Dokumentets dato
23 jan 2001
Dato for offentliggørelse
24. januar 2001
Cirkulærets nummer
2001-06
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Ejendomsbeskatning
Sagsnummer
99/01-7069-00023
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010001609-regl

1.Telefoniske og skriftlige henvendelser fra private om den offentlige ejendomsvurdering skal i almindelighed rettes til vedkommende kommunale vurderingssekretariat.
 
2.Told- og Skattestyrelsen har hidtil besvaret forespørgsler fra vurderingsmyndighederne og fra andre offentlige myndigheder angående ejendomsvurdering. Styrelsen har tillige i et vist omfang besvaret forespørgsler herom fra private.
 
I medfør af § 16, stk. 1, i skattestyrelsesloven lægges Told- og Skattestyrelsens responderende virksomhed angående ejendomsvurdering ud til de told- og skatteregioner, der fører tilsyn med ejendomsvurderingen, jf. § 2, stk. 2, i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1072 af 5. december 2000 om vurdering af landets faste ejendomme.
 
3. Angår forespørgslen en bestemt fast ejendom, er det ejendommens beliggenhed, der er bestemmende for, hvilken told- og skateregion, forespørgslen skal rettes til. I andre tilfælde må spørgerens bopæl eller hjemsted almindeligvis anses for bestemmende derfor.
 
4. Spørgsmål fra private om værdien af en endnu ikke vurderet ejendom kan ikke besvares.
 
5. Udlægningen af den responderende virksomhed omfatter ikke Told- og Skattestyrelsens afgivelse af udtalelser til statens institutioner og virksomheder i forbindelse med ejendomshandler eller aftaler om lejemål, jf. Finansministeriets budgetvejledning.
 
6. Cirkulæret træder i kraft med virkning for forespørgsler, der modtages den 1. februar 2001 og senere.
 
  Frantz Howitz  
/ Olaf Eisenhardt