Dato for udgivelse
01 nov 2023 14:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 sep 2023 14:05
SKM-nummer
SKM2023.511.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-0966210
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Kryptovaluta, skattemæssig realisation, underliggende grundlag for aktiv
Resumé

Spørger ejede en beholdning af ETH (Ethereums kryptovaluta). Ethereum netværket havde over en længere årrække ønsket at sænke deres energiforbrug ved at overgå til en anden valideringsmetode på deres netværk. Ethereum overgik i september 2022 fra validering ved Proof of work (PoW) til validering ved proof of stake (PoS). Selve overgangen skete ved, at Ethereum "fusionerede" med en selvstændig blockchain, kaldet Beacon Chain. Beacon Chain anvendte i forvejen PoS. Spørger ønskede at få besvaret hvorvidt hans beholdning af ETH ved overgangen fra PoW til PoS skattemæssigt, skulle anses som en realisation.

Skatterådet kunne bekræfte, at overgangen ikke skulle anses som en realisation. Skatterådet havde i deres vurdering heraf henset til, at der ikke er sket en ændring i selve grundlaget for aktivet (ETH). Der var efter Skatterådets opfattelse blot tale om en teknisk ændring af måden hvorpå valideringen i Ethereums netværk sker på. Der var således ikke tale om to forskellige aktiver.

Hjemmel

Statsskattelovens § 4
Statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a

Reference(r)

Lov nr. 149 af 10. april 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2 afsnit C.C.2.1.3.3.5.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2 afsnit C.C.2.1.3.3.5.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.B.2.1.4.9

Offentliggøres i redigeret form

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers beholdning af ETH ved Ethereums overgang fra PoW til PoS, ikke skattemæssigt skal anses for realiseret?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ethereum har som en del af sin roadmap (i mange år) planlagt at overgå fra proof of work (PoW) til proof of stake (PoS). Man har anset PoW for at være spild af energi og har reduceret Ethereum’s energiforbrug med mere end 99% ved at overgå til PoS. Dette skete endeligt 15. september 2022.

En stor del af årsagen, til at kæden ikke er overgået til PoS mange år før, er at man ville have en overgang, der var absolut glidende - altså en transformation hvor kæden fortsat var online.

For at opnå dette oprettede man en tom skal eller kæde kendt som "Beacon Chain", hvor ETH kunne transformeres til 1:1 og ved et bestemt antal ETH staked, ville denne kæde så blive operationel. Det bestemt antal var måske ca. 500.000 ETH, hvilket blev nået i december 2020.

Den 15. september 2022 overgik alle brugere, kontrakter etc. således automatisk over til PoS, og ingen handling har været påkrævet for denne overgang. En slags reverse fork kan man måske kalde det.

Det er klart, at de mennesker, der har investeret i "mining" havde et ambivalent forhold til, at deres computere og disses energibehov således blev sat ud af spillet. De har dog ikke været i tvivl om den roadmap har været klar/tydelig i årevis, da minerne har været tvunget til at acceptere en såkaldt difficulty bomb, der har været udsat indtil flere gange.

En difficulty bomb er en metode til at sikre minere, ikke blot miner videre, men får eksponentielt sværere ved at mine kæden uden fjernelse af denne "bombe".

Slutresultatet er, at vi nu har to kæder hhv. ETHPoS og ETHPoW, hvor PoW-delen er uanselig i økonomisk sammenligning.

Følgende fremgår på ethereum.org/en/roadmap/merge/:

“What was The Merge?

The Merge was the joining of the original execution layer of Ethereum (the Mainnet that has existed since genesis) with its new proof-of-stake consensus layer, the Beacon Chain. It eliminated the need for energy-intensive mining and instead enabled the network to be secured using staked ETH. It was a truly exciting step in realizing the Ethereum vision—more scalability, security, and sustainability.

Initially, the Beacon Chain shipped separately from Mainnet. Ethereum Mainnet - with all its accounts, balances, smart contracts, and blockchain state - continued to be secured by proof-of-work, even while the Beacon Chain ran in parallel using proof-of-stake. The Merge was when these two systems finally came together, and proof-of-work was permanently replaced by proof-of-stake.

Imagine Ethereum is a spaceship that launched before it was quite ready for an interstellar voyage. With the Beacon Chain, the community built a new engine and a hardened hull. After significant testing, it became time to hot-swap the new engine for the old one mid-flight. This merged the new, more efficient engine into the existing ship enabling it to put in some serious light years and take on the universe.

Merging with Mainnet

Proof-of-work secured Ethereum Mainnet from genesis until The Merge. This allowed the Ethereum blockchain we're all used to to come into existence in July 2015 with all its familiar features—transactions, smart contracts, accounts, etc.

Throughout Ethereum's history, developers prepared for an eventual transition away from proof-of-work to proof-of-stake. On December 1, 2020, the Beacon Chain was created as a separate blockchain to Mainnet, running in parallel.

The Beacon Chain was not originally processing Mainnet transactions. Instead, it was reaching consensus on its own state by agreeing on active validators and their account balances. After extensive testing, it became time for the Beacon Chain to reach consensus on real world data. After The Merge, the Beacon Chain became the consensus engine for all network data, including execution layer transactions and account balances.

The Merge represented the official switch to using the Beacon Chain as the engine of block production. Mining is no longer the means of producing valid blocks. Instead, the proof-of-stake validators have adopted this role and are now responsible for processing the validity of all transactions and proposing blocks.

No history was lost in The Merge. As Mainnet merged with the Beacon Chain, it also merged the entire transactional history of Ethereum.

This transition to proof-of-stake changed the way ether is issued. Learn more about ether issuance before and after The Merge.

Users and holders

The Merge did not change anything for holders/users.

This bears repeating: As a user or holder of ETH or any other digital asset on Ethereum, as well as non-node-operating stakers, you do not need to do anything with your funds or wallet to account for The Merge. ETH is just ETH. There is no such thing as "old ETH"/"new ETH" or "ETH1"/"ETH2" and wallets work exactly the same after The Merge as they did before—people telling you otherwise are likely scammers.

Despite swapping out proof-of-work, the entire history of Ethereum since genesis remained intact and unaltered by the transition to proof-of-stake. Any funds held in your wallet before The Merge are still accessible after The Merge. No action is required to upgrade on your part."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med et "Ja".

Spørger anfører som begrundelse herfor, at der er tale om en automatisk teknikalitet for ETH holders der intet har krævet af dem, og som endte ud præcis som en normal hardfork med to overlevende kæder hhv. ETHPoS og ETHPoW.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at Spørgers beholdning af ETH ved Ethereums overgang fra PoW til PoS, ikke skattemæssigt skal anses for realiseret.

Begrundelse

Indledningsvist lægger Skattestyrelsen til grund, at Spørgeren må anses for en almindelig investor eller indehaver af ETH - eller Holder - som beskrevet ovenfor under dels de faktiske forhold og dels Spørgerens opfattelse.

Som følge af det rejste spørgsmål forudsætter Skattestyrelsen endvidere, at en afståelse (realisation) af Spørgerens beholdning af ETH skal medregnes til den skattepligtig indkomst.

Det er et grundlæggende princip, at indkomst eller tab skal være realiseret, før de påvirker indkomsten (realisationsprincippet).

Realisationsprincippet udspringer oprindeligt af statsskattelovens § 4 sammenholdt med statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, hvorefter værdiforøgelser og værditab på den skattepligtiges formuegenstande ikke påvirker indkomsten. Realisationsprincippet har betydning for, i hvilket indkomstår formuegenstanden er afstået.

Realisation kan ske ved salg eller anden afståelse, som fx bytte, indfrielse eller lignende former for rettighedsovergang. Om et aktiv skattemæssigt skal anses for realiseret, beror på en konkret vurdering. Se SKM2023.306.SR hvor Skatterådet efter en konkret vurdering fandt, at Spørgers beholdning af "version 1"-tokens ved en opgradering til version 2 skulle anses for realiseret på tidspunktet for opgraderingen.

Det er oplyst, at Ethereum netværket har ændret metoden for, hvordan valideringen af transaktioner på deres blockchain sker på. Tidligere har Ethereum anvendt mekanismen "Proof of Work" (herefter PoW), men er i 2022 overgået til at validere transaktioner ved "Proof of Stake" (herefter PoS).

Overgangen fra PoW til PoS er sket ved, at Ethereum netværket har oprettet en selvstændig blockchain, kaldet Beacon Chain. Denne blockchain har anvendt PoS. Beacon Chain har opereret parallelt med Ethereums blockchain.

Som det illustreres ovenfor, så har Ethereum netværket "fusioneret" med Beacon Chain. Ved fusionen har det herefter været muligt for Ethereum netværket at overgå til PoS. Der eksisterer fremover kun en blockchain; Ethereums. Den tidligere Beacon Chain ligger herefter indeni Ethereums blockchain, og fungerer som "consensus layer", forstået som den mekanisme, der validerer Ethereum blockchainens transaktioner.

Det er Spørgers opfattelse, at dispositionen kan sammenlignes med en "hard fork".

Efter Skattestyrelsens opfattelse, opstår en "hard fork" fx i situationer, hvor et blockchainnetværk ikke kan nå til enighed om den pågældende blockchains protokol. Da ændringer af blockchain-protokollen, på grund af den decentraliserede beslutningskraft, kræver en majoritet af netværkets deltagere, kan det blive nødvendigt at lave en "forgrening" af blockchainen, kaldet en "hard fork". Ved forgreningen oprettes en ny blockchain med en ny protokol, mens den eksisterende blockchain (hvorfra forgreningen udspringer) følger den eksisterende protokol. Ved oprettelsen af en fork ses det, at ejerne af kryptovaluta til den eksisterende blockchain får tildelt kryptovaluta til den nyoprettede blockchain. Fx fik indehavere af Bitcoins tildelt Bitcoins Cash ved Bitcoins fork.

Skatterådet har bl.a. med SKM2018.104.SR taget stilling til, hvordan disse tildelinger skattemæssigt skal behandles.

Ud fra det oplyste, er det Skattestyrelsens opfattelse, at oprettelsen af Beacon Chain er sket selvstændigt og ikke ved en hard fork. Det er imidlertid ikke Skattestyrelsens opfattelse, at dispositionen hvor Beacon Chain fusionerer med Ethereum kan anses for en fork. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at den beskrevne disposition ikke er sammenlignelig med en hard fork.

Ved SKM2023.306. SR fandt Skatterådet, at der ved ændringen af de omhandlede tokens, var gennemført væsentlige ændringer af det underliggende grundlag for de pågældende tokens. Disse ændringer var efter Skatterådets opfattelse reelt udtryk for, at der er fremstillet en helt ny token.

Det er oplyst at:" There is no such thing as "old ETH"/"new ETH" or "ETH1"/"ETH2" and wallets work exactly the same after The Merge as they did before […]".

Med henvisning til SKM2023.306.SR er det Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er tale om ændringer i selve grundlaget for aktivet, men blot en teknisk ændring af måden hvorpå valideringen i Ethereums netværk sker på. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er tale om to forskellige aktiver, såsom ETHPoS og ETHPoW.

Således har denne ændring efter Skattestyrelsens opfattelse ikke karakter af en ændring, der bevirker, at ETH skal anses for afstået.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at fusionen, det vil sige overgangen fra PoW til PoS ikke medfører, at Spørgers beholdning af ETH skal anses for realiseret på tidspunktet for fusionen, og at spørgsmålet derfor skal besvares bekræftende.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 4

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks:

a)     af agerbrug, skovbrug, industri, handel, håndværk, fabrikdrift, søfart, fiskeri, eller hvilken som helst anden næring eller virksomhed, så og alt, hvad der er oppebåret for eller at anse som vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær virksomhed eller for arbejde, tjeneste eller bistandsydelse af hvilken som helst art;

b)     af bortforpagtning, bortfæstning eller udleje af rørligt og urørligt gods, såvel som af vederlagsfri benyttelse af andres rørlige eller urørlige gods. Lejeværdien af bolig i den skattepligtiges egen ejendom beregnes som indtægt for ham, hvad enten han har gjort brug af sin beboelsesret eller ej; værdien ansættes til det beløb som ved udleje kunne opnås i leje af vedkommende ejendom eller lejlighed, dog af den, når særlige forhold måtte gøre denne målestok mindre egnet, kan ansættes skønsmæssigt;

c)     af et embede eller en bestilling, såsom fast lønning, sportler, embedsbolig, naturalydelser, emolumenter, kontorholdsgodtgørelse (med hensyn til kontorudgifter jf. § 6 b), samt pension, ventepenge, gaver (jf. dog herved bestemmelsen i § 5 b), understøttelser, klosterhævning, livrente, overlevelsesrente, aftægt og deslige;

d)     af tiender;

e)     af rente eller udbytte af alle slags obligationer, aktier og andre inden- eller udenlandske pengeeffekter, så og af udestående fordringer og af kapitaler, udlånte her i landet eller i udlandet, med eller uden pant, mod eller uden forskrivning. Som udbyttet af aktier og andelsbeviser skal anses alt, hvad der af vedkommende selskab er udbetalt aktionærer eller andelshavere som en del af det af selskabet i sidste eller i tidligere regnskabsår indtjente overskud, hvad enten udbetalingen finder sted som dividende, som udlodning ved selskabets likvidation eller lignende eller ved udstedelse af friaktier. Friaktier, der tildeles et selskabs aktionærer, bliver at henregne til modtagerens indkomst med et beløb, svarende til deres pålydende, og i tilfælde, hvor aktier udstedes mod vederlag, som dog er mindre end deres pålydende, skal et beløb, svarende til forskellen mellem tegningskursen og aktiernes pålydende, ligeledes medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst.

f)      af lotterispil, samt andet spil og væddemål.

Statsskattelovens § 5

Til indkomsten henregnes ikke:

a)     formueforøgelse,  der fremkommer ved, at de formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i værdi - medens der på den anden side ikke gives fradrag i indkomsten for deres synken i værdi -, eller indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele (herunder indbefattet værdipapirer) for så vidt disse salg ikke henhører til vedkommendes næringsvej, for eksempel handelsvirksomhed med faste ejendomme, eller er foretaget i spekulationsøjemed, i hvilke tilfælde den derved indvundne handelsfortjeneste henregnes til indkomsten, ligesom også eventuelt tab kan fradrages i denne. Ved salg af fast ejendom samt aktier og lignende offentlige værdipapirer, der er indkøbt efter 1. januar 1922, anses spekulationshensigt at have foreligget, når salget sker inden 2 år efter erhvervelsen, medmindre det modsatte godtgøres at være tilfældet;

b)     gaver, der falder ind under afsnit II i lov om afgift af dødsboer og gaver, samt formueforøgelse, som hidrører fra arv  og forskud på falden arv eller fra indgåelse af ægteskab, udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige;

c)     de indtægter, der hidrører fra kapitalforbrug eller optagelse af lån;

d)     (Ophævet).

e)     - - -

Den under a og b omhandlede formueforøgelse, ligesom også den formueformindskelse, der fremkommer ved formuegenstandes synken i værdi, kommer derfor kun i betragtning, for så vidt som formuens udbytte derved er blevet forøget eller formindsket, og da kun med beløbet af den således fremkomne udbytteforøgelse eller udbytteformindskelse

Praksis

SKM2023.306.SR

Spørger spurgte, om en opgradering af kryptovalutaen KNC ville medføre, at beholdningen af disse skulle anses for en skattepligtig realisation.

Skatterådet fandt efter en konkret vurdering, at der reelt var udstedt en ny token med en forbedret funktionalitet. Ved vurderingen heraf blev det tillagt særlig vægt, at der var indført en ny mulighed for KyberDAO til selv at træffe fremtidige beslutninger om yderligere og væsentlige ændringer i smart contracten. Skatterådet fandt derfor, at Spørgers beholdning af KNC-tokens version 1 ved en opgradering til version 2 skulle anses for realiseret på tidspunktet for opgraderingen.

SKM2018.104.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at gevinst ved afståelse af bitcoins var indkomstopgørelsen uvedkommende, idet erhvervelsen ansås for sket med spekulationshensigt. Skatterådet kunne bekræfte, at tab ved afståelse af bitcoins erhvervet med spekulationshensigt var fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst.

Om bitcoins cash fandt Skatterådet, at tildelingen af bitcoin cash var skattefri for Spørger på tildelingstidspunktet, idet tildelingen måtte anses som en del af de allerede købte bitcoins og dermed også anskaffet med samme hensigt.

Dette indebærer, at beskatningen af bitcoin cash først finder sted ved afståelsen, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.