åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.3.1 Nedsættelsesreglens anvendelseområde" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Forsikringer vedrørende livrenter uden ret til bonus blev alene tegnet af livsforsikringsselskaberne. Nedsættelsesreglen har derfor kun betydning for de skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, som har en bestand af disse forsikringer.

PAL § 16 indeholder regler som i princippet friholder disse forsikringer for PAL-skat.

Nedsættelsen af beskatningsgrundlaget sker med den procentdel, der svarer til forholdet mellem livsforsikringshensættelserne vedrørende livrenter uden ret til bonus og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af betalt acontoskat, og af kapitalnedsættelser i indkomståret og fradrag af afsat tilgodehavende endelig skat.

Det vil sige, at friholdelsen vedrørende livrenter uden ret til bonus beregnes på grundlag af de forsikringsmæssige hensættelser på samme måde som livsforsikringsselskabernes øvrige friholdelser.

Nedsættelsen skal ligesom efter de gældende regler ske sideordnet med nedsættelserne efter §§ 7, 14 og 15.

Fra og med indkomståret 2002 sondres der ikke mellem, om aftale om udskydelse af betalingstidspunktet er indgået før den 1. juli 1983 eller den 1. juli 1983 eller senere.