beskatningsgrundlag m.v. endnu inden indkomstårets afslutning. Disse skattepligtige kan derfor ikke pr. 15. december indlevere endelig opgørelse, men må indsende en foreløbig opgørelse, og herefter indlevere en endelig opgørelse senest 15. juli i året efter indkomståret.

Institutionernes indlevering af opgørelse behandles i de følgende afsnit.

Indkomståret for de skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, indehavere af pensionsopsparinger i pengeinstitutter, løber fra 1. december i året forud for det år, indkomståret træder i stedet for, til 30. november i året, der træder i stedet for indkomståret, jf. PAL § 10, 3. pkt. Pengeinstitutterne, der administrerer disse skattepligtiges pensionsopsparingskonti, skal derfor senest pr. 15. december umiddelbart efter indkomstårets udløb indlevere en endelig opgørelse over beskatningsgrundlag m.v.

Eksempel på indkomståret for pengeinstitutordninger

2006

2007

 

1/12

 

31/12

 

 

30/11

 

15/12

 

31/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indkomståret 2007: 1. december 2006 til 30. november 2007. Frist for indsendelse af opgørelse: 17. december 2007.

Pengeinstitutternes indlevering af opgørelse for de i PAL § 1, stk. 2, nævnte skattepligtige opsparingsformer behandles i de følgende afsnit.

Frist Når der i loven er anvendt en frist til en bestemt dato til indsendelse af opgørelser og indbetaling af skat gælder det, at såfremt denne dato falder på en helligdag eller en lørdag, udsættes fristen til førstkommende hverdag, jf. PAL § 26.

Rentesats Flere steder i det følgende henvises der til en rentesats efter PAL § 20, stk. 2. Til opgørelser og indbetaling af skat efter PAL bruges kun denne rentesats, der beregnes som et simpelt gennemsnit af de af Københavns Fondsbørs dagligt opgjorte effektive renter i de første 7 måneder af kalenderåret forud for indkomståret af obligationer med en restløbetid på over 5 år.

Rentesatsen bruges ved beregning af både rentegodtgørelse og rentetillæg, og offentliggøres hvert år af told- og skatteforvaltningen . Rentesatsen skal anvendes for renteberegninger i hele indkomståret. Københavns fondsbørs oplyser, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1027 af 24. oktober 2005 renten til told- og skatteforvaltningen hvert år senest 1. september.

For indkomståret 2008 er det den gennemsnitlige effektive obligationsrente fra Københavns Fondsbørs på 4,89 pct. der finder anvendelse. Rentesatsen er offentliggjort ved SKM2007.651.SKAT. Rentesatsen offentliggøres i september i året forud for indkomståret på SKAT's hjemmeside. For indkomståret 2009 er rentesatsen 5,21 pct.(SKM2008.725.SKAT.) For indkomståret 2010 er rentesatsen 4,96 pct. (SKM2009.592.SKAT)

Skemapligt og indbetalingernes modtager De i PAL §§ 20-24 nævnte opgørelser skal udfærdiges på blanketter, der udarbejdes af SKAT, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1027 af 24. oktober 2005.  Blanketterne udsendes af Skattecenter Maribo, Postboks 129, Brovejen 15A, 4930 Maribo, hvortil alle indbetalinger efterfølgende skal foretages.

AdministrationsboerAdministrationsboer er skattepligtige institutioner efter PAL § 1, stk. 1, nr. 10.

Ifølge PAL § 34a indtræder administrationsboet ved administrator i livsforsikringsselskabets eller pensionskassens forpligtelse til at indgive foreløbig og endelig opgørelse over beskatningsgrundlaget m.v. i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 6.

Administrationsboet ved administrator hæfter for livsforsikringsselskabets eller pensionskassens PAL-skat, herunder resterende skat og renter for tiden forud for administrationen, der forfalder til betaling fra og med den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse. Til gengæld tilfalder overskydende skat og renter, der udbetales fra og med den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, også administrationsboet. Ved opgørelsen af den skat, som administrationsboet hæfter for, kan negativ skat fra tidligere år fradrages. Ophører livsforsikringsselskabet eller pensionskassen med at være skattepligtig efter PAL, medens det/den er under administration, tilfalder værdien af en eventuel uudnyttet negativ skat administrationsboet.