Dokumentets dato
16 Jan 2001
Dato for offentliggørelse
17. januar 2001
Cirkulærets nummer
2001-04
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Skattepligts- og Dobbeltbeskatningskontoret
Sagsnummer
99/00-4013-00003
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010000709-regl

1. Told- og Skattestyrelsen har revurderet praksis vedrørende udstedelse af dispensation i henhold til § 5 stk. 2 og stk. 3, i Lov om særlige fradrag til sømænd mv, jf. bemærkningerne til lov nr. 460 af 31. maj 2000 (L 287) vedrørende ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister og af forskellige skattelove.
 
I Lov om særlige fradrag til sømænd m.v. er der i henhold til § 5 dispensationsadgang, således at personer om bord på skibe, der ikke direkte er omfattet af lovens § 2, kan få fradrag efter lovens § 3.
 
2. Dispensation efter § 5, stk. 2, har hidtil navnlig været givet til rederier, der har skibe både over og under tonnagegrænsen efter § 2.
 
Med virkning fra d. 1. februar 2001 vil der tillige kunne gives dispensation for tonnagekravet efter § 2, til rederier, der har et eller flere skibe under tonnagekravet, men ingen over, såfremt skibet eller skibene anvendes i udenrigsfart, som defineret i § 2, nr. 2. Dispensationen gives vedrørende det enkelte skib.
 
Søfolk om bord på sådanne skibe, vil kun kunne opnå særligt fradag efter § 3, når skibet er i udenrigsfart.
 
3.Dispensation efter § 5, stk. 3, gives i visse tilfælde, når der er tale om anden erhvervsmæssig anvendelse end som nævnt i § 2. Hidtil har der bl.a. været givet dispensation til såkaldte entreprenørskibe, der anvendes til bygning og reparation af havne, moler, broer eller havanlæg eller anden virksomhed af entreprenørmæssig karakter.
 
Af ovennævnte lovforslags bemærkninger fremgår, at udviklingen har medført, at der er opstået konkurrenceforvridning i forhold til landbaseret virksomhed af samme art.
 
Dispensation efter § 5, stk. 3, vil derfor fra d. 1. februar 2001 ikke blive givet til såkaldte entreprenørskibe, der anvendes til bygning og reparation af havne, moler, broer eller havanlæg eller anden virksomhed af entreprenørmæssig karakter.
 
Af samme grund tilbagekaldes fra samme dato allerede udstedte dispensationer vedrørende sådanne skibe, dog således at tilbagekaldelsen først har virkning fra d. 1. januar 2002.
 
Når der ikke er givet dispensation efter lovens § 5, stk. 3 kan personer om bord på de nævnte skibe ikke opnå fradrag efter lovens § 3.
 
4. Dispensation efter Lov om særlige fradrag til sømænd m.v. medfører, at det er muligt for personer ombord at blive omfattet af lempelsesreglerne i ligningslovens § 33 C, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Tilsvarende vil manglende dispensation medføre, at der ikke er mulighed for at blive omfattet af lempelsesreglerne i ligningslovens § 33 C.
 
5. Cirkulæret vil blive indarbejdet i Ligningsvejledningen for 2001, afsnit A.B.3.1, hvorfor det bortfalder den 1. marts 2002.
 
Frantz Howitz / Ebbe Willumsen