Dato for udgivelse
14 Aug 2023 10:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 May 2023 10:28
SKM-nummer
SKM2023.398.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-116/2021-HJR BS-117/2021-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
renter, renteskat, retmæssig ejer
Resumé

Moderselskaber, der var hjemmehørende i henholdsvis Sverige og Luxembourg, var i medfør af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, skattepligtige af renter, som moderselskaberne havde oppebåret på lån ydet til deres danske datterselskaber. Der skulle hverken efter rente-/royaltydirektivet eller den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst henholdsvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg ske nedsættelse af eller fritagelse for kildeskatten, fordi moderselskaberne var gennemstrømningsselskaber, der ikke kunne anses for retmæssige ejere af renterne i direktivets og overenskomsternes forstand, og fordi der forelå misbrug. Højesteret anførte, at det var uden betydning for vurderingen af spørgsmålet om retmæssig ejer, om renterne blev betalt effektivt eller blev tilskrevet lånets hovedstol.  
 
I den ene sag (116/2021) fandt Højesteret, at det ikke var godtgjort, at renternes retmæssige ejer var det bagvedliggende SICAR-selskab i Luxembourg, som renterne i hvert fald var gennemstrømmet til, eller aktionærerne og investorerne i dette selskab. Højesteret fandt, at det heller ikke var godtgjort, at betingelserne for bortfald af skattepligten af renterne i medfør af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, sidste punktum, var opfyldt. 
 
I den anden sag (117/2021) fandt Højesteret, at det ikke var godtgjort, at investorerne i de kapitalfonde, der stod bag gennemstrømningsselskaberne i Luxembourg, var renternes retmæssige ejere. Højesteret afviste endvidere en indsigelse om, at der skulle være tale om en praksisskærpelse.  
 
I begge sager fandt Højesteret, at de danske datterselskaber var ansvarlige for den manglende indeholdelse af renteskat i medfør af kildeskattelovens § 69, stk. 1.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 69, stk. 1

Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 A.D.5.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.D.8.10.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.F.8.2.2.11.3.2 Beskatningsret for det land, hvor renten er opstået (kildelandet)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.F.9.2.12.6.2 Luxembourg - Gennemgang af DBO'en

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Landsskatterettens LSR nr. 11-01280 (ej offentliggjort) og 11-03721

Østre Landsrets SKM2023.234.ØLR

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM